خرید کلنگی در جنت آباد

زمین: ۱۶۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی بزرگراه ایرانپارس خ ش..

فروش ۳دانگ از ۶دانگ

بدون جواز - زمین: ۸۸ متر

قدیمی ; جنت آباد خ شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرق..

زمین: ۱,۰۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی جنب بانک پاسارگاد ..

موقعیت تجاری-کاربری مسکونی

باجواز دارای مغازه - زمین: ۲۵۳ متر

قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵متری مخبری ۱۶متری اول شمالی نبش ک..

۲ بر - بردیگر ۱۴ -بازدید با هماهنگی-۵۰متر مغازه ملکیت در ۲ باب- جواز ۵ طبقه

بدون جواز - زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ سیمون بولیوار خ کشاورز خ ع..

بدون جواز - زمین: ۱۲,۴۱۹ متر

قدیمی ; جنت آباد۳۵ متری گلستان نبش ایران زمین م..

چاه آب

پهنه تجاری و اداری

معاوضه / فروش - زمین: ۲۵۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی میلاد ..

۳دانگ از ۶دانگ - معاوضه با آپارتمان در منطقه

بدون جواز - زمین: ۲۰۱ متر

قدیمی ; جنت آباد مرکزی شاهین شمالی خ بصارتی ..

۲بر-بردیگر:(۲۰متر)-۲۸۰متر بنا قابل سکونت در ۲طبقه گذر ۱۲متری

معاوضه / فروش غیرقابل سکونت - زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ سیمون بولیوار خ کشاورز خ ..

معاوضه

بدون جواز - زمین: ۲۲۲ متر

قدیمی ; جنت آباد مرکزی بلواربعثت ح ۲۶متری یکم خ خرداد بن بست مهس..

گذر۱۰متری

زمین: ۵,۰۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی خ هفتم مخابرات ..

گاز

مستغلات تفکیک شده ۱۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی خ آزادگان کوی ارسنجانی ..

کولر . گاز

زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق خ بنفش..

فروش ۳دانگ

قابل سکونت ۱۰۵ متر - زمین: ۱۳۵ متر

قدیمی ; جنت آباد گلستان ۱۶متری دوم شمالی ک پرستو کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۹۵ متر پیلوت قابل مسکونی شدن

مستغلات تفکیک شده ۹۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر

۴۰ ساله ; جنت آباد مرکزی جنب شهرو..

شوفاژ . کولر . گاز

بدون جواز - زمین: ۵۶۰ متر

قدیمی ; جنت آباد خ شاهین شمالی نرسیده به بان..

موقعیت اداری تجاری و مسکونی

بدون جواز - زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی خ شقایق کوی نهم پل..

قابل سکونت - زمین: ۳۴۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی نبش گلزار..

زمین: ۳۶۴ متر

قدیمی ; جنت آباد جنوبی جنب لاله غربی حدیث پنجم ..

بدون جواز - زمین: ۳۳۴ متر

قدیمی ; جنت آبادجنوبی لاله غربی ۱۶متری گلستان..

باجواز دارای مغازه - زمین: ۶۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان کوی گل میخ..

۴۳ متر تجاری و ۵۰ متر مسکونی با جواز

مشارکت / فروش دفتر کار قابل سکونت - زمین: ۳۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد مرکزی نرسیده به اقاقیا بن بست سین..

موقعیت تجاری اداری میباشد

زمین: ۱۶۸ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی بهارست..

مشارکت / فروش بدون جواز - زمین: ۳۴۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی نبش گلزار..

بر دیگر ۳۴/ دستور نقشه ۵ طبقه -پهنه s۱۲۳

آپارتمان - زمین: ۳۶۰ متر

۱۶ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی کوی محمد ابراهی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

زمین: ۱۶۳ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی خ کوروش شرقی خ قائم کوی..

باجواز - زمین: ۲۸۶ متر

قدیمی ; جنت آباد چهارباغ شرقی ۱۶متری اول شمالی ..

جواز ۵طبقه مسکونی و ۲طبقه مشاعات-گذر ۱۲متری

بدون جواز - زمین: ۳۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی خ گلستان ..

زمین: ۳۶۰ متر

۲۵ ساله ; جنت آبادمرکزی شاهین شمالی کوی ..

باکمیسیون کامل

زمین: ۳۶۰ متر

قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ شاهین شمالی کوی..

