نحوه برخورد با مستأجری که اجاره پرداخت نمی‌کند

شاید این که مالک چطور می‌تواند مستاجری که از پرداخت اجاره خودداری می‌کند را مجبور به تخلیه ملک کند؟ سوال بسیاری از مالکان باشد.
نحوه برخورد با مستأجری که اجاره پرداخت نمی‌کند

طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ، موجر می‌تواند بر حسب نیاز صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. یعنی در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر از پرداخت اجاره بها خودداری نماید و با ابلاغ اخطار ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد، ‌دادگاه ضمن‌ حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌ حکم علیه مستأجر یا متصرف ،اجرا و محل، تخلیه خواهد شد.

اجاره نامه رسمی و عادی

 اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت ،صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را پرداخت کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه نماید. هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

 ‌در موارد فوق هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه، اضافه بر اجاره‌بهای معوقه، صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری پرداخت نماید‌، حکم تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ پرداخت شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد.

دادخواست تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره

اگر مبلغ اجاره‌ که مستاجر بدهکار است کم‌تر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است ولی مبلغ بیش از بیست میلیون تومان در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. شروع رسیدگی، نیازمند دادخواست است که به پیوست دادخواست مدارک زیر ضمیمه می‌شود:
1. سند مالکیت
2. اجار‌ه‌نامه
3. معاینه تحقیق محلی
موجر در متن دادخواست پس از شرح مالکیت خود و رابطه استیجاری با مستاجر ابراز می‌دارد که ملک را به اجاره به خوانده داده است. مستاجر اجاره بهای ملک مذکور را از تاریخ……..تا تاریخ……….معادل……… را علی‌رغم تعهدات قراردادی و استیفای منفعت پرداخت نکرده است و تقاضای صدور حکم به پرداخت اجور معوقه را دارد. اگر سند اجاره رسمی است اظهار می‌کند به دفترخانه مراجعه کرده است و طی……..فقره اخطاریه شماره………..مطالبه اجور را خواسته که به مستتاجر ابلاغ شده است و یا اگر سند اجاره عادی باشد، اظهارنامه ارسال کرده است.

در صورتی که در مورد نحوه برخورد با مستأجری که اجاره را پرداخت نمی‌کند نظری دارید در زیر آن را عنوان کنید تا دیگران از آن استفاده کنند بلکه گره گشا باشد . با تشکر 


   نظر یا پیشنهاد شما در مورد نحوه برخورد با مستأجری که اجاره را پرداخت نمی‌کند

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.