خرید کاربری تجاری در پیامبر

خرید مغازه پیامبر ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پ..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

پیامبرمرکزی مجتمع ت..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب ب..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۱۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

پیامبر مرکزی جنب کوروش پلاک..

قیمت کل: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

قابلیت توسعه ۱۳۰ متر انبار تجاری- ۴ پارکینگ

مغازه پیامبر ۲۸ متر طبقه: همکف

پیامبرمرکزی مجتمع تجاری پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پیامبر ۲۱۰ متر بر: ۷ متر

پیامبر مرکزی نبش مط..

قیمت روز

مغازه پیامبر ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پیامبر مرکزی خ مط..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صبح دوست..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پیامبر ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی خ مط..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر پکیج

مغازه پیامبر ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیامبرمرکزی خ مطهری روبروی..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه پیامبر ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

پیامبر مرکزی مرکز خرید ..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر غربی انتهای م..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پیامبر ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی مطهری روبروی فرو..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پیامبر ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پیامر مرکزی خ مط..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر پکیج

مغازه پیامبر ۴۴ متر طبقه: همکف

پیامبرشرقی خ اسکندرزاده روبروی پارک ..

قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

درحال حاضر لبنیاتی

خرید مغازه پیامبر ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی ک ..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۵ . ۲ متر ملک و سرقفلی-دو بر

مغازه پیامبر ۱۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

پیامبر مرکزی جنب کوروش پلاک..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

قابلیت توسعه ۱۳۰ متر انبار تجاری- ۴ پارکینگ

مغازه پیامبر ۲۰ متر طبقه: دوم

پیامبرشرقی پاس..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پیامبر ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

پیامبر مرکزی خ ستاری کوی..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۵ . ۲ متر ملک و سرقفلی-دو بر

مغازه پیامبر ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

پیامبر مرکزی ستاری کوی ..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۵ . ۲ متر ملک و سرقفلی-دو بر

فروش مغازه پیامبر ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ستاری حکیم پیامبر مرکزی روبروی پیا..

قیمت کل: ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برق تک فاز/جواز فست فود/روشویی

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شاهین جنوبی نبش پیامبر مجتمع تجا..

قیمت کل: ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اسپیلیت

مغازه پیامبر ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی ک ..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۵ . ۲ متر ملک و سرقفلی-دو بر/ همکف ۲۶۰ م ۷۰ م ط دوم دفترکار

مغازه پیامبر بر: ۲۰ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی ک ..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۵ . ۲ متر ملک و سرقفلی-دو بر/ همکف ۲۶۰ م ۷۰ م ط دوم دفترکار

خرید مغازه پیامبر بر: ۱۰ متر

پیامبر مرکزی مجتمع پی..

قیمت کل: ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برق تکفاز/سرویس مشترک

معاوضه / فروش مغازه پیامبر بر: ۲۰ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی ک ..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

ملک و سرقفلی-دو بر

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی

مغازه پیامبر ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی کوی ..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت پکیج آب و برق

۷۰ متر انباری

مغازه پیامبر ۳۳ متر بر: ۴ متر

پیامبر مرکزی مجت..

قیمت کل: ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برق تکفاز/سرویس مشترک

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پیامبر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پیامبر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.