خرید کاربری تجاری در یوسف آباد

خرید مغازه یوسف آباد ۱۷۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

یوسف آباد نبش فتحی شقاقی ر..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز فن کوئل

مغازه یوسف آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ ۲۷ و ۲۹ روبروی سین..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز لبنیات فروشی

مغازه یوسف آباد ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ ۳۷ جنب استخر نخل زرین پائین تراز می..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۳۲۷,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۱۵ مترانباری

مغازه یوسف آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

یوسف آباد اسدآبادی نبش ..

قیمت کل: ۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

در حال حاضر صرافی میباشد-دارای ۲۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود-دارای ۴۳ متر زیرزمین که در قیمت نصف محاسبه میشو

مغازه یوسف آباد ۳۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

یوسف آبادی خ اسدآبادی نبش ..

قیمت کل: ۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه یوسف آباد ۳۵ متر طبقه: همکف

یوسف آباد خ چهلستون نبش کوی چهارم پ..

قیمت کل: ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه یوسف آباد ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ ششم و فتحی ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه یوسف آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاق..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

یوسف آباد خ جهان آرا بین خ ۵۶ و ۵۸ ..

قیمت کل: ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۹ م زیرزمین- ۴۲ مترمفید

مغازه یوسف آباد ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

قیمت کل: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

اسپیلت

فروش مغازه یوسف آباد بر: ۳ متر

یوسف آباد خ ۳۷ ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۵

طبقه: همکف زیربنا: ۲۳

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ جهان آرا خ عظیمی بین کوی ۲۱ و ۲ ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ جنب اس..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مناسب سوپر مارکت و سوپر گوشت-سند عرصه و اوقافی

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد خ مدبر پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۵۲ متر بر: ۵ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی ضلع شمال شرقی میدان سلم..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار یوسف آباد سند تجاری دارای مغازه ۳۰ ساله

یوسف آباد خ اسدابادی روبروی خ ۶۴ رستوران چهارف..

قیمت کل: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸۱۴ متر تجاری- ۳۵۰ متر انباری

مغازه یوسف آباد ۷۵ متر بر: ۷ متر

یوسف آباد تقاطع مستوفی و اب..

قیمت کل: ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه یوسف آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ چهلستون نرسیده به خ چهارم ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ ششم و فتحی شقاقی پ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه یوسف آباد ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ مد..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه یوسف آباد ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاق..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه یوسف آباد ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

یوسف آباد م فرهنگ خ ۳۳ جنب است..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب سوپر مارکت و سوپر گوشت

مغازه یوسف آباد ۱۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

یوسف آباد روبروی دوراهی یوسف آباد نبش..

قیمت کل: ۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه یوسف آباد ۳۰ متر بر: ۳ متر

یوسف آباد بین خ یازدهم و س..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه یوسف آباد ۱۱۷ متر بر: ۷ متر

یوسف آباد خ فتحی شقاقی غ..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۸۰ متر حیاط

خرید مغازه یوسف آباد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد اسد آبادی پایین تراز تاتر گلر..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ . ۵ متر- ۲۷ متر بالکن

دفتر کار یوسف آباد سند تجاری ۱۳۸ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

یوسف آباد نبش خ فتحی شقاقی پلا..

قیمت کل: ۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فلت آب و برق

مناسب کترینگ و رستوران-ورزش-از تعداد طبقات اطلاع دقیق نداشتند

مغازه یوسف آباد ۸۰ متر

یوسف آباد نبش چهارراه فتحی شقاقی پ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه یوسف آباد ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

یوسف آباد بین خ سیزدهم و خ پانز..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اسپیلت/ملک و سرقفلی/ ۱۴ متر بالکن کاذب/

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.