خرید زمین در سعادت آباد

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۲,۴۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بالاتراز پل یادگارامام نبش کوی پیربسط..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

سعادت آباد زمین: ۱,۹۹۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بلوارشهرداری نرسیده به یادگاراما..

قیمت کل: ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۱۰ متر

سعادت آباد میدان کتاب خ کوهستان خ صحرای شمالی رو..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

سعادت آباد زمین: ۲۶۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد فرحزاد خ تبرک خ توسل کوی عموئی..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنه ۱۱۲ - گذر ۳ متری

سعادت آباد زمین: ۸۴ متر بر: ۵ متر

سعادت آباد بالاتر از م کاج جنب آپارت..

قیمت روز

امکانات: بایر

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۳۶۰ متر بر: ۲۰ متر

سعادت آّباد ارغوان غربی خ پائیزان خ گلریزا..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

ملک سه بر می باشد-زمین بایر-سند در دست اقدام

سعادت آباد زمین: ۲۲۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد خ کوهستان خ صحراشمالی کوی صحرا نه..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۴۸۲ متر بر: ۱۱ متر

سعادت آباد خ دادمان خ درختی کوی آزاده ..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۴,۴۸۰,۰۰۰ ت

سعادت آباد زمین: ۵۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد دشت بهشت پلاک ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین مشاع - اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۲,۵۱۴ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بلوار بوعلی پشت علوم پزشکی ..

قیمت روز

زمین بایر

فروش زمین سعادت آباد زمین: ۴۲۳ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد خ طاهرخانی بلوارنیایش جنب شرکت فن آ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد ضلع غربی میدان کاج پل..

قیمت روز

امکانات: بایر

اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۱۳۵ متر بر: ۱۳ متر

سعادت آباد میدان بوستان خ کوه..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش زمین سعادت آباد زمین: ۳۰,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد نرسیده به میدان فرهنگ کوی شانزده..

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قابل معاوضه با آپارتمان و خودرو

سعادت آباد زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد نرسیده به میدان کاج خ سیزدهم..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ ملک ۱۰۰۰ متری مجاور هم -هر ۱۰۰۰ متر--/ ۱۵۰ میلیارد

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۲۸۶ متر بر: ۱۱ متر

سعادت آباد بلوار دریا خ فرهنگ فرهنگ سوم ک گلست..

قیمت کل: ۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش زمین سعادت آباد زمین: ۱,۰۷۰ متر بر: ۲۵ متر

سعادت آباد میدان فرهنگ خ فرهنگ کوی داوودرشیدی روبروی پل..

قیمت کل: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سعادت آباد زمین: ۲,۰۴۶ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد خ گل افشان پلاک..

قیمت کل: ۲۰۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

از طول بر اطلاع نداشتند

سعادت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۸ متر

سعادت آباد میدان کتاب بلوار کوهستان خ صحرای شمالی کوی..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سعادت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۱۰ متر

سعادت آباد ۲۰ متری فرهنگ کوی فرهنگ خ دیندار کوی صفا نبش گل..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقدسند

فروش زمین سعادت آباد زمین: ۲,۲۵۰ متر بر: ۴۵ متر

سعادت آباد بلوارشهرداری نبش یازدهم شرقی(زند وکی..

قیمت کل: ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

سعادت آباد زمین: ۱,۶۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد پل مدیریت جنب دانشگاه امام صاد..

قیمت کل: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بایر

سعادت آباد زمین: ۱۶,۵۰۰ متر بر: ۵۰ متر

سعادت آباد بالاتراز میدان کتاب پل..

قیمت کل: ۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مسکونی تجاری

سعادت آباد زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

سعادت آباد خ ارغوان غربی پلاک..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

سعادت آباد زمین: ۸,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد بلواردادمان غربی خ ثقفی پ..

قیمت کل: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

خرید زمین سعادت آباد زمین: ۳,۵۰۰ متر بر: ۳۵ متر

سعادت آباد روبروی رستوران زرین دشت پ..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کاربری باغ

سعادت آباد زمین: ۱۲۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد میدان کتاب خ فرحزادی گلبرگ پنج..

