خرید کلنگی در انقلاب

زمین: ۲۱۰ متر

قدیمی ; انقلاب چهارراه کالج خ خارک کو..

بدون جواز - زمین: ۲۷۷ متر

قدیمی ; انقلاب ابتدای کارگر جنوبی کوی..

زمین: ۴۶۰ متر

قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲فروردین و اردی..

زمین: ۲۴۰ متر

قدیمی ; انقلاب روبروی لاله زارنو کو..

برق 3 فاز

دارای مغازه - زمین: ۱,۰۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ مازندران پلاک ه..

۲۰۷متر تجاری

زمین: ۶۵۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ ۱۲فروردین پلاک ..

موقعیت اداری و تجاری-بدون جواز و دستور نقشه

زمین: ۳۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه تهران خ..

پهنهm۱۱۶

بدون جواز دارای مغازه - زمین: ۳۱۲ متر

قدیمی ; انقلاب چهارراه نامج..

۸۰ متر تجاری( ملکیت سرقفلی)

بدون جواز - زمین: ۱۱۷ متر

قدیمی ; انقلاب خ ۱۲فروردین شمالی بین وحید نظری ..

دفتر کار - زمین: ۴۶۰ متر

۳۰ ساله ; انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج ..

شوفاژ . کولر . گاز

بدون جواز - زمین: ۷۶ متر

قدیمی ; انقلاب بین فخر رازی و دانشگاه کوی اسلام..

زمین: ۴۲۳ متر

قدیمی ; انقلاب چهارراه ولیعصر نرسیده به ط..

زمین: ۲۲۵ متر

قدیمی ; انقلاب صفی علی شاه..

جوازساخت- ۱۰۰مترتجاری-۱۰۰مترانبار

بدون جواز - زمین: ۷۰ متر

قدیمی ; انقلاب پل چوبی خ گرامی کوی گرامی پ..

بدون جواز - زمین: ۴۴۴ متر

قدیمی ; انقلاب پل چوبی ضلع جنوب شرقی چهارراه نبش ک صبو..

دارای مغازه - زمین: ۴۹۰ متر

قدیمی ; انقلاب سعدی شمالی نبش هد..

۱۰۰ متر تجاری

بدون جواز - زمین: ۲۶۵ متر

قدیمی ; انقلاب ایستگاه دروازه دولت خ خاقانی..

سند ۳ دانگ زمین اداری میباشد-از ۶دانگ ۳ دانگ فروخته میشود

بدون جواز - زمین: ۹۰۹ متر

قدیمی ; انقلاب بین م فردوسی و خ ..

دارای مغازه - زمین: ۹۰۹ متر

قدیمی ; انقلاب مابین میدان فردوسی و..

۲۵۰ متر تجاری در ۳ باب

زمین: ۸۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب روبروی درب دانشگاه خ فخر رازی خ وحید نظری جنب موسسه..

زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ لبافی نژاد خ منیری جاوید پ..

مستغلات دفتر کار ۳۲۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر

قدیمی ; انقلاب سعدی شمالی پایین از چهارراه منوچهر..

کولر . گاز

بدون جواز - زمین: ۶۵۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ فروردین پلاک ه..

دارای دستورنقشه

دفتر کار - زمین: ۲۲۶ متر

قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی بن بست ..

بدون جواز - زمین: ۱۴۷ متر

قدیمی ; انقلاب خ روشندلان خ اعتمادی کو..

۲ کله

قابل سکونت - زمین: ۶۳۴ متر

قدیمی ; انقلاب رامسر ..

دارای ۵ طبقه تقریبا ۱۸۰متری کلا ۹۲۰ متر بنای قابل سکونت-قیمت زمین ۷۰متر تجاری متری به ارزش ۵۷۰ میلیون سرقفلی

مشارکت / فروش - زمین: ۲۴۷ متر

قدیمی ; انقلاب فرصت شیرازی بین غریب و ولیعصر ..

سند اداری میباشد-فقط مشارکت

زمین: ۲۹۴ متر

قدیمی ; انقلاب خ خاقانی کوی علیزاده پلا..

تجمیع ۲ملک

بدون جواز - زمین: ۶۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب نرسیده به م فردوسی نبش رامسر ..

بدون جواز - زمین: ۴۷۸ متر

قدیمی ; انقلاب بین ابوریحان و فلسطین شهدای ..

۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ اردیبهشت ک ن..

کولر . گاز

بدون جواز - زمین: ۹۰ متر

قدیمی ; انقلاب نرسیده به امام حسین کوی ..

دارای مغازه - زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ گلشن جنوبی خ دانشگاه ج..