کمیسیون کامل

زمین: ۲۷۵ متر

قدیمی ; جنت آباد بالاترازهمت بلواربعثت کوی چهره..

معاوضه / فروش - زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی بلوار حصارک خ کشاورز ک ..

گاز

معاوضه با آپارتمان

زمین: ۲۰۲ متر

قدیمی ; جنت آباد جنوبی لاله غ..

گاز

زمین: ۲,۴۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد مجاهدکبیر روبروی لاله هش..

پهناM-گذر۲۰متری

زمین: ۲۵۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی خ ارغو..

۶۷۰متر جواز

مستغلات ۹۰ متر - زمین: ۵۲۵ متر

قدیمی ; جنت آباد شاهین شما..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

موقعیت تجاری و اداری

بدون جواز - زمین: ۲۸۶ متر

قدیمی ; جنت آباد جنوبی مرکزی خ هشتم غربی ..

بدون جواز - زمین: ۲۸۶ متر

قدیمی ; جنت آبادجنوبی خ چهارباغ ..

موقعیت اداری میباشد

بدون جواز - زمین: ۲۷۰ متر

قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ بعثت پلاک..

زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی بالای نیایش ک ش..

گاز

دارای واحد های ۱۲۰ متری ۲ خ - گذر ۱۲ متری - دارای ۲ مالک

بدون جواز - زمین: ۲۲۲ متر

قدیمی ; جنت آباد جنوبی کوی نیرو دوم بن بست نسترن ب..

دستورنقشه-R۱۲۲

بدون جواز - زمین: ۷,۸۰۰ متر

; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار بالاتراز زمین فوت..

بدون جواز - زمین: ۲۲۰ متر

قدیمی ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله غربی خ شقایق خ قیاسی مر..

بدون جواز - زمین: ۲۵۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی بهارستان ۳۰ خ ارغوان کوی صب..

باجواز - زمین: ۲۵۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی خ بهارستان ۳۰ پل..

زمین: ۲۲۲ متر

قدیمی ; جنت آباد مرکزی بلوار بعثت خ ۱۶ متری یکم شمالی خ خردلاد ..

گاز

زمین: ۲۰۲ متر

قدیمی ; جنت آباد جنوبی لاله غ..

موقعیت اداری تجاری

زمین: ۸۸ متر

قدیمی ; شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی ..

گاز

گذر ۸ متری

معاوضه / فروش بدون جواز - زمین: ۲۵۰ متر

قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵متری انصارالمهدی کوی م..

فقط معاوضه باآپارتمان ۲۳۰متری درمحدوده ایرانپارس

زمین: ۳۸۰ متر

قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵متری گلستان..

۲قواره

بدون جواز - زمین: ۲۵۲ متر

قدیمی ; جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی ۱۶متری دوم جنوبی کو..

زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی بالای نیایش ک شق..

گاز

فروش ۳ دانگ از ۶ دانگ میباشد - گذر ۱۲ متری

زمین: ۸۸ متر

قدیمی ; شاهین شمالی ۲۰متری گلستان شرقی خ..

گاز

گذر ۸ متری

زمین: ۱۸۰ متر

قدیمی ; جنت آباد ۲۰متری گلستان بعد از ۱۶..

زمین: ۱۳۵ متر

قدیمی ; جنت آباد گلستان ۱۶متری دوم شمالی ک پرستو کوی ..

گاز

زمین: ۲۲۰ متر

قدیمی ; جنت آباد لاله غربی پلاک ..

زمین: ۲۵۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی آبشناسان بعد از پمپ بنزین خ شقایق ک میل..

زمین: ۳۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شمالی بهارست..

بدون جواز - زمین: ۲۱۰ متر

قدیمی ; جنت آبادجنوبی والفجر ه..

زمین: ۸۸ متر

قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی ..

گاز

گذر ۸ متری

بدون جواز - زمین: ۶,۰۰۰ متر

قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی خ هفتم مخاب..

زمین: ۲۲۵ متر

قدیمی ; جنت آباد مرکزی خ عسگری خ خداداد کو..

باجواز دارای مغازه - زمین: ۴۵ متر

قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان خ ۱۶متری دوم شمالی کوی پ..

۱۶ مترتجاری

زمین: ۴۵۵ متر

قدیمی ; جنت آباد چهار باغ شرقی ..

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

جنت آباد

منطقه 5

پنج شهرداری تهران

قیمت