خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ ۸ ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی خ سازمان برنامه شمالی ک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

دفتر کار آیت الله کاشانی دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رستوران

مغازه آیت الله کاشانی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر چهارراه پیامب..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی خ بوستان یکم نبش گ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

دارای قدرالسهم- ملکیت

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت کاشانی بعد از ستاری روبروی شه..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۶۱ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ماف..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۱۹ متر بالکن

مغازه آیت الله کاشانی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

آیت الله کاشانی خ الهی خ گله..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه آیت الله کاشانی ۵۸ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی خ بهمنی نژاد خ سازمان آب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۱۶ متر طبقه: اول

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا مجتمع..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

برق -جواز پوشاک

مغازه آیت الله کاشانی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی نبش بهنام بین کوچه دوم و چها..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۶ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی نبش خ ۲۰۰ دستگاه م..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی خ شالی نرسیده به اشرفی اصفهانی رو..

قیمت کل: ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

بازسازی شده ارتفاع ۳ متر سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش خ آسیا جنب با..

قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۵۰ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی فلکه دوم خ سازمان آب ابتدای کوی گلستا..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۵۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجت..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی خ به..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: تابلو خور آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۸۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

-جواز پوشاک -انباری در نسد قید نشده

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

آیت الله کاشانی بلوار ا..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور فلت

۳۰۰ مترفضای پارکینگ

مغازه آیت الله کاشانی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام انتهای خ سازمان ..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر پکیج

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش باک..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان ابن سین..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی م..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۶,۶۶۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

آب مشترک

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی بعداز مسجد نظام ماف..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت امضا

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملکیت

مغازه آیت الله کاشانی بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۶ قیمت کل: ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۲۳ قیمت کل: ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه آیت الله کاشانی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی روبروی بلوار ابوذر مج..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.