خرید کاربری تجاری در یوسف آباد

خرید مغازه یوسف آباد ۱۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

یوسف آباد روبروی دوراهی یوسف آباد نبش..

قیمت کل: ۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ چهلستون نرسیده به خ چهارم ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۵۷ متر بر: ۱۳ متر

یوسف آباد میدان سلماس خ شهریار نبش شانزده..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر اسپلیت

در حال حاضر کافه رستوران-بر دیگر ۱۰ - ۲ بر

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

یوسف آباد خ جهان آرا بین خ ۵۶ و ۵۸ ..

قیمت کل: ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۹ م زیرزمین- بصورت ۴۲ مترمفید

مغازه یوسف آباد ۳۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آبادی خ اسدآبادی نبش ..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه یوسف آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ششم و فتحی شقاق..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ گله..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه یوسف آباد ۱۱۷ متر بر: ۷ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی غ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۸۰ متر حیاط

مغازه یوسف آباد ۳۵ متر بر: ۷ متر

یوسف آباد کاج شمالی میدان ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

آب-برق-

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری دارای مغازه ۳۰ ساله

یوسف آباد خ اسدابادی روبروی خ ۶۴ ..

قیمت کل: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸۱۴ متر تجاری- ۳۵۰ متر انباری

فروش مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

یوسف آباد جهان آرا خ ۲ ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

دارای جواز

مغازه یوسف آباد ۱۳۰ متر بر: ۱۶ متر

یوسف آباد جهان آرا نب..

قیمت کل: ۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۱۷۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

یوسف آباد نبش فتحی شقاقی رستوران شهردار..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فن کوئل

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ مدبر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

شرقفلی و ملکیت

مغازه یوسف آباد ۹۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد خ ۱۱ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ جنب اس..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب سوپر مارکت و سوپر گوشت-سند عرصه و اوقافی

مغازه یوسف آباد ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ جهان آرا خ عظیمی بین کوی ۲۱ و ۲ ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه یوسف آباد ۱۱۷ متر بر: ۵ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی جنب داروخ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه یوسف آباد ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت

مغازه یوسف آباد ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد سیدجمال الدین اسدآبادی نبش کوی دوازد..

قیمت کل: ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

گاز اشتراکی

فروش مغازه یوسف آباد ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ کاج شمالی نبش خ ۱۲ ..

قیمت کل: ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر برق 3 فاز

۲۰ متر بالکن نصف محاسبه میشود کلا ۴۸ متر-پایان کار-انشعابات مجزا میباشد

مغازه یوسف آباد ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۱۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

یوسف آباد دوراهی یوسف آباد نبش ک..

قیمت کل: ۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد فتحی شقاقی ضلع شمال شرقی میدان سلم..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

رستوران یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف

یوسف آباد میدان سلماس خ شهریار نبش شانزده..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر آب و برق

کافه رستوران با تمام تجهیزات

خرید مغازه یوسف آباد ۲۲ متر بر: ۴ متر

یوسف آباد خ اسدآبادی نبش ..

قیمت روز

امکانات: گاز

معاوضه / فروش دفتر کار یوسف آباد سند تجاری ۳۴ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ششم و فتحی شقاق..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۳۹ متر بر: ۳ متر

یوسف آباد خ چهل ستون نرسیده به خ ۴ پ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۵۷ متر بر: ۱۳ متر

یوسف آباد میدان سلماس خ شهریار نبش شانزده..

قیمت کل: ۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر فن کوئل پکیج

مغازه یوسف آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آباد خ کاج شمالی نبش ک..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.