سعادت آباد زمین: ۱۰,۳۵۰ متر بر: ۱۲۰ متر

سعادت آباد چمران پلاک ه..

متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مناسب هتل و بیمارستان و هایپراستار

خرید زمین سعادت آباد

سعادت آباد زمین: ۵۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد دشت بهشت پلاک ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین مشاع - اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۰ متر

سعادت آباد خ کوهستان خ صحرای شمالی بالاتراز او..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین بایر - فاقد کاربری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در سعادت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در سعادت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • منصوره محمدی شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۸

  قیمت کلنگی در شهرک ژاندارمری.جانبازان خشهید کمالو چنده در حال حاظر

 • شهریار جعفری سه شنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۷

  بر خیابان فرحزاد شمالی باغچه 200متر 70متر زیر زمین آشپزخانه دستشویی حمام پشت بام هم 100 داراب جواز قهوه خانه چقدر قیمتش هست می ارزه که بخوابم بخریم

 • اکبری دو شنبه، ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۵

  زمین 300 متری و 600 متری در ده ونک متری چند است ؟

 • زهرا دو شنبه، ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۰

  یه واحد آپارتمان 103 متری واقع در شهرک راه آهن بلوار گلها کوچه یاس یک دارم سه خوابه و 15 سال ساخته طبقه دوم و بدون آسانسور هست پارکینگ دارد بفرمایید قیمتش چنده؟ممنون

 • کیان مهر دو شنبه، ۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۲

  سلام-یک قطعه زمین 300 متری در مرادآباد از زمین های تعاونی جهاد دارم-قیمت واقعی فروش را میفرمایید.قصد فروش دارم

 • محمداحمدی شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۹

  سلام.قصدفروش سهام زمین دیوان عدالت اداری ک ب ادرس شهران نزدیک انبارنفت هست رادارم خواستم اگرقیمت مشخص وخریدارباشدباارایه مدارک ک تعاونی مسکن دراختیاراعضا قرارذاده ب فروش برسانم .تشکر

 • ملکی يك شنبه، ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۸

  قیمت هر متر مربع واحد تجاری در خیابان خلیج فارس نزدیک بیمارستان شماره دو چند؟ 7000 متری است .

 • فرهودی سه شنبه، ۱۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۲

  سلام علیکم قیمت زمین در سعادت آباد خ بهزاد شمالی جنب مجتمع فنی پلاک 4 متراژ زمین 1729.56 متر میباشد .

 • الهام شمس جمعه، ۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۴۲

  فروش 200 متری زمین مشا در بلوار دانشجو ولنجک

 • رهنمایئ يك شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱

  زمین300متری درشهرک گلویتان منطقه 22درمیلادهاقیمت روز چند است. ..متشکرم

 • اعظم نصیری شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  سلام ما400مترزمین درعباس آبادمهرآبادخریدیم چطورمیتونیم بفهمیم که ازمنابع طبیعی خارج شده والان قیمت چندهست ممنونم

 • کیقباد محمدزاده سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲

  400 متر زمین واقع در انتهای حکیم جنب تعاونی سنگ فروشی و زیر قیمت بازار حداقل 40 درصد زیر قیمت بفروش میرسد

 • حسین طبایی چهار شنبه، ۲۴ دي ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  سلام زمین پونک تهران بالاترازفلکه دوم‌کوی بهاره متری چندهست؟؟؟

 • سپهر از اصفهان سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۳:۳۳

  سلام زمینی به متراژ 300متر واقع در کن از جهاد خریدم قیمت زمین و شرایط تفکیک شدن زمینهای جهاد که در کن بود رو میخواستم بدونم تشکر لطفا جواب بدید مطالعه میکنم

 • کریم سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۱:۵۹

  سلام زنین سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از نیایش متری چقدر است

 • محمدرضا فرزین جمعه، ۵ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

  قیمت زمین های جهادکشاورزی با متراژ 200 چنده؟

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.