خرید کلنگی در بلوار فردوس شرق

بدون جواز - زمین: ۲,۵۰۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ بهار شمالی خ منوچ..

بدون جواز - زمین: ۲۰۵ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بالاتر از چهارراه وفاآذر نرس..

بدون جواز - زمین: ۴۳۴ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق وفاآذرجنوبی خ ترب..

مشارکت / فروش دارای مغازه ۱۲۱ متر - زمین: ۳۷۵ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی و علی حسی..

شوفاژ . کولر . گاز

۲باب مغازه در کل ۳۷متر

قابل سکونت - زمین: ۵۷۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بر فردوس روبروی خ آی..

کولر . گاز

بدون جواز - زمین: ۴۳۴ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی کوی ت..

اطلاعات ندادند

بدون جواز - زمین: ۴۰۸ متر

قدیمی ; بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی ..

زمین: ۴۸۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس گلستان جنوبی بنفش..

باجواز دارای مغازه - زمین: ۶۴۳ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ول..

۲۱۷متر تجاری- جواز ۸طبقه

قابل سکونت - زمین: ۵۷۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس بر فردوس روبروی خ آیت ..

کولر . گاز

بدون جواز - زمین: ۴۸۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق گلستان جنوبی بن..

باجواز - زمین: ۳۸۵ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق ظرافتی بین قبادی ..

دارای جواز۵طبقه درکل ۱۰ واحد

بدون جواز - زمین: ۳۷۱ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین خ ابراهیمی و خ ع..

۴واحد مشارکت ۲واحد فروش قدرالسهم

بدون جواز - زمین: ۲۸۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی ک..

زمین: ۴۳۴ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق وفاآذرجنوبی خ ترب..

بدون جواز - زمین: ۳۹۵ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

معاوضه / فروش - زمین: ۳۲۰ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ شهید علی حسینی کوی زارع..

معاوضه با آپارتمان ۸۰ متری

زمین: ۱,۰۰۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق وفا آذر شمالی جن..

گاز

۲۵متر تجاری

مشارکت / فروش - زمین: ۲۹۰ متر

; بلوارفردوس شرق خ عقیل پلاک..

۵۰درصد مشارکت-همکار کمیسیون کامل

زمین: ۳۲۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسین..

زمین: ۲,۵۰۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ بهار شمالی خ منوچ..

زمین: ۳۰۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی کوی گل..

زمین: ۳۳۶ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی شمالی ک..

زمین: ۳۰۲ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر ۱۲متری..

زمین: ۳۲۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کو..

زمین: ۵۷۰ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق چهارراه مخابرات خ سلیمی جهرمی جن..

زمین: ۳۶۸ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیان..

زمین: ۵۴۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی نبش سنبل شرق..

زمین: ۲,۵۲۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بهار شمالی خ منوچه..

زمین: ۳۳۶ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی شمالی کو..

گذر ۸متری

زمین: ۳۲۴ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر جنوبی ..

دارای مغازه - زمین: ۱,۰۰۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق وفاآذر شمالی جن..

۲۶متر تجاری

دارای مغازه - زمین: ۱,۰۰۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس وفا آذرشمالی جنب ..

۲۵متر تجاری جداگانه محاسبه می شود

بدون جواز - زمین: ۳۸۴ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق رامین شمالی پلا..

زمین: ۳۶۸ متر

قدیمی ; فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیان ..

۲نبش

زمین: ۲۷۰ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق عقیل کوی ی..

زمین: ۴۲۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبر..

زمین: ۴۵۵ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ اعتماد..

زمین: ۳۰۲ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ولیعصر ۱۲مت..

گاز

بدون جواز - زمین: ۲۸۵ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی خ گل ..

زمین: ۳۰۲ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر ۱..

زمین: ۵۴۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی نبش سنبل شرقی..

زمین: ۳۲۴ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر ..

بدون جواز - زمین: ۸۵۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان..

معاوضه / فروش دارای مغازه - زمین: ۱۲۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ شهید علی حسینی کوی زارع..

۱۲مترتجاری-معاوضه با واحدهای ۸۰متری

زمین: ۶۴۳ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق ۲۰متری ولیعصر نب..

مشارکت / فروش بدون جواز - زمین: ۱,۲۹۵ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بلوار شقایق جنوبی ..

%۷۰ مشارکت ۳۰% فروش

زمین: ۸۰۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس سازمان برنامه شمالی نبش ..

زمین: ۲۵۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی ..

زمین: ۳۶۸ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیا..

زمین: ۴۲۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و قبادی روبر..

دارای مغازه - زمین: ۶۵۹ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق نبش کوی محب پل..

۵۰ متر تجاری

زمین: ۳۳۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی ..

۲بر- بردیگر:(۱۲متر)

دارای مغازه - زمین: ۳۰۳ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق بالاتر از کوی..

۳۳متر تجاری

زمین: ۲۵۵ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ عقیل کوی ..

زمین: ۳۶۸ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیا..

زمین: ۴۰۸ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی کوی..

مشارکت / فروش - زمین: ۳۷۴ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق رامین جنوبی سن..

۵۰درصد فروش ۵۰درصد مشارکت

زمین: ۲,۵۲۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس بهار شمالی خ منوچهر..

زمین: ۴۸۰ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق ابراهیمی شمالی کوی عل..

مجموع ۲ملک

زمین: ۳۲۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کوی بن بست دو..

زمین: ۲۵۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی ک..

زمین: ۳۰۲ متر

قدیمی ; بلوار فردوس ۲۰ متری ولیعصر ۱۲ مت..

زمین: ۱۸۶ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق انتهای خ علی حسینی..

باجواز - زمین: ۱۹۰ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق وفاآذرجنوبی کوی پرستو ..

جواز۵طبقه مسکونی-بردیگر۱۰متر

زمین: ۳۶۸ متر

قدیمی ; فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی کرباسیان ..

بدون جواز - زمین: ۳۲۴ متر

قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر کوی..

زمین: ۵۶۰ متر

قدیمی ; بلوار فردوس نرسیده به سازمان برنامه م..

زمین: ۴۳۲ متر

قدیمی ; بلوارفردوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی خ ن..

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

بلوار فردوس شرق

منطقه 5

پنج شهرداری تهران

قیمت