خرید زمین در نیاوران

خرید زمین نیاوران زمین: ۲۷۵ متر بر: ۱۲ متر

نیاوران میدان یاسر خ صادق قمی خ بوکان ..

قیمت روز

بازدید با هماهنگی- بایر

نیاوران زمین: ۲۲۰ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران یاسر خ امام زاده قاسم زمینهای وزارت نی..

قیمت روز

نیاوران زمین: ۱۰۳ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران سه راه بوکان خ بوکان زمینه..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۵۶۳,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

سند مشاع-زمین -فاقد جواز-بر بصورت تقریبی میباشد-قیمت زمین

نیاوران زمین: ۴۰۰ متر بر: ۰ متر

نیاوران بالاتراز سه راه یاسر خ بوکان ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

نیاوران زمین: ۱۹۰ متر بر: ۱۵ متر

نیاوران بوکان زمینهای وزارت نیرو پ..

قیمت روز

امکانات: بایر

خرید زمین نیاوران زمین: ۱۴۶ متر بر: ۱۲ متر

نیاوران سه راه یاسر خ صادقی قمی خ بوکان خ کو..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

زمین تفکیک نشده

نیاوران زمین: ۶۸۰ متر بر: ۱۴ متر

نیاوران جماران خ اوشانی کوی صبوری پ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۶۴۷,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

زمین -بدون جواز ساخت-قیمت زمین

نیاوران زمین: ۶۸۰ متر بر: ۰ متر

نیاوران جماران خ اوشانی کوی صبوری پ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین بایر-اطلاع دقیق نداشتند

نیاوران زمین: ۱۹۰ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران سه راه یاسر خ صادق..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

بدون جواز ساخت-زمین

نیاوران زمین: ۱۴۶ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران خ بوکان خ کوهستان پلا..

قیمت کل: ۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند مشاع-بر تقریبی می باشد-قیمت زمین

فروش زمین نیاوران زمین: ۱۴۶ متر بر: ۷ متر

نیاوران خ بوکان خ کوهستا..

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

زمین -فاقد جواز ساخت-سند تفکیک نشده-متراژ بر تقریبی است

نیاوران زمین: ۱۸۸ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران بوکان دوراهی کوهستان پل..

قیمت کل: ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

نیاوران زمین: ۱۸۸ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران بوکان دوراهی کوهستان پل..

قیمت کل: ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

نیاوران زمین: ۱۴۶ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران خ بوکان خ کوهستان پلا..

قیمت کل: ۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند مشاع-بر تقریبی می باشد-قیمت زمین

نیاوران زمین: ۱۰۳ متر بر: ۰ متر

نیاوران سه راه بوکان خ بوکان زمینه..

قیمت روز

بایر-فاقد جواز-از طول بر اطلاع نداشتند

خرید زمین نیاوران زمین: ۱,۱۲۵ متر بر: ۰ متر

نیاوران خ باهنر سه راه یاسر پلا..

قیمت کل: ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۲۲۰,۰۰۰ ت

محصورشده - اطلاع دقیق نداشتند

نیاوران زمین: ۱۹۰ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران سه راه یاسر خ صادقی قمی خ بوکان..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

بدون جواز ساخت

نیاوران زمین: ۲,۳۰۰ متر بر: ۰ متر

نیاوران خ بوکان جنب سازمان آب قطعه هفتم..

قیمت کل: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقدکاربری-اطلاع دقیق نداشتند

نیاوران زمین: ۱۴۶ متر بر: ۰ متر

نیاوران خ بوکان خ کوهستا..

قیمت کل: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

زمین -فاقد جواز ساخت

نیاوران زمین: ۱,۴۳۵ متر بر: ۳۶ متر

نیاوران روبروی پارکینگ شهرداری پل..

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۴,۲۱۶,۰۰۰ ت

قیمت زمین قبل از اصلاحی-قابلیت دریافت جواز ۱۵۰۰ متر تجاری-پهنه ام ۱۱۲

فروش زمین نیاوران زمین: ۱۸۸ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران خ بوکان دوراهی کوهستان پل..

قیمت کل: ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند مشاع

نیاوران زمین: ۱۴۶ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران خ بوکان خ کوهستان پلا..

قیمت کل: ۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند مشاع-بر تقریبی می باشد-قیمت زمین

نیاوران زمین: ۳,۵۳۵ متر بر: ۰ متر

نیاوران ضلع شمال کاخ خ صبوری پل..

قیمت کل: ۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

برشمالی ۷۶ و بر جنوبی ۶۴ متر- پهنه r ۱۲۲ مسکونی

نیاوران زمین: ۱۸۸ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران خ بوکان دوراهی کوهستان پل..

قیمت کل: ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

نیاوران زمین: ۷۰,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

نیاوران جماران خ جمال آباد پلا..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقد جواز و دستور

خرید زمین نیاوران زمین: ۱۹۰ متر بر: ۰ متر

نیاوران سه راه یاسر صادقی قمی بوکان ..

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

نیاوران زمین: ۱۸۹ متر بر: ۰ متر

نیاوران خ بوکان خ کوهستان پلا..

