خرید کاربری اداری در قلهک

خرید دفتر کار قلهک سند اداری ۵۷ متر طبقه: سوم ۱۲ ساله

قلهک بالاتر از ...

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

مورد ۵ واحدی-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باغانی بن...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

قلهک خ یزدانیان خ سیمای ...

قیمت کل: ۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

قلهک روبروی باغ سفا...

قیمت کل: ۱۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پایان کار اداری ولی سند اشتباه ثبتی داشته .

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

قلهک خ یزدانیان...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

خرید دفتر کار قلهک مسکونی اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۹ ساله

قلهک خ مهشید پل...

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۵۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

مسکونی استفاده میشود

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

قلهک روبروی دولت مجتمع...

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باغانی بن...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

قلهک روبروی ایستگاه م...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

۲ پارکینگ-جای پارک ۴ ماشین -همکف تجاری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

قلهک روبروی دولت مجتمع...

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار قلهک سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قلهک خ یزدان خ سیمای ج...

قیمت کل: ۴,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

قلهک روبرودی دولت مجتمع...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۷ ساله

قلهک روبروی مترو قل...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اسپلیت باز سازی شده

انباری داخل واحد-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار قلهک سند اداری ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۴ ساله

قلهک جنب بلوار سی...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار قلهک سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قلهک خ یزدان خ سیمای ج...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باقانی بن...

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

قلهک خ کدوئی بلوار ...

قیمت کل: ۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار قلهک سند اداری ۶۵ متر طبقه: ششم نوساز

قلهک مترو قلهک سا...

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۳ پارکینگ سندی

دفتر کار قلهک سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

قلهک روبروی مترو قله...

قیمت کل: ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باقان...

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

فروش دفتر کار قلهک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

قلهک جنب مترو خ باقان...

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

قلهک خ سیمای جن...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۲ پارکینگ- ۱۲ مترانباری-قدرالسهم ۴۰ متر

خرید دفتر کار قلهک سند اداری

دفتر کار قلهک سند اداری ۲۴۰ متر طبقه: هشتم ۸ ساله

قلهک نبش دولت...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل فلت

۵ پارکینگ- بازدید با هماهنگی

دفتر کار قلهک سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قلهک یزدانیان سیمای ج...

قیمت کل: ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قلهک خ کدوئی خ ص...

قیمت کل: ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

قدرالسهم دارد

خرید دفتر کار قلهک سند اداری

خرید دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

قلهک پایین تراز ...

قیمت کل: ۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

شریعتی قلهک بالاتر از متر...

قیمت کل: ۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۳ پارکینگ

دفتر کار قلهک سند اداری ۱۰۹ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

قلهک چهارراه دو...

قیمت کل: ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار قلهک سند اداری ۳۰ ساله

شریعتی قلهک خ یزدان...

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در قلهک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در قلهک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.