خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دارای قدرالسهم

مغازه آیت الله کاشانی ۳۰ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی بوستا..

قیمت کل: ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مناسب نمایشگاه خودرو

مغازه آیت الله کاشانی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان ابن سین..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند تجاری

مغازه آیت الله کاشانی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی کوی هشتم شرقی جنب ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

۲۷ مترسندی

مغازه آیت الله کاشانی ۳۲ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجت..

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۶ متر طبقه: اول

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۳۲ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر پاس..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام انتهای خ سازمان ..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر پکیج

آرایشگاه آیت الله کاشانی ۷۶ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف

آیت الله کاشانی کوی کیهان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده ورودی مجزا آب و برق

جواز آرایشگاه زنانه- سرقفلی و ملکیت

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

قیمت روز

امکانات: کولر

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۲۱ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی روبروی شهرکتاب ابتدای بنفش..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۶۱ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ماف..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۱۹ متر بالکن

مغازه آیت الله کاشانی ۱۷ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی جنوبی مقابل پارک ساحل..

قیمت کل: ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین ک دوم و چه..

قیمت کل: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان اب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۲۴ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی خ جلال مجتمع پاسار..

قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

کرکره برقی- اطلاع دقیق نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۶۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

آیت الله کاشانی ضلع شرقی خ پژوهند..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

رستوران آیت الله کاشانی دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف

ایت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رستوران

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش خ آسیا جنب با..

قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی فلکه دوم خ سازمان آب ابتدای کوی گلستا..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ لاله شما..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی خ شالی خ گلدشت کافه نان نوی..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی خ اعتمادیان جنب داروخانه ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی بلوار اباذر مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دارای جوازکامپیوتر- یک دهنه- ملیکت و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۲۳ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر ..

قیمت کل: ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام انتهای خ سازمان ..

قیمت کل: ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر پکیج

مغازه آیت الله کاشانی ۱۹ متر طبقه: ۲

آیت الله کاشانی روبروی مسجد مافی مجتمع تفریح..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

پله به برقی

مغازه آیت الله کاشانی ۳۲ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجت..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجت..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه آیت الله کاشانی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی کوی کیهان روبروی پارک اردکانی نبش..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

بالکن غیرسندی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.