۱۲ متر تجاری

زمین: ۲۸۶ متر

قدیمی ; انقلاب روبروی هتل پارسیان انقلاب ک..

بدون جواز - زمین: ۲۷۴ متر

قدیمی ; انقلاب چهارراه ولیعصر مظفرجنوبی پل..

زمین: ۲۲۵ متر

قدیمی ; انقلاب خ صفی علی شاه نرسیده به پ..

۱۰۰ متر تجاری

زمین: ۴۸۰ متر

قدیمی ; انقلاب نرسیده به جمالزاده جنب بانک ملت نبش کوی خا..

۱۷۰متر تجاری

زمین: ۳۰۱ متر

قدیمی ; انقلاب خ حافظ خ صال..

بدون جواز - زمین: ۱۸۲ متر

قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران پل..

بدون جواز - زمین: ۴۸۲ متر

قدیمی ; انقلاب نرسیده به کالج جنب کوی انجم..

بدون جواز - زمین: ۶۳۴ متر

قدیمی ; انقلاب خ رامسر..

بدون جواز - زمین: ۳۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ حافظ انتهای پل کالج خ ..

زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ منیری جاوید یا اردیبهشت..

کولر . گاز

مشارکت / فروش دارای مغازه - زمین: ۵۷۰ متر

قدیمی ; انقلاب بالاتر از پل حافظ نرسیده به چهارراه ولیعصر جنب بان..

۶۰۵مترتجاری- سنداداری میباشد

دارای مغازه - زمین: ۱۸۰ متر

قدیمی ; انقلاب نرسیده به پیچ شمیران روبروی..

۸۷مترتجاری-۱۸۰متر کارگاه تجاری

بدون جواز - زمین: ۸۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ فخر رازی نرسیده به شهدای ژاندا..

قابل سکونت - زمین: ۲۶۴ متر

قدیمی ; انقلاب خ خاقانی ک ط..

اطلاعات دقیق نداشتند

بدون جواز - زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب منیریه جاوید کوی شه..

زمین: ۲۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ منیری جاوید یا اردیبهشت..

گاز

زمین: ۴۱۵ متر

قدیمی ; انقلاب خ فخررازی کوی ال..

زمین: ۴۸۲ متر

قدیمی ; انقلاب نرسیده به کالج جنب کوی انجم..

زمین: ۳۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ حافظ قبل از پل کالج خ آ..

گاز

زمین: ۴۳۰ متر

قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲ فروردین واردیبهشت پ..

دفتر کار ۸۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر

۲۰ ساله ; انقلاب بین پیچ شمرون و بهار بن ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵پارکینگ

زمین: ۲۴۰ متر

قدیمی ; انقلاب سعدی شمالی پایین تر از ۴راه منوچه..

مستغلات ۲۷۰ متر - زمین: ۱۱۶ متر

۳۰ ساله ; انقلاب بالاتر از پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی..

کولر . گاز . اسپلیت

بدون جواز - زمین: ۱۰۲ متر

قدیمی ; انقلاب نرسیده به امام حسین کوی هادی پناهی..

گذر۶ متری

زمین: ۵۴۰ متر

قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی کوی س..

زمین: ۲۲۶ متر

قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی بن بست ..

گاز

۵۲۰ متر ادرای - ۷۵ متر مسکونی

زمین: ۴۸۰ متر

قدیمی ; انقلاب نرسیده به جمالزاده جنب بانک ملت نبش کوی خا..

۲۲۰متر تجاری بصورت جداگانه محاسبه می شود

زمین: ۸۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه خ وحید ..

بدون جواز - زمین: ۳۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ حافظ کوی آرژ..

بدون جواز - زمین: ۳۱۰ متر

قدیمی ; انقلاب پل چوبی..

زمین: ۴۴۴ متر

قدیمی ; انقلاب ۴راه پل چوبی ضلع ج شرقی ۴راه نبش ک..

گاز

زمین: ۱۳۲ متر

قدیمی ; انقلاب رو به روی خ نجات ..

زمین: ۱۸۲ متر

قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران پ..

۲باب مغازه با سرقفلی و ملکیت

زمین: ۳۰۰ متر

قدیمی ; انقلاب خ حافظ قبل از پل کالج خ ..

گاز

زمین: ۴۰۹ متر

قدیمی ; انقلاب خ رامسر کوی محمد..

زمین: ۱۳۲ متر

قدیمی ; انقلاب روبروی نجات اللهی کوی ..

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

انقلاب

منطقه 6

شش شهرداری تهران

قیمت