رهن و اجاره آپارتمان در نیروی هوایی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ اول کوی صانعی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

نیروی هوایی ۶۷متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی کوی ۶ / ۲۱ بن بست..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت یا--/۱۳۰م رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۱۳۷متر ۳ خوابه طبقه: پنجم

نیروی هوائی خ ۷ / ۲۷ پلاک ..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نیروی هوایی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی فرعی ۷ /..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

درکل ۱۴ واحد

نیروی هوایی ۲۰۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ ۳ / ۳ ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ خواب مستر

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ ۱۰ / ۳ ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ ت یا۹۰۰---/۱۲۰م

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۵۳متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ پنجم بین خ ۴ / ۳۷ و..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نیروی هوایی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

نیروی هوائی خ پنجم کوچه ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نیروی هوایی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوایی سیمتری نیروهوایی ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۱۰۴متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ سوم خ ۳ ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره حداکثر به ۴ نفر

اجاره رهن آپارتمان نیروی هوایی

نیروی هوائی خ ابوریحان کوی ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۲ ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۲ ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج

کمیسیون کامل

نیروی هوایی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی ۳۰ متری خ ۹ / ۳۳ پلا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

نیروی هوایی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ ۸ / ۳۰ پلا..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: اول

نیروی هوایی خ هشتم بین خ ۷ / ۳۷ و ۷ / ۳۸ ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: اول

نیروی هوائی خ ۶ / ۳ ..

ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

نیروی هوائی خ ۱۰ / ۲۸ پل..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نیروی هوایی ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

نیروی هوائی خ ششم خ ۶ / ۲۴ پلاک..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نیروی هوایی ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی ۶ / ۳۹ پلاک..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ ۷ / ۳۶ پلاک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نیروی هوایی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی خ سوم خ ۳ ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

جهت بازدید هماهنگی

اجاره رهن آپارتمان نیروی هوایی ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نیرو یهوائی خ پنجم نبش ۴ ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نیروی هوایی ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی خ ۷ / ۳۳ پلاک ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قابل تبدیل تا ۱۵۰ م

نیروی هوایی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی خ ۵ / ۳۴ پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

نیروی هوایی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی خ مسیل جاجرود خ صائب تبریزی..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

اجاره به زوج

نیروی هوایی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی خ مسیل جاجرود پلا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ ۱۳ / ۳۴ کوی اسکندرزاد..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نیروی هوایی ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ ۳۰ متری نرسیده به کلانتری ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

نیروی هوایی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ اول کوی قاس..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

نیروی هوایی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: اول

نیروی هوائی خ ۵ / ۴ ..

ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نیروی هوایی ۴۰متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ ۲ / ۳۷ پلا..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نیمه مبله

اجاره رهن آپارتمان نیروی هوایی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی خ پنجم نبش فرعی ۴ / ۳۷ پ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

اجاره حداکثر به ۳ نفر

نیروی هوایی ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

نیروی هوائی خ دهم نبش ۹ / ۳۴ پل..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پارکینگ با توافق

نیروی هوایی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ ششم کوی ۶ / ۲۶ پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

نیروی هوایی ۱۱۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶ ..

ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

نیروی هوایی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: اول

نیروی هوایی خ ۵ نیرو هوایی بالاتر از فلکه دوم نب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: گاز فاقد آسانسور پکیج باربیکیو

-بازسازی کامل-

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی کوی شهیدی ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

بازدید با هماهنگی

نیروی هوایی ۷۳متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ ۳ / ۲ ..

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

نیروی هوایی ۱۰۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی تقاطع ۳۰ متری و خ دماوند ۸ متری دوم ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نیروی هوایی ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ ۸ / ۳۴ پلا..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

در کل ۱۴ واحد

نیروی هوایی ۶۸متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ پنجم کوی ۵ ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان نیروی هوایی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ هشتم کوی..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

طبقه سوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی

نیروی هوایی ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی خ ۴ / ۳۳ پلاک ..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۸۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ پنجم فرعی ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نیروی هوایی ۵۸متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

نیروی هوائی خ خشی کوی داوود ق..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نیروی هوایی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ سوم نبش ۲ ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی خ سوم فرعی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نیروی هوایی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم

نیروی هوائی خ امامت خ عبدالعظیمی خ مسعودسع..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم

نیروی هوائی خ بصیر خ مسیل جاجرود بین مدنی ومعنو..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

نیروی هوایی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی خ دهم (شهرام ا..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات