خرید کاربری اداری در آرژانتین

خرید دفتر کار آرژانتین سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

آرژانتین خ الوند ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مورد یک واحدی

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۱۶ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ ...

قیمت کل: ۱۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۶ ساله

آرژانتین خ ...

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۱۶ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ ...

قیمت کل: ۱۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۳۵ متر ۶ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

آرژانتین خ بخار...

قیمت کل: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

خرید دفتر کار آرژانتین سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

آرژانتین خ بهاران نبش خ...

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۲ ساله

آرژانتین خ الون...

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

انباری مشاع

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۲۰ متر ۵ خوابه طبقه: همکف قدیمی

آرژانتین خ قیصر کوی ...

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

۳ پارکینگ - ۱۰ مترانباری

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

آرژانتین کوی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ بیهقی کوی د...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

۲ انباری

فروش دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ بیهقی کوی د...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

۲ انباری

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ ...

قیمت کل: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

آرژانتین خ الون...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ ...

قیمت کل: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آرژانتین سند اداری نوساز

آرژانتین خ هفتم ...

زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۳

زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور

واحدها در طبقه سوم و چهارم

خرید دفتر کار آرژانتین سند اداری ۳۰ ساله

آرژانتین میدان آر...

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۵ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۷۳ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ ...

قیمت کل: ۱۶,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

آرژانتین خ الو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ ...

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

آرژانتین خ الوند ساختمان پز...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴۰ ساله

آرژانتین خ ز...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

آرژانتین خ الو...

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ ...

قیمت کل: ۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آرژانتین خ الوند نبش کو...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۶۰ مترقدرالسهم-از مساحت زمین اطلاع نداشتند

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

آرژانتین خ الو...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۵۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار آرژانتین سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

آرژانتین بن بست...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستغلات آرژانتین دفتر کار سند اداری ۱۳۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد قدیمی

آرژانتین خ الون...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آرژانتین آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آرژانتین شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.