خرید دفتر کار در نجات اللهی

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

نجات الهی بین ویلا و طالقانی کوی بیم..

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نجات اللهی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۶ ساله

نجات اللهی کوی هشتم پلاک ..

قیمت کل: ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

نجات اللهی مناسب کار ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

نجات اللهی کوی حقیقت طلب..

قیمت کل: ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار

نجات اللهی مناسب کار ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

نجات اللهی بالاترازکوی سپند کوی نو..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نجات اللهی سند اداری ۲۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

نجات الهی پایین تر از سپند کوی نوید روبرو..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۱۸۷ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

نجات الهی نبش خ حقیقت ط..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

آسانسور در حال نصب

نجات اللهی ۱,۶۰۰ متر ۷ خوابه طبقه: درکل ۳ ساله

نجات اللهی خ شاد..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

نجات اللهی سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نجات اللهی کوی شادا..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

انباری مشاع

نجات اللهی مناسب کار ۲۷۵ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

نجات اللهی خ سپندشرقی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات اللهی ک اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

نجات اللهی بین سپند و شاداب کوی نو..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

نجات اللهی مناسب کار ۲۲۴ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

نجات اللهی ک زما..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

نجات اللهی سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نجات اللهی نرسیده به سپهبد پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

نجات اللهی سند اداری ۱۵۳ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات اللهی خ سپند پلاک ..

قیمت کل: ۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل اسپلیت باز سازی شده

مشارکت / فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری دارای مغازه ۲,۸۰۰ متر ۲۴۵ خوابه طبقه: زیربنا ۳۰ ساله

نجات اللهی نبش ایلو..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سند اداری و تجاری

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

نجات اللهی کوی چها..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

نجات اللهی مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات الهی کوی مراغه..

قیمت کل: ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نجات اللهی مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نجات اللهی کوچه مراغه نبش ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده درب ضد سرقت

نجات اللهی سند اداری ۱۷۴ متر ۷ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

کریمخان خ نجات اللهی خ سپند شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پارتیشن فروش با مستاجر

نجات اللهی مسکونی اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

نجات الهی خیابان نوفلاح کوی نیای..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فروش دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات اللهی بالاتراز چهارراه سپند کوی فرشت..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری مشترک

نجات اللهی سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات الهی کوی اعلائی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نجات اللهی سند اداری دارای مغازه قدیمی

نجات اللهی خ ویلا نبش کوی مر..

زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

طبقه: درکل زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری/سند اداری تجاری/ ۴ تا ۱۷۰ متری ۳ خ

نجات اللهی مناسب کار ۴۲ متر طبقه: ششم ۴۰ ساله

نجات الهی خ فلاح پور روبروی کافه ..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

نجات اللهی ۲,۸۰۰ متر ۲۰ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

ویلا خ استاد نجات ال..

قیمت کل: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ بر- ۱۰۰۰ متر تجاری- ۱۸۰۰ م اداری -پهنه m ۱۱۲ -جواز هتل ۵ ستاره

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات اللهی ک اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارتیشنبندی

نجات اللهی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کریمخان خ ویلا کوی ششم پلاک..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی اسپلیت

در ۲ بلوک- ۲ پارکینگ- ۲ لاین آسانسور

نجات اللهی سند اداری ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

نجات اللهی خ آبان جنو..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

نجات اللهی سند اداری ۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

نجات اللهی کوی بیمه پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در نجات اللهی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در نجات اللهی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر