رهن کامل آپارتمان در قنات کوثر

رهن کامل آپارتمان قنات کوثر ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

تهرانپارس خ قنات کوثر خ شکوفه..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

رهن کامل قنات کوثر ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

تهرانپارس قنات کوثر کوی اول غربی پ..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل قنات کوثر ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

تهرانپارس قنات کوثر میدان شهرک امید خ مطهری کو..

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

قنات کوثر ۲۰ متری مسجد خ هفتم غربی..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن کامل قنات کوثر ۸۰متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

قنات کوثر خ ۳۵ متری استقلال ک گلستان غربی..

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل آپارتمان قنات کوثر ۱۶۷متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۰ متری مسجد کوی ششم ..

ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

رهن کامل قنات کوثر ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

تهرانپارس قنات کوثر زین الدین مج..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قنات کوثر ۶۴متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

تهرانپارس قنات کوثر کوی نهم مرکزی پ..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل آپارتمان قنات کوثر

رهن کامل قنات کوثر ۷۸متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تهرانپارس قنات کوثر ۲۰ متری مسجد نبش کوی..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قنات کوثر ۱۷۰متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

تهرانپارس قنات کوثر خ دوم ..

ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

رهن کامل آپارتمان قنات کوثر ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

تهرانپارس قنات کوثر کوی دوم غربی پ..

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رهن کامل قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

قنات کوثر خ دهم مرک..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن کامل قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

تهرانپارس قنات کوثر ک ۵ ..

ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن کامل قنات کوثر ۱۶۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ ششم ..

ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قنات کوثر ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

تهرانپارس قنات کوثر کوی چهارم غربی پ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

رهن کامل آپارتمان قنات کوثر ۱۰۵متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ اردیبهشت شمالی خ وفادار غرب..

ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل قنات کوثر ۸۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

تهرانپارس قنات کوثر ک هشتم..

ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

رهن کامل قنات کوثر ۸۹متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

تهرانپارس قنات کوثر خ ششم ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

رهن کامل قنات کوثر ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی یا..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قنات کوثر ۱۸۰متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

تهرانپارس قنات کوثر خ دهم ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

رهن کامل آپارتمان قنات کوثر ۵۷متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بلواراستقلال خ والائیان ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قنات کوثر ۱۲۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بلواراستقلال کوی گلستان ی..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

رهن کامل قنات کوثر ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

تهرانپارس قنات کوثر ۳۵ متری استقلال کوی ۱۶ متری ..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج مسترروم

رهن کامل قنات کوثر ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

تهرانپارس خ قنات کوثر خ ششم غربی پ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

رهن کامل قنات کوثر ۹۳متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی نهم م..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان قنات کوثر ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

تهرانپارس بابایی شهرک کوثر نبش یا..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن کامل قنات کوثر ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

تهرانپارس قنات کوثر ۲۰ متری مسجد سو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات