خرید کلنگی در ولیعصر(ونک تا پارک وی)

خرید کلنگی ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۱,۶۳۴ متر بر: ۴۰ متر

ولیعصر بالاتر از ظفر نبش کوچه ناصری ..

قیمت کل: ۲۱۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بدون جواز و دستور نقشه

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۱,۱۶۸ متر بر: ۳۰ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت خ ع..

قیمت کل: ۸۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۱,۰۵۶ متر بر: ۲۵ متر

ولیعصر نرسیده به پارک وی ک ..

قیمت روز

مستغلات ولیعصر(ونک تا پارک وی) نیمه کاره زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۶ متر

ولیعصر خ مهری خ سوسن دوم..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸۳۰ متر تراکم مفید در ۵ طبقه ۲ واحدی- در مرحله پایان اسکلت با جواز

ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۱,۴۶۲ متر بر: ۱۵۰ متر

ولیعصر نبش چهارراه زرتش..

قیمت کل: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۹۷۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی ولیعصر(ونک تا پارک وی) قابل سکونت زمین: ۳,۳۹۰ متر بر: ۵۰ متر

ولیعصر بالاتر از میدان ونک عطارد روبروی ب..

قیمت کل: ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۷۰۰۰ متر زیربنای مفید

ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۵۱۸ متر بر: ۱۳ متر

ولیعصر بالاتر از ظفر کوی ناصری پل..

قیمت روز

ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۶۲۸ متر بر: ۱۲ متر

ولیعصر خ دامن افشار پلاک ..

قیمت کل: ۲۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۱,۰۴۰ متر بر: ۲۰ متر

ولیعصر نرسیده به میرداماد خ دام..

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ کله-دارای پایان کار-پهنه M

ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۱,۱۶۸ متر بر: ۳۰ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت خ ع..

قیمت کل: ۷۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۲۷۰ متر بر: ۱۷ متر

ولیعصر نرسیده به پارک وی خ گ..

قیمت کل: ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز

ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۲۸ متر

ولیعصر پایین تراز میدان ونک روبروی ب..

قیمت کل: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای دستور نقشه

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۳۴۰ متر بر: ۱۷ متر

ولیعصر نرسیده به پارک وی خ گ..

قیمت کل: ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۴۱۰ متر بر: ۲۰ متر

ولیعصر نرسیده به پارک وی خ ..

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنهA ۱۲۲ -گذر ۱۲ متری

ولیعصر(ونک تا پارک وی) قابل سکونت زمین: ۳,۳۹۰ متر بر: ۵۰ متر

ولیعصر بالاتر از میدان ونک عطارد روبروی ب..

قیمت کل: ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۷۰۰۰ متر زیربنای مفید

خرید کلنگی ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۴۱۰ متر بر: ۲۰ متر

ولیعصر نرسیده به پارک وی خ ..

قیمت کل: ۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) بدون جواز زمین: ۷۶۳ متر بر: ۱۲ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت خ..

قیمت کل: ۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۳۸۵ متر بر: ۱۷ متر

ولیعصر بالاتر از میدان ونک کوی خلیل زاده..

قیمت کل: ۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

سنداداری

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۹۴۰ متر بر: ۲۰ متر

ولیعصر روبروی مسجد بلال کو..

قیمت روز

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۳۰۱ متر بر: ۱۶ متر

ولیعصر چهارراه پارک وی کوی..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۵۸۰ متر بر: ۲۰ متر

ولیعصر بالاترازونک خ اسفن..

متری: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

باکمیسیون کامل

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت ک ..

قیمت روز

امکانات: گاز

نقشه R

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۷۷۰ متر بر: ۱۲ متر

ولیعصر روبروی پارک ملت خ..

قیمت کل: ۲۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۷۸۰ متر بر: ۱۲ متر

ولیعصر بالاتر از جام جم روبروی مسجد بلال خ ا..

قیمت کل: ۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۹۴۰ متر بر: ۲۰ متر

ولیعصر روبروی مسجد بلال کو..

قیمت کل: ۲۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۱,۷۰۰ متر بر: ۳۵ متر

ولیعصر بالاترازپارک وی نرسیده به رستوران نای..

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۹۴۰ متر بر: ۲۰ متر

ولیعصر روبروی مسجد بلال کو..

متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۶۱۱ متر بر: ۱۵ متر

ولیعصر روبروی مسجد بلال کو..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۶۳۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۷۸۰ متر بر: ۱۲ متر

بالاتر از جام جم روبروی مسجد بلال خ اما..

متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(ونک تا پارک وی) زمین: ۱,۰۷۰ متر بر: ۲۶ متر

ولیعصر نرسیده به ون..

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در ولیعصر(ونک تا پارک وی) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در ولیعصر(ونک تا پارک وی) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مددی جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷

  با سلام.امکان داره برای فروش فوری یک ساختمان قدیمی البته قابل سکونت در 4 طبقه و 4 واحد روبروی هتل همای تهران که 340 متر زمین با بر 12 متر داره مساعدت کنید

  پاسخ دهنده:

 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: