خرید کاربری اداری در توحید

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت خ امیراسماعیل سامانی بن بست پی..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۵۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

توحید فرصت پلاک ۱۶ ..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری نوساز

توحید خ فرصت شیرازی پلاک..

زیربنا: ۷۵ خواب: ۲

طبقه: درکل زیربنا: ۵۵ خواب: ۱

قیمت کل: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نازک کاری - تحویل ۶ ماه آینده- ۲۰ پارکینگ بدون مزاحم

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیر همکف قدیمی

توحیدخ فرصت شیرازی خ سامانی بن بست پیرا..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه فوقانی بانک گردش..

قیمت کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۱۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید نبش بانک گردشگری پلاک..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید کوثریکم پلاک هن..

قیمت کل: ۲,۵۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار توحید سند اداری

دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه فوقانی بانک اقتصاد..

قیمت کل: ۶,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار توحید سند اداری ۶۷ متر طبقه: چهارم نوساز

توحید روبروی مترو نبش بانک تجارت برج تجاری اد..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

کلیدنخورده

دفتر کار توحید سند اداری ۶۷ متر طبقه: چهارم نوساز

توحید روبروی مترو نبش بانک تجارت برج تجاری اد..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

کلیدنخورده

فروش دفتر کار توحید سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: دوم قدیمی

توحید روبروی بانک گردش..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فلت

ملک روی مغازه واقع شده

دفتر کار توحید سند اداری ۶۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید خ طوسی پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار توحید سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ساله

توحید خ طوسی سفره خانه درویش پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملک وسرقفلی

دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه فوقانی بانک اقتصاد..

قیمت کل: ۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار توحید سند اداری ۱۲۲ متر طبقه: اول قدیمی

توحید روبروی بانک گردش..

قیمت کل: ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

همکف تجاری

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه فوقانی بانک اقتصاد..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار توحید سند اداری ۱۲۲ متر طبقه: اول قدیمی

توحید روبروی بانک گرد..

قیمت کل: ۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فلت

همکف مغازه

دفتر کار توحید سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

توحید خ حاج رضائ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

توحید نرسیده به فرصت ط فوقانی ب..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار توحید سند اداری ۵۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید خ فرصت شیرازی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

پایان کار اداری

فروش مستغلات توحید دفتر کار سند اداری نوساز

توحید خ فرصت شیرازی..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

دفتر کار توحید سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

توحید نرسیده به خ آزادی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده تابلو خور

دفتر کار توحید سند اداری ۶۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۴ ساله

توحید خ طوس پ..

قیمت کل: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری قدیمی

توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه فوقانی بانک..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار توحید سند اداری ۲۵ ساله

ستارخان خ توحید خ اسکندر شمالی نبش خ طو..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید ۹ الی ۱۴

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

توحید فرصت شیرازی نرسیده به دکترقر..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار توحید سند اداری

دفتر کار توحید سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۱۰۰۰ متر - متراژها: ۹ * ۱۰۰م +۱۰۰م نوساز

توحید نصرت غربی پلاک ه..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۳۰ پارکینگ

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در توحید آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در توحید شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.