خرید کاربری اداری در سمیه

خرید دفتر کار سمیه سند اداری ۱۱۷ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سمیه خ رام...

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سمیه خ بهار جنوبی تقاطع ...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

کلیدی

دفتر کار سمیه سند اداری ۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سمیه نبش بهار سا...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار سمیه سند اداری ۳۲۰ متر طبقه: دوم قدیمی

سمیه بالاتر از بهار س...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده فلت

تخفیف پای معامله

دفتر کار سمیه سند اداری ۷۴ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۸ ساله

سمیه خ پور موسی نبش کوی...

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۹۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

بازدید با هماهنگی- قابلیت انتقال ۱۳ خط تلفن

خرید دفتر کار سمیه سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سمیه بالاتر از نجات اللهی کوچ...

قیمت کل: ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سمیه سند اداری ۹۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

سمیه نرسیده به ...

قیمت کل: ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۰۶ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

سمیه روبروی خاقانی ساخت...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار سمیه سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سمیه کوی خل...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سمیه خ بهار جنوبی تقاطع ...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار سمیه سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سمیه بالاتر از نجات اللهی کوچ...

قیمت کل: ۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سمیه سند اداری ۳۲۰ متر طبقه: دوم قدیمی

سمیه بالاتر از بهار س...

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده فلت

تخفیف پای معامله

خرید دفتر کار سمیه سند اداری

دفتر کار سمیه سند اداری ۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سمیه نبش بهار سا...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۶۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سمیه خ بهار جنوبی س...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

مستغلات سمیه دارای مغازه ۱,۱۰۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۳ ساله

سمیه جنب دادگستری...

قیمت کل: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

خرید دفتر کار سمیه سند اداری ۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سمیه نبش بهار سا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

سمیه بهار جنوبی...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

سمیه روبروی خ ...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۲۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه خ را...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار سمیه سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

سمیه استاد نجات الل...

قیمت کل: ۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار سمیه سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۲۱ ساله

سمیه بین خ بهار و مفتح...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سمیه سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه نرسیده به بیم...

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سمیه تقاطع بهار جنوبی...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار سمیه سند اداری ۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سمیه خ بهار جنوبی بالاتر از سمی...

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار سمیه سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

سمیه استاد ...

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار سمیه سند اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه خ را...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

سند تجاری و اداری

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

سمیه بهار جنوبی ...

قیمت کل: ۴,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه خ را...

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

سمیه بهار جنوبی...

قیمت کل: ۴,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سمیه سند اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه خ را...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سمیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سمیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.