خرید مغازه در آیت الله کاشانی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۲۳متر طبقه: اول بر: ۳متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجتمع پر..

قیمت کل: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

آیت الله کاشانی ۳۱متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی مجتمع کامپی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دارای جوازکامپیوتر- یک دهنه- ملیکت و سرقفلی

آیت الله کاشانی ۲۱۰متر بر: ۱۲متر

آیت الله کاشانی خ پیامبر شرقی بین بهنام و ابا..

قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۴ پارکینگ- ۲ کنتور گاز وبرق

آیت الله کاشانی ۳۱متر طبقه: اول بر: ۴متر

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: تابلو خور

آیت الله کاشانی ۷۸متر طبقه: همکف بر: ۶متر

آیت الله کاشانی نبش تراکمه و شالی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جوازنان فانتزی-تماس و بازدید با هماهنگی ۱۳ به بعد

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۹متر طبقه: همکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی روبروی فرهنگسر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز ازاد - یک دهنه

آیت الله کاشانی ۳۴متر طبقه: همکف بر: ۶متر

آیت الله کاشانی ابن سینا اعت..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

آیت الله کاشانی ۲۷متر طبقه: همکف بر: ۳متر

آیت الله کاشانی بالاترازجنت آباد زیرپل باکری اغذیه پیتزا ماهوت جن..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز ساندویچی

آیت الله کاشانی ۲۰متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

آیت الله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

برق - جواز پوشاک-انباری درسندقیدنشده- ملکیت وسرقفلی

آیت الله کاشانی ۱۷متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی نبش محراب..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۵۱متر بر: ۵متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش ۱۲ مرک..

قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

آیت الله کاشانی ۲۰۴متر طبقه: همکف بر: ۸متر

آیت الله کاشانی بالاتر از اباذر ساختمان بانک کشاو..

قیمت کل: ۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر

کلیدنخورده- ۲ پارکینگ

خانه دارای دارای ۴۰۰متر

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور

آیت الله کاشانی ۵۸متر بر: ۴متر

آیت الله کاشانی بالاتر از مسجد نظام مافی خ بهمنی نژاد خ ساز..

قیمت کل: ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

آیت الله کاشانی ۲۲متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی نبش جنت آباد جنوبی پ..

قیمت کل: ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۵متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام معانی مجت..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک دهنه جوازآزاد

آیت الله کاشانی ۶۰متر طبقه: همکف بر: ۵متر

سازمان برنامه شمالی نبش خ ۱۲ ..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

آیت الله کاشانی ۳۵متر بر: ۷متر

آیت الله کاشانی خ الهی خ گلها..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: آب و برق

۵ دهنه-جواز سوپرگوشت

آیت الله کاشانی ۱۱متر بر: ۴متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی ..

قیمت کل: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه آیت الله کاشانی

آیت الله کاشانی ۵۴متر طبقه: همکف بر: ۱۵متر

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین کوی ۲ و..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۴۰متر طبقه: اول بر: ۱۲متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجم..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

آیت الله کاشانی ۴۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی بالاتر از م نور نرسیده به ۳ ر..

قیمت کل: ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

آیت الله کاشانی ۹۸متر طبقه: همکف بر: ۸متر

آیت الله کاشانی خ اباذر نبش کوی هفتم ..

قیمت روز

امکانات: اسپلیت

سرقفلی وملکیت

آیت الله کاشانی ۳۱متر طبقه: همکف بر: ۶متر

آیت الله کاشانی شاهین جنوبی نبش پیامبر مجتمع..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: باز سازی شده

آیت الله کاشانی ۴۷متر طبقه: همکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی خ شالی نرسیده به اشر..

قیمت کل: ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جواز قنادی-

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۵متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی م..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

آب مشترک

آیت الله کاشانی بر: ۵متر

آیت الله کاشانی نبش بهنام بین کوی دوم وچهار..

طبقه: همکف زیربنا: ۴۸ قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۵۴ قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۴۲ قیمت کل: ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

آیت الله کاشانی ۶۷متر طبقه: همکف بر: ۳متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ شالی پ..

قیمت کل: ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

آیت الله کاشانی ۳۱متر طبقه: همکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی میدان نور جنب گل فروشی ..

قیمت کل: ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز ازاد

آیت الله کاشانی ۵۴متر طبقه: همکف بر: ۱۵متر

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین کوی دوم و چ..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

یک دهنه-جوازآزاد

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۲۶متر طبقه: همکف بر: ۳متر

آیت الله کاشانی نبش خ ۲۰۰ دستگاه م..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

آیت الله کاشانی ۲۱متر طبقه: همکف بر: ۳متر

آیت الله کاشانی بلوارتعاون روبروی سازمان آب س..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد-سرقفلی

آیت الله کاشانی ۱۴متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی پشت پارک استقلال پاس..

قیمت کل: ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

آیت الله کاشانی ۱۶متر طبقه: اول بر: ۴متر

آیت الله کاشانی بالاترازبلوار فردوس جنب درمانگ..

قیمت کل: ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

آیت الله کاشانی ۲۷متر طبقه: همکف بر: ۴متر

آیت الله کاشانی بعدازمسجدنظام مافی جنب پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

یک دهنه- دارای جواز فست فود-ملک و سرقفلی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۳۰متر بر: ۳متر

آیت الله کاشانی خ بوستان یکم پل..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه آیت الله کاشانی ۶۰متر بر: ۵متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش دوازدهم مرک..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

آیت الله کاشانی ۵۰متر طبقه: همکف بر: ۱۳متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه نبش ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

۲ پارکینگ

آیت الله کاشانی ۵۰متر طبقه: همکف بر: ۱۷متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز تابلو خور آب و برق

دارای جوازخشکوئی- ۳ بر

آیت الله کاشانی ۲۲متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

آیت الله کاشانی نبش جنت آباد مرک..

قیمت کل: ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۲۸متر طبقه: همکف بر: ۸متر

آیت الله کاشانی بوستان ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

باکمیسیون کامل

آیت الله کاشانی ۱۵متر طبقه: همکف بر: ۲متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی ..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

۳ بر

آیت الله کاشانی ۵۰۰متر طبقه: همکف بر: ۳۵متر

صادقیه کاشانی روبروی پمپ ب..

قیمت روز

کمیسیون کامل-نمایندگی سایپا فعال

آیت الله کاشانی ۲۰متر طبقه: اول بر: ۲متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذ..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

آیت الله کاشانی ۱۶۰متر طبقه: همکف بر: ۱۰متر

آیت الله کاشانی جنب دندانپزشکی ..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه-فاقد جواز

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۲۷متر طبقه: همکف بر: ۷متر

آیت الله کاشانی شاهین جنوبی نبش پیامبر ..

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

سرقفلی و ملکیت

آیت الله کاشانی ۳۴متر طبقه: همکف بر: ۶متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام معافی خ صحرای..

قیمت کل: ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

آیت الله کاشانی ۲۲متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

آیت الله کاشانی نبش جنت آب..

قیمت کل: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات