خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان ابن سین..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

سند تجاری

مغازه آیت الله کاشانی ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی خ محرابی تقاط..

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی

مغازه آیت الله کاشانی ۳۰۰ متر بر: ۳ متر

سازمان برنامه شمالی میدان کافه..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۳,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اتاق کارگر

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی بعداز مسجد نظام ماف..

قیمت کل: ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت امضا

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملکیت

مغازه آیت الله کاشانی ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی کوی کیهان روبروی پارک اردکانی نبش..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

بالکن غیرسندی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی نبش بهنام بین کوچه دوم و چها..

قیمت کل: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی خ مهران پلاک..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۳,۳۳۳,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش خ آسیا جنب با..

قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی خ شالی خ گلدشت کافه نان نوی..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر چهارراه پیامب..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی بالاتر از مسجد نظام مافی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

قنادی فعال-ملک و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۵۱ متر بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش ۱۲ مرک..

قیمت کل: ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش باک..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی نبش تراکمه و شالی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جوازنان فانتزی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی سه راه جنت آباد پا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۷,۰۹۶,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: تابلو خور آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۲۱ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی روبروی شهرکتاب ابتدای بنفش..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام م..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۴۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

آیت الله کاشانی خ فرهنگ پلاک..

قیمت کل: ۲۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

رستوران

مغازه آیت الله کاشانی ۴۲ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی بوستان یکم نبش گلستان دوم..

قیمت کل: ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

آیت الله کاشانی بلوار ا..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور فلت

۳۰۰ مترفضای پارکینگ

مغازه آیت الله کاشانی ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی فلکه دوم صادقیه روبروی پارک استقلال پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۸ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی خ بهمنی نژاد خ سازمان آب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

آیت الله کاشانی بین کیهان و باکری جنب بان..

قیمت کل: ۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز اغذیه- ۲۰ مترانباری- ملکیت

مغازه آیت الله کاشانی ۲۶ متر

آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگاه پلا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۱۶ متر از بالکن سندی میباشد

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۶۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ شالی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه آیت الله کاشانی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی ۲۰۰ دستگاه جنب قنادی شهرزری..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دارای قدرالسهم

مغازه آیت الله کاشانی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین ک دوم و چه..

قیمت کل: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۴ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی خ جلال مجتمع پاسار..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

کرکره برقی- اطلاع دقیق نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.