خرید دفتر کار در نوبنیاد

خرید دفتر کار نوبنیاد مناسب کار ۹۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

نوبنیاد لنگری صنایع پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج

نوبنیاد مناسب کار ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

نوبنیاد شمال شرقی تقاطع بابایی وص..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نوبنیاد مناسب کار ۱۴۵ متر طبقه: همکف قدیمی

نوبنیاد نبش کوهستان چه..

قیمت کل: ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: گاز آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

دارای ۱۰۷ متر قدراسهم

نوبنیاد مناسب کار نوساز

نوبنیاد بزرگراه صیاد به سمت شمال بعدازباب..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نوبنیاد مناسب کار نوساز

نوبنیاد بزرگراه صیاد به سمت شمال بعدازباب..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار نوبنیاد مناسب کار ۱۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

نوبنیاد گلزار جنوبی ک عرب جنب بزرگراه صیا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت فروش با مستاجر

روز با مستاجر

نوبنیاد مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

نوبنیاد لنگری خ صنایع پلاک..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نوبنیاد مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

پاسداران نوبنیاد لنگری ابتدای..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار نوبنیاد مناسب کار

نوبنیاد مناسب کار ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

نوبنیاد خ لنگری خ صنا..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف

نوبنیاد سند اداری ۶ ساله

نوبنیاد خ شهید لنگری ابتدای خ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۸۷ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۸۶ متری دارای ۲ پارکینگ و انباری- بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار نوبنیاد مناسب کار ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

نوبنیاد گلزار بعدازبابا..

قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نوبنیاد مناسب کار ۲ ساله

نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار جنوبی کوی شهید عرب جنب بزرگراه ص..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

خرید دفتر کار نوبنیاد مناسب کار

نوبنیاد سند اداری ۵ ساله

نوبنیاد خ لنگری خ صن..

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۸۷ متری ۲ پارکینگ- ۲ انباری

نوبنیاد مناسب کار ۸ ساله

نوبنیاد لنگری خ صنا..

قیمت کل: ۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نوبنیاد مناسب کار ۱۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

نوبنیاد بزرگراه صیاد به سمت شمال بعد..

قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار نوبنیاد مناسب کار نوساز

نوبنیاد کوهستان ششم بن بست شیری..

زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

نوبنیاد سند اداری ۵ ساله

نوبنیاد خ لنگری خ صن..

طبقه: همکف زیربنا: ۸۷ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۸۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نوبنیاد سند اداری ۱۲ ساله

نوبنیاد نبش کوهستان د..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۶۳ خواب: ۸ قیمت کل: ۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۷ خواب: ۵ قیمت کل: ۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۱۳۷ متری سنداداری و ۱۶۳ متری موقعیت اداری میباشد

نوبنیاد سند اداری ۸ ساله

نوبنیاد لنگری خ صنایع پلاک..

طبقه: همکف زیربنا: ۸۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۸۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۹۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۹۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

واحدهای ۹۶ متری موقعیت اداری میباشد

خرید دفتر کار نوبنیاد سند اداری

نوبنیاد مناسب کار نوساز

نوبنیاد کوهستان ۶ بن بست شیرین..

زیربنا: ۸۰ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۳ خواب: ۱

متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در نوبنیاد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در نوبنیاد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر