خرید زمین در اشرفی اصفهانی

خرید زمین اشرفی اصفهانی زمین: ۸۰۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی بلوارکمالی خ فتح پل..

قیمت روز

امکانات: بایر

اطلاع دقیق نداشتند

اشرفی اصفهانی زمین: ۶,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ هفتم ..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنهg-زمین بایر

اشرفی اصفهانی زمین: ۷,۷۸۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به میدان پونک نبش خ فرض..

قیمت روز

فاقد جواز

اشرفی اصفهانی زمین: ۳۰۷ متر بر: ۲۰ متر

اشرفی اصفهانی حصارک بالاتر از سیمون بولیوار خ کش..

قیمت کل: ۱۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

عرصه اوقاف

اشرفی اصفهانی زمین: ۵۰۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار روبرویالارسجا..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

اطلاع دقیق نداشتند

خرید زمین اشرفی اصفهانی زمین: ۳۰۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی خ معین خ مرادآباد پل..

قیمت روز

اشرفی اصفهانی زمین: ۱,۶۰۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی بالاتراز میدان عدل پ..

قیمت کل: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دستورنقشه ۱۱ طبقه - ۴ طبقه باپارکینگ تجاری و اداری-S ۲۱۲

اشرفی اصفهانی زمین: ۷۰۰ متر بر: ۱۳ متر

اشرفی اصفهانی بلوارکمالی نبش چهاررا..

قیمت کل: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

باکمیسیون کامل-کاربری پهنه M ۱۱۳

اشرفی اصفهانی زمین: ۷۰۰ متر بر: ۵۰ متر

اشرفی اصفهانی روبروی برج ه..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: محصور شده

پهنه S ۱۲۲ - موقعیت اداری تجاری

اشرفی اصفهانی زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ نفت کوی سیزده..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش زمین اشرفی اصفهانی زمین: ۹۵۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی خ نفت جنب برج سهندوسبلان ..

قیمت کل: ۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

درحال حاضر مشکل اداری دارد -اطلاع دقیق نداشتند

اشرفی اصفهانی زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی خ معین بالاتراز سازمان آب..

متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشاع میباشد

اشرفی اصفهانی زمین: ۱۰۰ متر بر: ۸ متر

اشرفی اصفهانی ابتدای سیمون بولیوار نرسی..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اشرفی اصفهانی زمین: ۳۹۶ متر بر: ۱۲ متر

اشرفی اصفهانی روبروی مرزداران نبش گلستان چهاردهم جنب د..

قیمت کل: ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

اشرفی اصفهانی زمین: ۱۱۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ مرادآباد ..

قیمت روز

خرید زمین اشرفی اصفهانی زمین: ۱۰۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی ابتدای سیمون بولیوار نرسیده به چهاردی..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اشرفی اصفهانی زمین: ۸۴۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی بلوار کمالی نبش بهارسوم ..

قیمت کل: ۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین بایر- ۲ بر

اشرفی اصفهانی زمین: ۳۰۷ متر بر: ۲۰ متر

اشرفی اصفهانی حصارک بالاتر از سیمون بولیوار خ کش..

قیمت کل: ۱۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اشرفی اصفهانی زمین: ۳,۳۰۰ متر بر: ۳۳ متر

اشرفی اصفهانی خ نظری پلاک ..

قیمت روز

بایر

اشرفی اصفهانی زمین: ۳۹۶ متر بر: ۱۲ متر

اشرفی اصفهانی روبروی مرزدارن پائین تر از گلستان چهاردهم جنب درمانگاه شبا..

قیمت کل: ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

موقعیت تجاری اداری

فروش زمین اشرفی اصفهانی زمین: ۲,۱۱۵ متر بر: ۵۳ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار ن..

قیمت کل: ۹۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

دستور نقشه ۴۲۰ درصد

اشرفی اصفهانی زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی خ مرادآباد زمینهای جهاد ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقد آب و برق

اشرفی اصفهانی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ معین پ..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

اشرفی اصفهانی زمین: ۳,۵۴۶ متر بر: ۷۵ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش نبش خ ۱۵ متری هف..

قیمت روز

۱۰۰۰ مترتجاری- ۱۲۳۰۰ مترمسکونی-جواز ۱۵ طبقه- ۱۲۰ واحد ۱۸۱ پارکینگ

معاوضه / فروش زمین اشرفی اصفهانی زمین: ۳,۱۵۰ متر بر: ۷۰ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به میدان پونک پ..

قیمت کل: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه بازمین-دارای جواز ۵۶۶۰ متر اداری در ۱۱ طبقه- ۷۰ درصد معاوضه درمنطقه ۲۲ و ۱۱ - ۳۰ درصدنقد

خرید زمین اشرفی اصفهانی زمین: ۹۱۲ متر بر: ۲۰ متر

اشرفی اصفهانی جنب کوی شهید غروی بالاتر از تیرا..