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند مشاع-فاقدجواز-ازطول براطلاع نداشتند

نیاوران زمین: ۴۰۰ متر بر: ۰ متر

نیاوران خ امیر صبوری میدان دوم کوی اوشانی..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زمین مشاع

نیاوران زمین: ۱,۴۳۵ متر بر: ۳۰ متر

نیاوران روبروی پارکینگ شهرداری پل..

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۵۰۰ مترتجاری-پهنه:m ۱۱۲

نیاوران زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

نیاوران خ صبوری کوی طالقانی پلا..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باسند

۳ بر-قولنامه ی دستی-فاقدسند:---/ ۸ میلیارد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش زمین در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید زمین در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • اعظم نصیری شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

  سلام ما400مترزمین درعباس آبادمهرآبادخریدیم چطورمیتونیم بفهمیم که ازمنابع طبیعی خارج شده والان قیمت چندهست ممنونم

 • کیقباد محمدزاده سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲

  400 متر زمین واقع در انتهای حکیم جنب تعاونی سنگ فروشی و زیر قیمت بازار حداقل 40 درصد زیر قیمت بفروش میرسد

 • حسین طبایی چهار شنبه، ۲۴ دي ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  سلام زمین پونک تهران بالاترازفلکه دوم‌کوی بهاره متری چندهست؟؟؟

 • سپهر از اصفهان سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۳:۳۳

  سلام زمینی به متراژ 300متر واقع در کن از جهاد خریدم قیمت زمین و شرایط تفکیک شدن زمینهای جهاد که در کن بود رو میخواستم بدونم تشکر لطفا جواب بدید مطالعه میکنم

 • کریم سه شنبه، ۹ دي ۱۳۹۹ - ۱:۵۹

  سلام زنین سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از نیایش متری چقدر است

 • محمدرضا فرزین جمعه، ۵ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲

  قیمت زمین های جهادکشاورزی با متراژ 200 چنده؟

 • حسن پور يك شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

  دنبال زمین متراژبالا هستم.باکار بری مسکونی لطفا مالکان رو معرفی


  محسن پنج شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰

  سلام یک ملک در منطقه 21 موجود میباشد

 • سامان اسماعیلیان سه شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

  در منطقه 22 اطراف ورداورد (نرسیده داخل تهران)زمین حدود 7هزار متر تفکیک شده به قطعات کوچکتر جهت فروش یا مشارکت با قیمت مناسب جهت انتقال فوری موجود است. تقاضای مساعدت مورد تمنا است. با تشکر

 • جعفری دو شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۱۰

  یک قطعه زمین 190 متری مهاب قدس در انتهای خ یاسر برای فروش(قیمت پیشنهادی)

 • پرویز پنج شنبه، ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

  آگهی فروش زمین در اوشان بافت شهری، سند دفترچه ای، 1639 متر دارای آب شهری، برق، گاز، اگو بر 20 متری،، خ اسپرس اسفالت شش دانگ، مشرف به تمام اوشان، متری 20.000.000 فروشی نقد و معاوضه آپارتمان در تهران.

 • بهروز چهار شنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

  باسلام خدمت شما یک عدد به متراژ 13450 بعداز یادگاردارم برای فروش سند اماده محضر تغیر کاربری انجام شده

 • هاشمی دو شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳

  سلام زمین 140 متری آگهی 99/5/23 زمینهای جهاد کشاورزی سوهانک قیمت چند هست

 • حمید همت یار چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۴

  سلام 300 متر مجد دارم سند تک برگ هم داره میخوام بفروشم قیمت را بفرمایید قرار میزاریم

 • دست افشان چهار شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲

  مالک یک قطعه 300متری اززمین های مراد اباد تعاونی مجد هستم.می فروشم به قیمت 3000000000 تتومان متری 10000000 تومان

 • علی دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲

  قصد خرید امتیاز 2قطعه 100متری از پروژه قوه قضائیه دارآباد را از یکی آشنایان بازنشسته قوه را دارم امکانش هست بفرمایید هر قطعه 100متری این پروژه فی روز عرف نرخ میخوره


  موحد دو شنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳

  تو سایتو جستجو کنید قیمت موردهای مشابه و مشاهده کنید  داریوش يك شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۸

  زمین چهاردیواری. بالای 5هزار متر. بلوار اشرفی اصفهاتی. نزدیک تیراژه. قیمت متری چند و. زمین چهاربر

 • سعید سه شنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

  من 300متر سند منگولهدارو سال 76 سرمو کولاه گزاشتن وکالتی خریدن ایا سند اصلی هنوز به نام من هست کجا باید پیگیر شم


  محمد دو شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۳۹

  باید برین اداره ی ثبت ببینید به نام چه کسی هست و بعد اگه واقعا سرتون کلاه رفته شکایت کنید.

 • حسین شنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲

  قیمت زمین در تهران خیابان الهیه خیالت مهدیه چه مبلغی میباشد؟

 • طهرانی چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام،270 متر زمین در رندان دارم، آماده معاوضه با زمین در سولقان هستم.


  میخلم سه شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۴:۴۹

  خوبه