خرید کاربری اداری در یوسف آباد

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۲۸۸ متر طبقه: واحدها ۵ ساله

یوسف آباد خ اسدآبادی خ سیزدهم پل..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ساله

یوسف آباد خ مستوفی برج سروساعی پل..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

یوسف آباد خ مستوفی برج سرو..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

یوسف آباد خ ششم پلاک..

قیمت کل: ۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی بین کوی ۱ ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۶ مترانباری اداری

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد کاج شمالی بین ۱۲ / ۱ و ۱۲ / ۲ پ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مستغلات یوسف آباد دفتر کار سند اداری ۵ ساله

یوسف آباد خ سیزدهم پلاک ..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ طبقه پارکینگ

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۳۵ پلاک..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

یوسف آباد خ ۲۷ پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ بالکن- ۲ پارکینگ

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد نبش خ ۴۱ پلا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی بین خ ۱۲ /..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

۶ مترانباری-دیزاین آرایشگاه-سابقه آرایشگاه

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

یوسف آباد خیابان ۶ پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

یوسف آباد خ ۲۷ پلاک..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۲ بالکن

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

یوسف آباد خ شش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

یوسف آباد خ شش..

قیمت کل: ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۸ متر طبقه: سوم ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۳ ..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۰۷ متر ۸ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

یوسف آباد اسدآبادی نرسیده به فت..

قیمت کل: ۱۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات یوسف آباد دفتر کار سند اداری نوساز

یوسف آباد بین اسدآبادی و چهلستون پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

جهت مسکونی دارای پارکینگ

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: سوم نوساز

یوسف آباد نبش خ ۲ ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

۲ پارکینگ - ۶ متر انباری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

یوسف آباد خ ۲۷ جهان آراء پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

همکف تجاری میباشد- معاوضه با آپارتمان شهرآراء

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد خ ۴۸ پلاک ..

قیمت کل: ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور

۲ نبش

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد کاج شمالی بین ۱۲ / ۱ و ۱۲ / ۲ پ..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۰۷ متر ۸ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد نرسیده به فتحی ش..

قیمت کل: ۱۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

یوسف آباد نبش خ ۳۷ ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۳۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

یوسف آباد خ بیستون پلاک ..

قیمت کل: ۴,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴ ساله

یوسف آباد خ سیزدهم پلاک ..

طبقه: پنجم زیربنا: ۲۸۸

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۸۸

طبقه: سوم زیربنا: ۲۸۸

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.