خرید کاربری تجاری در پونک

خرید مغازه پونک ۲۱ متر بر: ۵ متر

پونک میرزابابایی پا..

قیمت کل: ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پونک ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک خیابان آبشا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه پونک

مغازه پونک ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک مجتمع تجاری بوست..

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

پارکینگ مشاع -در دوباب ( ۶۷ و ۴۳ متری ) در دو سند مجزا وباهم به فروش میرسد

مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میدان پونک مجتمع بوستان بازارچه..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۴۸ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

پونک میرزابابایی م..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پونک ۱۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۲ متر

پونک نبش خ ۱۱ پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۶۳ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

پونک مجتمع تجاری اندرزگو راهروی..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ملک و سرقفلی -شغل رستوران و کافی شاپ-فروش با تجهیزات

مغازه پونک ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

پونک بلوار میرزا بابائی نرسیده به..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۳۷۰ متر طبقه: همکف

پونک بلوارعدل شمالی نبش غروی شرقی پ..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

۴ پارکینگ

مغازه پونک ۶۳ متر بر: ۴ متر

پونک میدان پونک مجتمع ت..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ . ۵ متر - ملک و سرقفلی

فروش مغازه پونک ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پونک مجتمع بوستان رین..

قیمت کل: ۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر -ملک و سر قفلی- ۸ متر انباری که یک سوم محاسبه می شوددر کل ۵۵ متر -پارکینگ مشاع

مغازه پونک ۳۳ متر بر: ۳ متر

پونک مجتمع بوستان رنیگ مرکزی ..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۴۱ متر بر: ۴ متر

پونک مجتمع ..

قیمت کل: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

مغازه پونک ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک خ شهید حیدری مقدم برج جام جم همت ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پونک ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک سردار جنگل خ ایران زمین شمالی ..

قیمت کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه پونک ۱۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک سیمون بولیوار بلوار صبا نبش ل..

قیمت کل: ۱۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار پونک سند تجاری ۶۰ متر ۱۰ ساله

پونک نبش ک پنجم ساخ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۰۰ متر زیر زمین // ۶۰ متر تجاری

مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مرکزی تجاری بوستان بین نیلوفر..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پونک ۲۶ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پونک پاساژ بوستان بازارچه ن..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۹,۲۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه پونک ۲۰۰ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

پونک میرزابابایی بعد از سردار جنگل روبروی..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز پکیج

فروش مغازه پونک ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پونک مجتمع بوستان راهرو بانک ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پونک ۸۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک خ نفت کوی ی..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پونک ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مجتمع تجاری بوست..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶ متر انباری-آب برق و -درب اختصاصی به پارکینگ

مغازه پونک ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پونک خ میرزابابا..

قیمت کل: ۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پونک ۱۳۱ متر طبقه: همکف

پونک میدان عدل پلاک ه..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه پونک ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک خ میرزابابایی روبروی پارک شاهد ..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۹۲ متر طبقه: همکف

پونک بلوار میرزابابایی ساخت..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

پونک سردار جنگل شمالی خ ..

قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک بین بلوار عدل و سردارجنگل خ ارد..

قیمت کل: ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب نمایشگاه ماشین-از ارتفاع اطلاع نداشتند

مغازه پونک ۳۳ متر بر: ۳ متر

پونک مجتمع بوستان رینگ مرکزی ..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پونک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پونک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.