خرید کاربری تجاری در شمس آباد

خرید مغازه شمس آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شمس آباد بلواربیژن پلاک ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شمس آباد ۴۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

شمس آباد شمالی میدان ملت خ قلیچ خانی ..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شمس آباد ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد خ شهید کرد نبش کوی ش..

قیمت کل: ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۳۸۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شمس آباد ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد روبروی کوی رسول..

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۰ متربالکن درسند قیدنشده است

دفتر کار شمس آباد سند تجاری ۳ ساله

شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست پل..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰

طبقه: همکف زیربنا: ۲۰۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب تالار پذیرائی

خرید مغازه شمس آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بالاتر از میدان ملت ابتدای پیچ شمس آباد جنب تالا..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز آزاد

مغازه شمس آباد ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شمس آباد خ ریحان..

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه شمس آباد ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد شهید کرد نبش کوی شریعتی جن..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

معاوضه با آپارتمان - کرکره برقی

مغازه شمس آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان مل..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شمس آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شمس آباد بلوار بیژن انتهای گلستان ده..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه-دارای قدرالسهم

فروش مغازه شمس آباد ۲۸ متر بر: ۴ متر

شمس آباد بالاترازمیدان م..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه شمس آباد ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان ملت کوی نا..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۹,۶۹۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

مغازه شمس آباد ۱۹ متر

شمس آباد ضلع جنوبی میدان م..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شمس آباد ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد خ شهیدکرد مجتمع تج..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز

مغازه شمس آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان شریفی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

خرید مغازه شمس آباد ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی بلوار..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه شمس آباد ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی بلواربیژن پا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جوازآزاد- یک دهنه-ملک و سرقفلی

مغازه شمس آباد ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان ملت کوی نا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

دفتر کار شمس آباد ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شمس آباد بلوار بیژن گلستان..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شمس آباد ۳۰ متر بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

کمیسیون کامل

فروش مغازه شمس آباد ۴۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

شمس آباد شمالی میدان ملت خ قلیچ خانی ..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه شمس آباد ۳۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

شمس آباد ضلع جنوب شرقی میدان ملت پ..

قیمت کل: ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۰۰ متر پارکینگ

مغازه شمس آباد ۲۰ متر طبقه: منفی۳

شمس آباد شهیدکرد مجتمع دنی..

قیمت کل: ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شمس آباد ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شمس آباد میدان ملت سه راه پیاله خ ذاکری..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه شمس آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان مل..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

داخل پاساژ

خرید مغازه شمس آباد ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد بلواربیزن گلستان دهم شرقی پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

خرید مغازه شمس آباد

مغازه شمس آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی خ نه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شمس آباد ۴۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۸ متر

شمس آباد شمالی میدان ملت خ قلیچ خانی ..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه شمس آباد ۲۰ متر بر: ۴ متر

شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

قیمت روز

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شمس آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شمس آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.