خرید کاربری اداری در وزراء

خرید دفتر کار وزراء سند اداری ۱,۰۱۰ متر طبقه: درکل ۸ ساله

وزرا ک هشتم پلاک هن..

قیمت کل: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور فلت

۵ واحد ۱۷۵ م ۱ واحد ۱۳۵ م

دفتر کار وزراء سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

وزراء کوی بیستم پلا..

قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج مبله

دفتر کار وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳۵ پلاک ..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ سندی

دفتر کار وزراء سند اداری ۲۰ ساله

وزراء نبش کوچه سوم ساختما..

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۵ قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳۵ ..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار وزراء سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۷۵۶ متر - متراژها: ۵ * ۱۲۶م +۱۲۶م ۱۰ ساله

وزراء خ بیستم پلاک ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر پارتیشن

دفتر کار وزراء سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۱۰۵۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۷۵م +۱۷۵م ۸ ساله

وزراء کوی هشتم پلاک ه..

قیمت کل: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت فلت

۳ واحد سنداداری و ۳ واحد موقعیت اداری میباشد

دفتر کار وزراء سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ورزاء خ ۲۳ ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار وزراء سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۷۵۶ متر - متراژها: ۵ * ۱۲۶م +۱۲۶م ۳ ساله

وزراء خ بیستم پلاک ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پارتیشن

مستغلات وزراء دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۵۲۰ متر - متراژها: ۴ * ۰م +۲۶۰م +۲۶۰م ۱۰ ساله

وزراء خ ۲۳ ..

قیمت کل: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آسانسور آیفون تصویری پکیج فلت

۱۴ پارکینگ سندی

فروش دفتر کار وزراء سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۱۰۵۰ متر - متراژها: ۶ * ۱۷۵م ۸ ساله

وزراء کوی هشتم پلاک ه..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت فلت

۳ واحد سنداداری و ۳ واحد موقعیت اداری میباشد

دفتر کار وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳۵ ..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ

دفتر کار وزراء سند اداری ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

وزراء کوچه هفتم پلا..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار وزراء سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

وزراء خ ۲۳ پلاک ۶ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار وزراء سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۸ ساله

وزراء نبش کوی ۲۴ ساختمان و..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳ ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج سالن کنفرانس

۲ پارکینگ

دفتر کار وزراء سند اداری ۱۲۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۴ ساله

وزراء خیابان سوم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار وزراء سند اداری ۱۲۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۳ ساله

وزراء کوی سوم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار وزراء سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

وزراء خ ۲۳ ..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۶ پله به پایین

دفتر کار وزراء سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

وزراء خ پنجم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

فروش دفتر کار وزراء سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

وزراء خ ۲۰ ..

قیمت کل: ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار وزراء سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

وزراء خ ۲۰ ..

قیمت کل: ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار وزراء سند اداری ۱۳۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

وزراء کوچه ششم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت واحد

امکانات: شوفاژ کولر باز سازی شده

۶۵ قدرالسهم

دفتر کار وزراء سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۲۵۰م قدیمی

وزراء کوی ۳۴ ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در وزراء آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در وزراء شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.