خرید کاربری تجاری در گاندی

خرید مغازه گاندی ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

گاندی خ ۱۸ کفش آدی..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱ متر

گاندی روبروی خ نهم ..

قیمت کل: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

گاندی نبش کوی چهارم مرکز..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

گاندی مرکز خرید گا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه گاندی ۳۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

گاندی کوی چهارم مرکز خرید ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

خرید مغازه گاندی ۳۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

گاندی مرکز خرید گان..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گاندی مرکز خرید گان..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ گاز

مغازه گاندی ۲۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

گاندی روبروی ک ۹ پاساژ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

برق تک فاز/جواز پوشاک/با ۱۰ سال سابقه

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

گاندی نبش ک ۴ مرکز ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی مرکز خرید گان..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه گاندی ۴۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

گاندی خ ۱۸ کفش آدی..

قیمت کل: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی مرکز خری..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی ۱۵ متر پارکینگ که در قیمت کلی محاسبه شده

مغازه گاندی ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

گاندی جنب کوی چهارم مرکز..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز کافی شاپ

مغازه گاندی ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

گاندی روبروی کوی ۹ پاساژ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

گاندی خ ۱۸ کفش آدی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه گاندی ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

گاندی روبروی ک ن..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

برق تک فاز/جواز پوشاک/با ۱۰ سال سابقه

مغازه گاندی ۳۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

گاندی کوی چهارم مرکز خرید گاندی پل..

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

گاندی روبروی کوی نهم مجموعه باز..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی روبروی پدر خوب مرک..

قیمت روز

امکانات: فن کوئل

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی مرکز خرید گان..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: فن کوئل آب و برق

یک دهنه-جواز خرازی

فروش مغازه گاندی ۴۴ متر بر: ۴ متر

گاندی جنب کوی چهارم مرکز..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز کافی شاپ

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

گاندی روبروی کوی نهم مجموعه باز..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

گاندی خ ۱۸ کفش آدی..

قیمت کل: ۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کلنگی گاندی زمین: ۸۷۷ متر بر: ۲۶ متر

گاندی ک سوم پلاک هن..

قیمت کل: ۶۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنه ام ۱۱۳

مغازه گاندی ۲۱ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

گاندی جنوبی روبروی ک ۹ پاساژ کو..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۱۴۲,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

گاندی روبروی ک ۹ مجموعه بازار..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه گاندی ۴۴ متر بر: ۴ متر

گاندی جنب کوی چهارم مرکز..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز کافی شاپ

مغازه گاندی ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

گاندی روبروی ک ن..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

برق تک فاز/جواز پوشاک/با ۱۰ سال سابقه

مغازه گاندی ۴۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی مرکز خرید گاندی پلاک..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز کافی شاپ

مغازه گاندی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

گاندی مرکز خرید گان..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: فن کوئل آب و برق

یک دهنه-جواز خرازی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در گاندی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در گاندی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>