قیمت روز

سند تک برگ مشاعی از ۸۰۰۰ متر- ۲ بر

معاوضه / فروش زمین اشرفی اصفهانی زمین: ۹۳۴ متر بر: ۴۶ متر

اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ ۱۲ بهمن نبش ۱۳ شرق..

قیمت کل: ۴۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

بایر- بر دیگر ۲۲

معاوضه / فروش زمین اشرفی اصفهانی زمین: ۳۲۹ متر بر: ۵۱ متر

اشرفی اصفهانی بالاترازبزرگراه جلال نبش گلستان چه..

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

با جواز-یک ط تجاری( ۱۱۵ متری)+ ۵۰ مترلابی+ ۳ ط سنداداری ( ۱۰۰ متری)طرح تفضیلی-بایر

اشرفی اصفهانی زمین: ۳,۵۴۶ متر بر: ۷۵ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش نبش خ ۱۵ متری هف..

قیمت روز

۱۰۰۰ مترتجاری- ۱۲۳۰۰ مترمسکونی-جواز ۱۵ طبقه- ۱۲۰ واحد ۱۸۱ پارکینگ

اشرفی اصفهانی زمین: ۳۶,۰۰۰ متر بر: ۱۰۰ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار شهرک نفت ..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

۳ نبش

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • منصوره محمدی شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۸

  قیمت کلنگی در شهرک ژاندارمری.جانبازان خشهید کمالو چنده در حال حاظر

 • شهریار جعفری سه شنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۷

  بر خیابان فرحزاد شمالی باغچه 200متر 70متر زیر زمین آشپزخانه دستشویی حمام پشت بام هم 100 داراب جواز قهوه خانه چقدر قیمتش هست می ارزه که بخوابم بخریم

 • اکبری دو شنبه، ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۵

  زمین 300 متری و 600 متری در ده ونک متری چند است ؟

 • زهرا دو شنبه، ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۰

  یه واحد آپارتمان 103 متری واقع در شهرک راه آهن بلوار گلها کوچه یاس یک دارم سه خوابه و 15 سال ساخته طبقه دوم و بدون آسانسور هست پارکینگ دارد بفرمایید قیمتش چنده؟ممنون

 • کیان مهر دو شنبه، ۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۲

  سلام-یک قطعه زمین 300 متری در مرادآباد از زمین های تعاونی جهاد دارم-قیمت واقعی فروش را میفرمایید.قصد فروش دارم

 • محمداحمدی شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۹

  سلام.قصدفروش سهام زمین دیوان عدالت اداری ک ب ادرس شهران نزدیک انبارنفت هست رادارم خواستم اگرقیمت مشخص وخریدارباشدباارایه مدارک ک تعاونی مسکن دراختیاراعضا قرارذاده ب فروش برسانم .تشکر

 • ملکی يك شنبه، ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۸

  قیمت هر متر مربع واحد تجاری در خیابان خلیج فارس نزدیک بیمارستان شماره دو چند؟ 7000 متری است .

 • فرهودی سه شنبه، ۱۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۲

  سلام علیکم قیمت زمین در سعادت آباد خ بهزاد شمالی جنب مجتمع فنی پلاک 4 متراژ زمین 1729.56 متر میباشد .

 • الهام شمس جمعه، ۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۴۲

  فروش 200 متری زمین مشا در بلوار دانشجو ولنجک

 • رهنمایئ يك شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱

  زمین300متری درشهرک گلویتان منطقه 22درمیلادهاقیمت روز چند است. ..متشکرم

 • اعظم نصیری شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  سلام ما400مترزمین درعباس آبادمهرآبادخریدیم چطورمیتونیم بفهمیم که ازمنابع طبیعی خارج شده والان قیمت چندهست ممنونم

 • کیقباد محمدزاده سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲

  400 متر زمین واقع در انتهای حکیم جنب تعاونی سنگ فروشی و زیر قیمت بازار حداقل 40 درصد زیر قیمت بفروش میرسد

 • حسین طبایی چهار شنبه، ۲۴ دي ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  سلام زمین پونک تهران بالاترازفلکه دوم‌کوی بهاره متری چندهست؟؟؟

 • سپهر از اصفهان سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۳:۳۳

  سلام زمینی به متراژ 300متر واقع در کن از جهاد خریدم قیمت زمین و شرایط تفکیک شدن زمینهای جهاد که در کن بود رو میخواستم بدونم تشکر لطفا جواب بدید مطالعه میکنم

 • کریم سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۱:۵۹

  سلام زنین سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از نیایش متری چقدر است

 • محمدرضا فرزین جمعه، ۵ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

  قیمت زمین های جهادکشاورزی با متراژ 200 چنده؟

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.