خرید کاربری اداری در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۵ ساله

انقلاب بین فردوسی و دروزاه دولت..

قیمت کل: ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

انقلاب روبروی لاله زارنو پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۵۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

انقلاب روبروی سینما فردوسی مجتمع الون..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

انقلاب روبروی خ بهارجنوبی م..

قیمت کل: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

انقلاب بین بهار و پیچ شمیران جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

انقلاب نرسیده به نجات اللهی کوی پیرموسی نبش شی..

قیمت کل: ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۴ متر طبقه: چهارم ۸ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب روبروی مترو کوچه ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰ ساله

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی نبش خ پارس..

طبقه: اول زیربنا: ۵۵ خواب: ۱

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۳۷

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت دوواحد باهم

امکانات: کولر گاز آسانسور

۲ واحد دارای یک سند

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم قدیمی

انقلاب خ منیری جاوید ساختمان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

انقلاب روبروی لاله زارنو بن ب..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: ۱۷ ۲۰ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی..

قیمت کل: ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۷,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب بهار جنوبی برج ادار..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب نرسیده به فردوسی روبروی خ خرسند س..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: ششم قدیمی

انقلاب روبروی سینما بهمن پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب کوی آزادی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب ابتدای آزادی پاساژ صفوی جنب ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

انقلاب نبش خ آذرنوش..

قیمت کل: ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

انقلاب خ ۱۲ فروردین پاساژ ن..

قیمت کل: ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۵۷ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب بین بهار و پیچ شمیران پاساژ..

قیمت کل: ۵,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

انقلاب نرسیده به نجات اللهی کوی پیرموسی نبش شی..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سنداداری-تجاری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ نوساز

انقلاب نبش جمالزاده پ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

انقلاب روبروی سینما بهمن بین منیری جاوید و ۱۲ فرور..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

انقلاب بین خ منیری جاوید .دوازدهم فروردین..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰ ساله

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی نبش خ پارس..

طبقه: اول زیربنا: ۵۵ خواب: ۱

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۳۷

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت دوواحد باهم

امکانات: کولر گاز آسانسور

۲ واحد دارای یک سند

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

انقلاب نرسیده به پل کالج نبش کوی انجمن کتا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده تابلو خور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.