خرید کاربری تجاری در شمس آباد

معاوضه / فروش مغازه شمس آباد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد شهید کرد نبش کوی شریعتی جن..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

معاوضه با آپارتمان - کرکره برقی

مغازه شمس آباد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد خ شهید کرد نبش کوی ش..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه شمس آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه شمس آباد

دفتر کار شمس آباد سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۳ ساله

شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست پل..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب تالار پذیرائی

مغازه شمس آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان مل..

قیمت کل: ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شمس آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بالاتر از میدان ملت ابتدای پیچ شمس آباد جنب تالا..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز آزاد

مغازه شمس آباد ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد خ شهیدکرد مجتمع تج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شمس آباد ۱۹ متر

شمس آباد ضلع جنوبی میدان م..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شمس آباد ۴۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

شمس آباد شمالی میدان ملت خ قلیچ خانی ..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شمس آباد ۳۰ متر

شمس آباد بلواربیژن نبش ملکنده پل..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فاقد جواز

فروش مغازه شمس آباد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد شهید کرد نبش کوی شریعتی جن..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

معاوضه با آپارتمان - کرکره برقی

مغازه شمس آباد ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شمس آباد خ ریحانی جنو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت دوربین مداربسته آب و برق

نانوائی فعال-درب برقی- ۲ اتاق vip-سرقفلی

مغازه شمس آباد ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی بلوار..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه شمس آباد ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد خ ریحان..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه شمس آباد ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد روبروی کوی رسول..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۰ متربالکن درسند قیدنشده است-ملک و سرقفلی

خرید مغازه شمس آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شمس آباد بلواربیژن پلاک ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شمس آباد ۲۸ متر بر: ۴ متر

شمس آباد بالاترازمیدان م..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه شمس آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بالاتر از میدان ملت ابتدای پیچ شمس آباد جنب تالا..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز آزاد

معاوضه / فروش مغازه شمس آباد ۲۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد خ ریحان..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

در حال حاضر کارواش- معاوضه با آپارتمان

مغازه شمس آباد ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شمس آباد خ ریحانی جنو..

قیمت کل: ۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت دوربین مداربسته آب و برق

نانوائی فعال-درب برقی- ۲ اتاق vip

فروش مغازه شمس آباد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد خ شهید کرد نبش کوی ش..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه شمس آباد ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد خ ریحان..

قیمت کل: ۴۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه شمس آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان دهم ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه-دارای قدرالسهم

مغازه شمس آباد ۲۸ متر بر: ۴ متر

شمس آباد بالاترازمیدان م..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه شمس آباد ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان ملت کوی نا..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

خرید مغازه شمس آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان مل..

قیمت کل: ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شمس آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان شریفی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه شمس آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شمس آباد بلواربیژن پلاک ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شمس آباد ۲۸ متر بر: ۴ متر

شمس آباد بالاترازمیدان م..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه شمس آباد ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد شهید کرد نبش کوی شریعتی جن..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

معاوضه با آپارتمان - کرکره برقی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شمس آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شمس آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.