خرید کاربری اداری در دیباجی جنوبی

خرید دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۱ ساله

دیباجی جنوبی نبش سه راه عر..

زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۲ قیمت کل: ۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۳ ساله

دیباجی جنوبی نبش کوی کام..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور آیفون تصویری اسپلیت فلت

خرید دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۳ ساله

دیباجی جنوبی نبش کوی کام..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور آیفون تصویری اسپلیت فلت

۴ پارکینگ

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری نوساز

دیباجی جنوبی بالاترازپارک ارغوان روبروی ب..

زیربنا: ۱۰۰

زیربنا: ۱۵۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۶۰

زیربنا: ۳۰۰

قیمت روز

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

ازتعداد واحدهااطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۲۰۰ متر طبقه: سوم نوساز

دیباجی جنوبی نرسیده به کوی شهیدتسلیمی م..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

کلیدنخورده

خرید دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۱۳۰ متر طبقه: دوم نوساز

دیباجی جنوبی نبش تسلیمی ابتدای صدر پ..

قیمت کل: ۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دیباجی جنوبی جنب بانک پار..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری نوساز

دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه بابایی جنب خ تسل..

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۰۰ قیمت کل: ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۲۰۰ قیمت کل: ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دیباجی جنوبی سه راه عرفاتی جنب گل دیب..

قیمت کل: ۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ ورودی مجزا- ۲ لاین آسانسور- پاسیو مشترک

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دیباجی جنوبی جنب بانک پارسیان پ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج مبله

بالکن مشترک میباشد

فروش دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دیباجی جنوبی سه راه عرفاتی جنب..

قیمت کل: ۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۲۰۰ متر طبقه: سوم نوساز

دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه بابایی جنب خ تسل..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۱۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

دیباجی جنوبی میدان دو..

قیمت کل: ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دیباجی جنوبی جنب بانک پار..

قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

دیباجی جنوبی بالاتر از پارک ارغوان نبش ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۴ ساله

دیباجی جنوبی نبش ک کام ..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۰

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت ۲واحد باهم

امکانات: آسانسور

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری نوساز

دیباجی جنوبی نبش کامب..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

۴ پارکینگ-

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۲ ساله

دیباجی جنوبی بالاتر از پارک ا..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۴۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

طبقه اول سنداداری و طبقه دوم موقعیت اداری میباشد

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری نوساز

دیباجی جنوبی نبش تسلیمی پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار دیباجی جنوبی سند اداری ۲ ساله

دیباجی جنوبی نرسیده به دوراهی ک..

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دارای ۳ پارکینگ طبقه دوم م اداری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در دیباجی جنوبی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در دیباجی جنوبی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.