خرید کاربری اداری در قلهک

خرید دفتر کار قلهک سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

قلهک خ یزدانیان خ سیمای جنوبی ساخت..

قیمت کل: ۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باقانی بن بست صدیقی..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

قلهک خ یزدانیان خ شکر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار قلهک مسکونی اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۹ ساله

قلهک خ مهشید پلاک هن..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۵۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

مسکونی استفاده میشود

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

قلهک روبروی دولت مجتمع فرهنگ پل..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار قلهک سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

قلهک روبروی ایستگاه مترو پلا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

۲ پارکینگ-جای پارک ۴ ماشین -همکف تجاری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

قلهک روبروی دولت مجتمع فرهنگ پل..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار قلهک سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قلهک خ یزدان خ سیمای جنوبی ساخت..

قیمت کل: ۴,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

قلهک روبرودی دولت مجتمع فرهنگ پل..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۷ ساله

قلهک روبروی مترو قلهک پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اسپلیت باز سازی شده

انباری داخل واحد-اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار قلهک سند اداری ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۴ ساله

قلهک جنب بلوار سیمای جن..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار قلهک سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قلهک خ یزدان خ سیمای جنوبی ساخت..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باقانی بن بست صدیقی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باقانی بن بست صدیقی..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

قلهک خ کدوئی بلوار سیمای ج..

قیمت کل: ۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار قلهک سند اداری ۶۵ متر طبقه: ششم نوساز

قلهک مترو قلهک ساختمان ..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۳ پارکینگ سندی

دفتر کار قلهک سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

قلهک روبروی مترو قلهک ساختما..

قیمت کل: ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باقانی بن بست..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باقانی بن بست..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

قلهک خ سیمای جنوبی سا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۲ پارکینگ- ۱۲ مترانباری-قدرالسهم ۴۰ متر

خرید دفتر کار قلهک سند اداری

فروش دفتر کار قلهک سند اداری ۲۴۰ متر طبقه: هشتم ۸ ساله

قلهک نبش دولت برج ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل فلت

۵ پارکینگ- بازدید با هماهنگی

دفتر کار قلهک سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قلهک یزدانیان سیمای جنوبی جنب ..

قیمت کل: ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قلهک خ کدوئی خ صدقیان ..

قیمت کل: ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

قدرالسهم دارد

خرید دفتر کار قلهک سند اداری

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

قلهک پایین تراز دولت م..

قیمت کل: ۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

شریعتی قلهک بالاتر از مترو جنب مسحد ..

قیمت کل: ۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۳ پارکینگ

خرید دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۹ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

قلهک چهارراه دولت سا..

قیمت کل: ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار قلهک سند اداری ۳۰ ساله

شریعتی قلهک خ یزدانیان خ ش..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

دفتر کار قلهک سند اداری ۵۷ متر طبقه: دوم ۷ ساله

شریعتی دوراهی قلهک جنب سیناخودرو پلاک ..

قیمت کل: ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قلهک کدویی سیمای جنوبی جنب رستوران..

قیمت کل: ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی قلهک خ یزدانیان خ ش..

قیمت کل: ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل باز سازی شده

۲ پارکینگ

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در قلهک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در قلهک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.