خرید کاربری اداری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۲۲۰ متر طبقه: ۱۴ نوساز

شریعتی بالاتر از همت روبروی...

قیمت کل: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۴ ساله

شریعتی روبروی مترو ...

زیربنا: ۸۴ قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۱ قیمت کل: ۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

شریعتی نرسیده به سیدخندان ...

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۲۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

شریعتی نرسیده به ظفر بن...

قیمت کل: ۲۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: زیرهمکف ۶ ساله

شریعتی بین خ میرداماد ...

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

چند پله به پائین

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سنداداری-تجاری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به همت روبروی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۵۶ متر طبقه: ۹ نوساز

شریعتی نبش میرداماد حسینیه ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۱ متر طبقه: پنجم ۵ ساله

شریعتی روبروی مترو شریعتی ...

قیمت کل: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

شریعتی بالاتر از میرداماد روب...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۵۲ متر طبقه: ۹ نوساز

شریعتی نبش میرداماد حسینیه ...

قیمت کل: ۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

فروش دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی ابتدای ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

شریعتی پالاتر از حسینیه ارشاد...

قیمت کل: ۲۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شریعتی بالاتر از سی...

قیمت کل: ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۳ متر طبقه: پنجم نوساز

شریعتی بالاترازحس...

قیمت کل: ۲۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

شریعتی بالاتر از میرداماد روب...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۵۳ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ نوساز

شریعتی جنب حسینیه ار...

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مرحله مشاعات تحویل ۵ ماه اینده

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

شریعتی نرسیده به میرداماد جنب ...

قیمت کل: ۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

شریعتی نرسیده به پل همت بالاتراز پ...

قیمت کل: ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

شریعتی بالاتر از میرداماد روب...

قیمت کل: ۱۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

شریعتی روبروی بیمارستا...

قیمت کل: ۲۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شریعتی نبش گل نبی میدان ...

قیمت کل: ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۵۶ متر طبقه: ۹ نوساز

شریعتی نبش میرداماد حسینیه ...

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

در مرحله نازک کاری-تحویل ۴ ماه آینده

معاوضه / فروش دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

شریعتی ابتدای ...

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

شریعتی نرسیده به میرداماد جنب ...

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

شریعتی روبروی بیمارستان م...

قیمت کل: ۲۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شریعتی بالاترازحس...

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

شریعتی نرسیده به میرداماد روبروی بی...

قیمت کل: ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت لابی

۲ پارکینگ-یک پارکینگ سندی و دیگری مزاحم

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

شریعتی نرسیده به میرداماد ک...

قیمت کل: ۶,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۵۴ متر طبقه: ۹ نوساز

شریعتی نبش میرداماد حسینیه ...

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

در مرحله نازک کاری-تحویل ۴ ماه آینده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.