خرید مغازه در پونک

معاوضه / فروش مغازه پونک ۲۲متر طبقه: همکف بر: ۴متر

پونک مجتمع تجاری بوستان راهرو..

قیمت روز

امکانات: کولر باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-

معاوضه / فروش مغازه پونک

معاوضه / فروش مغازه پونک ۵۳متر طبقه: همکف بر: ۶متر

پونک بالاتر از میدان کوی ن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان-ملک و سرقفلی

پونک ۲۷۰متر طبقه: همکف بر: ۱۴متر

پونک میدان عد..

قیمت کل: ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه -جواز آزاد

پونک ۸۷متر بر: ۸متر

پونک شهرک نفت روبروی کوی یکم پل..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

۲ نبش

پونک ۱۲۵متر طبقه: همکف بر: ۱۵متر

پونک بلوار عدل..

قیمت کل: ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۴ دهنه جواز ندارد

خرید مغازه پونک ۵۱متر طبقه: همکف بر: ۱۴متر

پونک بلوار میرزابابایی بین عدل و سر..

قیمت کل: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

پونک ۱۱۳متر بر: ۸متر

سیمون بولیوار خ البرز نبش کوه..

قیمت کل: ۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

پونک ۴۱متر بر: ۴متر

میدان پونک مجتم..

قیمت کل: ۱۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پونک ۵۲متر طبقه: همکف بر: ۴متر

پونک خ بوستان مرکزتج..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر آب و برق

یک دهنه-جوازپوشاک- ۸ مترانباری

پونک ۳۷متر طبقه: همکف بر: ۵متر

میدان پونک مجتمع تجاری بو..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

با لوازم

فروش مغازه پونک ۱۲متر طبقه: همکف بر: ۵متر

پونک مجتمع بوستان بازارچه نیلو..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مالک اطلاعات دقیق نداشتند

پونک ۱۹متر طبقه: همکف بر: ۳متر

پونک جنب پاساژ بوستان بازارچ..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز قصابی - یک دهنه

پونک ۹۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

پونک میدان پونک اول خ میرزا ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رستوران فعال بوده

پونک ۱۹متر طبقه: همکف بر: ۴متر

پونک مجتمع بوستان را..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آب و برق

پونک ۲۱متر طبقه: همکف بر: ۸متر

پونک خ سیمون بولیوار جنب خ ۱۴ متری قائم ..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پونک ۵۱متر طبقه: اول بر: ۸متر

پونک میرزابابایی ایران زمین ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

پونک ۲۶۰متر طبقه: همکف بر: ۱۱متر

پونک ضلع جنوب شرقی میدان..

قیمت کل: ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

پونک ۴۵متر بر: ۹متر

پونک ایران زمین شمالی ک اع..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پونک ۳۰متر بر: ۲متر

پونک ضلع شمال م مجتمع ت..

قیمت روز

امکانات: گاز

پونک ۱۲۵متر طبقه: همکف بر: ۸متر

پونک خ میرزابابایی روبروی پارک شاهد ..

قیمت کل: ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه پونک ۵۴متر طبقه: دوم بر: ۴متر

پونک مجتمع تجاری بوستا..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

پونک ۴۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

پونک مرکزتجاری بوستان بین بازارنیلو..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

مبلغ ------ ۱ / ۳۰۰ میلیارد در رهم مستاجر میباشد

پونک ۲۱متر بر: ۲متر

پونک انتهای بلوار عدل جنب فرهنگسرا پ..

قیمت کل: ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رویتی ۳۶ مترمیباشد

پونک ۲۰متر طبقه: اول بر: ۶متر

پونک مجتمع تجار..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور آب و برق

پونک ۹۸متر طبقه: همکف بر: ۱۴متر

پونک میرزابابائی نبش بلوارعدل پل..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

خرید مغازه پونک ۱۲متر طبقه: همکف بر: ۳متر

پونک بلوار پونک پونه چ..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پونک ۸۸متر طبقه: همکف

پونک سیمون بولیوار نبش بلو..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

از طول بر و ارتفاع بی اطلاع

پونک ۱۱۰متر طبقه: همکف بر: ۸متر

پونک مجتمع تجاری بوستان..

قیمت کل: ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جواز رستوران-دوتا ۵۵ متری

پونک ۱۳متر بر: ۲متر

پونک بلوار عدل جنب فرهنگسرا پلا..

قیمت کل: ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پونک ۱۶متر بر: ۴متر

پونک نرسیده به سیمون بولیوار خ فکوری نبش..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه پونک ۲۱متر طبقه: همکف بر: ۳متر

پونک مجتمع بوستان پلاک ه..

قیمت کل: ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز ندارد

پونک ۲۱متر طبقه: همکف بر: ۷متر

پونک خ سیمون بولیوار جنب خ ۱۴ متری قائم ..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

پونک ۱۱۰متر بر: ۶متر

پونک مجتمع تجاری بوستان پل..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

پارکینگ مشاع -در دوباب ( ۶۷ و ۴۳ متری ) در دو سند مجزا وباهم به فروش میرسد

پونک ۱۷۲متر طبقه: همکف بر: ۲۲متر

پونک نبش سردار جنگل و میرزابابایی پ..

قیمت کل: ۲۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

پونک ۲۰متر بر: ۶متر

پونک میدان پونک مجتمع تجاری بوستان ..

قیمت روز

امکانات: گاز

خرید مغازه پونک ۱۱۲متر طبقه: همکف بر: ۸متر

پونک سیمون بولیوار شهرک نیروی هوایی ..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پونک ۱۶متر طبقه: دوم

پونک ضلع شمالی میدان پونک ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

پونک ۲۶متر طبقه: همکف بر: ۵متر

پونک ضلع شمالی میدان مجتمع..

قیمت کل: ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

پونک ۲۰متر بر: ۵متر

پونک میرزابابایی پا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه پونک

پونک ۱۲۰متر طبقه: همکف بر: ۷متر

پونک میرزابابایی بعد از سردار جنگل روبروی..

قیمت کل: ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج فروش با مستاجر

ارتفاع ۵ متر - ملک و سرقفلی- ۸۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود در کل ۱۶۰ متر-

فروش مغازه پونک ۱۰۸متر طبقه: همکف بر: ۶متر

پونک مجتمع تجاری بوستان پ..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر باز سازی شده آب و برق

۲ پارکینگ مشاع - ۲ باب مغازه جمعا ۱۰۸ متر با ۲ سند یکجا فروخته میشود

پونک ۲۱متر بر: ۴متر

بلوار میرزابابایی جنب مجتمع تجاری ب..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پونک ۵۱متر طبقه: اول بر: ۸متر

پونک میرزابابایی ایران زمین ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

پونک ۴۹متر

پونک بالاتر از میدان مجتمع..

قیمت روز

امکانات: کولر

اطلاع دقیق نداشتند

پونک ۲۶متر طبقه: اول بر: ۳متر

پونک خ ایران زمین شما..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه پونک ۱۲۵متر بر: ۱۰متر

پونک حصارک بالاتر از سیمون بولیوار خ شاهد ..

قیمت کل: ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پونک ۱۱۵متر بر: ۲۰متر

پونک سیمون بولیوار خ البرز نبش کوهسار چهارم غر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

پونک ۲۰متر بر: ۴متر

پونک مجتمع تجاری بوستان ورودی سی را..

قیمت کل: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پونک ۲۶۰متر طبقه: همکف بر: ۱۳متر

پونک ضلع جنوب شرقی میدا..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

پونک ۹۰متر طبقه: اول بر: ۴متر

پونک خ میرزابابائی روبروی مرکز خرید ب..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات