خرید کلنگی در بلوار فردوس شرق

خرید کلنگی بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۲,۵۰۰ متر بر: ۶۸ متر

بلوار فردوس شرق خ بهار شمالی خ منوچ..

قیمت کل: ۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۳۸۶ متر بر: ۱۰ متر

بلوارفردوس شرق بالاترازابرا..

قیمت کل: ۲۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق قابل سکونت زمین: ۵۷۰ متر بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس شرق بر فردوس روبروی خ آی..

قیمت کل: ۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۱۶۰ متر بر: ۸ متر

بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی ک..

قیمت کل: ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۲۰ متر بنا- کمیسیون کامل

بلوار فردوس شرق زمین: ۳۲۰ متر بر: ۱۰ متر

بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کو..

قیمت روز

خرید کلنگی بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۲۰۵ متر بر: ۱۰ متر

بلوار فردوس شرق بالاتر از چهارراه وفاآذر نرس..

قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۲۸۰ متر بر: ۹ متر

بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کو..

قیمت کل: ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۱ متر

بلوار فردوس شرق خ اعتمادیان جنب مترو صادقی..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق زمین: ۶۴۳ متر بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس شرق ۲۰ متری و..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۲۸۰ متر بر: ۹ متر

بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کوی هفدهم ..

قیمت کل: ۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۲۹۰ متر بر: ۱۱ متر

بلوار فردوس شرق خ اعتمادیان پلا..

قیمت روز

بلوار فردوس شرق زمین: ۴۸۰ متر بر: ۱۲ متر

بلوار فردوس گلستان جنوبی بنفش..

قیمت کل: ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۴۰۸ متر بر: ۱۳ متر

بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی ..

قیمت کل: ۱۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق باجواز زمین: ۲۷۷ متر بر: ۹ متر

بلوارفردوس شرق خ عقیل کوی ..

قیمت کل: ۱۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۲ متری-دارای جواز ۷ طبقه

بلوار فردوس شرق باجواز دارای مغازه زمین: ۶۴۳ متر بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس شرق ۲۰ متری ول..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۹,۹۸۰,۰۰۰ ت

۲۱۷ متر تجاری- جواز ۸ طبقه

خرید کلنگی بلوار فردوس شرق زمین: ۵۷۰ متر بر: ۱۵ متر

بلوارفردوس شرق چهارراه مخابرات خ سلیمی جهرمی جن..

قیمت کل: ۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز دارای مغازه زمین: ۵۷۰ متر بر: ۱۶ متر

بلوار فردوس شرق بالاتر از خ و..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقد جواز و دستور نقشه- ۵۰ متر تجاری

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۳۸۶ متر بر: ۱۰ متر

بلوارفردوس شرق نرسیده به ابراهیم..

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۴۳۴ متر بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی کوی ت..

قیمت کل: ۱۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاعات ندادند

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۴۳۴ متر بر: ۱۴ متر

بلوارفردوس شرق وفاآذرجنوبی خ ترب..

قیمت کل: ۱۸,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش کلنگی بلوار فردوس شرق دارای مغازه زمین: ۳۷۵ متر بر: ۲۵ متر

بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی و علی حسی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲ باب مغازه در کل ۳۷ متر

بلوار فردوس شرق قابل سکونت زمین: ۵۷۰ متر بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس بر فردوس روبروی خ آیت ..

قیمت کل: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۴۸۰ متر بر: ۱۲ متر

بلوار فردوس شرق گلستان جنوبی بن..

قیمت کل: ۱۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق باجواز زمین: ۳۸۵ متر بر: ۱۱ متر

بلوارفردوس شرق ظرافتی بین قبادی ..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای جواز ۵ طبقه درکل ۱۰ واحد

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۳۷۱ متر بر: ۲۴ متر

بلوار فردوس شرق بین خ ابراهیمی و خ ع..

قیمت کل: ۱۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴ واحد مشارکت ۲ واحد فروش قدرالسهم

خرید کلنگی بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۲۸۰ متر بر: ۹ متر

بلوار فردوس شرق خ علی حسینی ک..

قیمت کل: ۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق زمین: ۴۳۴ متر بر: ۱۴ متر

بلوارفردوس شرق وفاآذرجنوبی خ ترب..

قیمت کل: ۱۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۳۹۵ متر بر: ۱۲ متر

بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

قیمت روز

معاوضه / فروش کلنگی بلوار فردوس شرق زمین: ۳۲۰ متر بر: ۱۰ متر

بلوارفردوس شرق خ شهید علی حسینی کوی زارع..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با آپارتمان ۸۰ متری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۵:۶

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۴:۵۹

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی

  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۵

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۹

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۲:۵۲

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۷

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۹

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۵

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۵

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱:۵۳

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: