خرید کاربری تجاری در جنت آباد

خرید مغازه جنت آباد ۳۴ متر طبقه: همکف

جنت آباد جنوبی لاله غربی ۱۶ متر..

قیمت کل: ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: سوم بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان ش..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ارتفاع ۳ متر-ملک و سرقفلی

مغازه جنت آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد خ زیتون خ اخوان نیا خ نشاط یکم..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۳۹ متر بر: ۴ متر

جنت آباد مرکزی بالاترازمخبری کوی پروهان..

قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

خرید مغازه جنت آباد

مغازه جنت آباد ۷۰ متر بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان بین شاهین و ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه جنت آباد ۱۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

جنت آباد لاله شرقی بن بست نسترن مجتمع ت..

قیمت کل: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد جنوبی روبروی سمرقند مج..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتراز همت ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

معاوضه با آپارتمان-از ارتفاع اطلاع نداشتند

مغازه جنت آباد ۳۴ متر بر: ۶ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: چهارم بر: ۳ متر

جنت آباد شمالی تقاطع نیایش مجتمع..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان ۱۶ متری ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف

جنت آباد جنوبی خ لاله بین ک ششم و پنجم مجت..

قیمت روز

مغازه جنت آباد ۷۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد شاهین شمالی بالاتر از چمران جن..

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد مرکزی بعثت ۱۶ متری اول جنوبی نبش ک قربانی ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ومشاعات

خرید مغازه جنت آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی مجتمع سم..

قیمت کل: ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۱۷ متر انباری

مغازه جنت آباد ۳۲ متر بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی نبش ک ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۱۰۰ متر بر: ۸ متر

جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی نبش ک نس..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه جنت آباد ۳۰ متر بر: ۸ متر

جنت آباد ۴ باغ شرقی بر شانزده متری ..

قیمت کل: ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع از کف ۳ / ۷۰ متر- جوازاملاک

مغازه جنت آباد ۸۸ متر طبقه: همکف

جنت آباد تقاطع لاله مجتمع سمرقند پ..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه جنت آباد ۵۲ متر بر: ۷ متر

جنت آباد بلوار شاهین شمالی خ شهید معینی..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۱۴ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی بالاتر از همت..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۱۷ متر بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ۱۶ متری یکم ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جنت آباد ۲۸ متر بر: ۴ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی بالاتر از ۲۰ م..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سرویس در پاساژ- ۴ پارکینگ

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتر از همت روبروی م..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

خرید مغازه جنت آباد ۳۵ متر طبقه: همکف

شاهین شمالی خ چمر..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی ک د..

قیمت کل: ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

آپارتمان جنت آباد ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

جنت آباد خ چهره خند پ..

قیمت کل: ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۳۷ مترقدرالسهم-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: همکف

جنت آباد پایینتر از فروشگاه شهر..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

۲ پارکینگ

مغازه جنت آباد ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

جنت آباد شمالی بالاتر از نیایش نبش ۲۰ متری علیپ..

قیمت کل: ۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه جنت آباد
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.