خرید دفتر کار در بهار شمالی

خرید دفتر کار بهار شمالی سند اداری ۱۰۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بهارشمالی نبش جوادکارگر پل..

قیمت کل: ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار بهار شمالی مناسب کار ۱۵۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بهار شمالی طبقه فوقانی بان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

بهار شمالی سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بهارشمالی خ جوادکارگر نبش میراشراف..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ مشاع میباشد

بهار شمالی مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بهارشمالی ابتدای کار..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۲۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بهار شمالی مناسب کار ۲ ساله

بهارشمالی نبش ک مهندس..

زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باپارکینگ

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار بهار شمالی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

بهارشمالی کوی آفتا..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهار شمالی مناسب کار ۵ ساله

بهار شمالی نبش ک مهندسی پ ..

زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

بهار شمالی مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

بهارشمالی بالاتر ازکوی ط..

قیمت کل: ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مورد ۶ واحدی

بهار شمالی سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بهار شمالی تقاطع سمیه ساختمان..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

بهار شمالی مناسب کار نوساز

بهارشمالی نبش خ مهند..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار بهار شمالی مناسب کار ۱,۲۰۰ متر ۱۲ خوابه طبقه: زیربنا ۳۰ ساله

بهار شمالی کوی یزدان ..

قیمت کل: ۱۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جهت ساخت مدرسه تخفیف داده میشود

بهار شمالی مناسب کار ۱۷۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بهار شمالی خ شهید جوادکا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ بالکن

بهار شمالی مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

بهار شمالی ک آفت..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بهار شمالی مناسب کار ۱۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

بهار شمالی بالاتر از بیمارستان سجاد نبش کوچه مح..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۸۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

بهار شمالی مناسب کار ۱۷ ساله

بهار شمالی ک آفت..

طبقه: سوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار بهار شمالی مناسب کار ۱,۲۰۰ متر ۱۲ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

ابتدای بهار شمالی ک یزدان..

قیمت کل: ۱۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهار شمالی مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

بهارشمالی نرسیده به جوادکارگر پ..

قیمت کل: ۱,۳۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

مبلغ --/ ۲۰۰ م دررهن مستاجر

بهار شمالی سند تجاری ۷۰ متر طبقه: اول قدیمی

بهار شمالی نبش ک گروسی پلاک..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

بهار شمالی مناسب کار ۴ ساله

شریعتی خ بهار شمالی نبش کوی مهندسی پ..

زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهار شمالی مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بهارشمالی خ علمداری خ نیرومند بین میثاق چ..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۰ متربالکن

فروش دفتر کار بهار شمالی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

بهار شمالی ک آفتاب پلاک ..

قیمت کل: ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه / فروش دفتر کار بهار شمالی مناسب کار ۱۲۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر خ بهار شمالی جنب خ جواد کارگ..

قیمت کل: ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور پکیج

بهار شمالی سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

هفت تیر خ بهارشمالی بالاتر از ادا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بهار شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بهار شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر