خرید کاربری تجاری در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند تجاری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی بالاتر از مسجد امیر ن..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۵۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

مغازه کارگر شمالی ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگر شمالی بالاتر از جلال ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۰ متر بالکن که در قیمت ۱ / ۲ محاسبه میشود-در کل ۱۰۵ متربرق ۳ فاز

مغازه کارگر شمالی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

کارگر شمالی بین نصرت و بلوا..

قیمت کل: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

مغازه کارگر شمالی ۱۳۰ متر طبقه: دوم

کارگرشمالی روبروی پمپ بنزین طبقه فوقانی بانک کشاو..

قیمت کل: ۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه کارگر شمالی ۴ متر طبقه: همکف بر: ۱ متر

کارگر شمالی بالاتراز چهارراه فاطمی ابتدای..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز کلید سازی

خرید مغازه کارگر شمالی

خرید مغازه کارگر شمالی ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

کارگرشمالی بین پمپ بنزین و جلال نبش کوی مظ..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

بالابر

مغازه کارگر شمالی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب پ..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: گاز

مغازه کارگر شمالی ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

کارگر شمالی خ مظفری خواه پلاک..

قیمت کل: ۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه کارگر شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی نرسیده به نصرت ک طب..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ باب ۱۷ متری-که یکی از مغازه ها ۱۷ متر زیرزمین دارد که در قیمت کل حساب شده-ارتفاع ۳ متر-سرقفلی کلیدی

مغازه کارگر شمالی ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالاتر از جلال نبش خ ۱۴ ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: چیلر آب و برق

فروش مغازه کارگر شمالی ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگرشمالی بالاتر از پمپ بنزین روبروی کو..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه کارگر شمالی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

کارگر شمالی تقاطع اتوبان جلال پل..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگر شمالی روبروی پارک لاله ..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز آزاد

مغازه کارگر شمالی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگر شمالی روبروی بیمارستان شریعتی خ شکرا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

معاوضه / فروش مغازه کارگر شمالی ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالای خ فرصت شیراز..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

خرید مغازه کارگر شمالی ۹ متر بر: ۳ متر

کارگر شمالی خ ۱۲ ک ک..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

۲ / ۵ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده

مغازه کارگر شمالی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگرشمالی بالاتر از جلال آل احمد نبش ک ۱۴ مر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کلنگی کارگر شمالی زمین: ۱۵۰ متر بر: ۲۴ متر

کارگر شمالی خ یازد..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۲۱ متر بر: ۳ متر

کارگر شمالی بین نصرت و فرصت پلا..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز خشکبار فروشی

مغازه کارگر شمالی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگرشمالی خ مظفری خواه پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز پرده فروشی

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند تجاری ۹۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی روبروی مرکز قلب خ دانش شمالی ن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه کارگر شمالی ۱۱۴ متر بر: ۱۰ متر

کارگرشمالی بالاتر از پمپ ب..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه کارگر شمالی ۲۸ متر طبقه: همکف

کارگرشمالی نبش پاساژ صفوی پلا..

قیمت کل: ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

فقط ۲ دانگ

مغازه کارگر شمالی ۳۷ متر

کارگر شمالی بالاتر از فر..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه کارگر شمالی

مغازه کارگر شمالی ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

کارگرشمالی نبش مستعلی پلاک..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه کارگر شمالی ۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگرشمالی بالاترازموزه معاصر بازارچه خود..

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه کارگر شمالی ۱۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۵ متر

کارگر شمالی بالای خ فرصت شیراز..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

با ملک مسکونی هم انجام میشود

مغازه کارگر شمالی ۹ متر بر: ۳ متر

کارگر شمالی خ ۱۲ ک ک..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه کارگر شمالی ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

کارگرشمالی بین نصرت وفرصت پلا..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز خشکبار فروشی

دفتر کار کارگر شمالی سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر شمالی نرسیده به جلال پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

درحال حاضر سفره خانه و کافی شاپ-ملک و سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.