دو سال شبانه‌روز برای تکمیل مسکن‌مهر زمان می‌خواهیم

تاریخ: 1392/09/18


معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور شهرهای جدید اعلام کرد: اگر شبانه‌روز کار کنیم حداقل دو سال برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر زمان نیاز داریم.

محسن نریمان درباره ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکن‌مهر همچون کمبود فضاهای آموزشی، فضاهای بهداشتی و بیمارستانی و تامین آب نیز گفت: گاهی در این زمینه وزارت راه‌وشهرسازی تنها می‌ماند، گو اینکه تمام مسائل بر عهده این وزارتخانه است. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید اضافه کرد: بیشتر پروژه‌ها از نظر ساخت و استحکام سازه‌ای مشکلی ندارند، اما در مورد فینیشینگ کار و نازک‌کاری‌ها کم‌سلیقگی شده که باید با ترمیم قراردادها این موضوع حل شود. نریمان خاطرنشان کرد: دولت جدید خود را در مورد کسانی که از دولت قبل قرارداد دارند و وجوهی پرداخته‌اند، متعهد می‌داند.