خرید کاربری تجاری در میدان ولیعصر

خرید مغازه میدان ولیعصر ۲۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

میدان ولیعصر ضلع شمال غربی..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دارای ۳۶ متر انباری که در قیمت یک سوم محاسبه میشود-کلا ۲۵۲ متر-درحال حاضر داروخانه

دفتر کار میدان ولیعصر دارای مغازه ۲۲ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

۲۲ متر بالکن/

مغازه میدان ولیعصر ۲۳ متر بر: ۳ متر

میدان ولیعصر روبروی سینما آفریقا بازارچه ..

قیمت کل: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ارتفاع ۳ متر - سرقفلی- دکوراسیون شده

مغازه میدان ولیعصر ۴۷ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میدان ولیعصر پاساژ کامپ..

قیمت کل: ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور فن کوئل

مغازه میدان ولیعصر ۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان ولیعصر پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

دارای ۹ متر انباری غیر سندی-

خرید مغازه میدان ولیعصر

خرید مغازه میدان ولیعصر ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میدان ولیعصر پاساژ نگین فروشگ..

قیمت کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان ولیعصر ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

میدان ولیعصر روبروی سینما سپیده پاساژ ع..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار میدان ولیعصر سند تجاری ۳۵ متر طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر بالاترازمیدان ساختمان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

از طول بر وارتفاع اطلاع نداشتند

آپارتمان میدان ولیعصر ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

میدان ولیعصر ک فرشید ..

قیمت کل: ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه میدان ولیعصر ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

فروش مغازه میدان ولیعصر ۴۷ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میدان ولیعصر پاساژ کامپ..

قیمت کل: ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور فن کوئل

مغازه میدان ولیعصر ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

میدان ولیعصر مرکز تجاری ای..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه میدان ولیعصر ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت کل: ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان ولیعصر ۲۴۰ متر

میدان ولیعصر ضلع شمال غربی..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه میدان ولیعصر ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

خرید مغازه میدان ولیعصر ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان ولیعصر جنب بازاربزرگ موبایل ایران..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

درصورت تمایل جواز و وسایل منتقل میشود

مغازه میدان ولیعصر ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولیعصر میدان ولیعصر نبش پاساژ ایران..

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۴۰ متر بالکن

مغازه میدان ولیعصر ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت کل: ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملکیت و سرقفلی-اسپیلت

مغازه میدان ولیعصر ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف

میدان ولیعصر مرکز تجا..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان ولیعصر ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

میدان ولیعصر پاساژ..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

فروش مغازه میدان ولیعصر ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میدان ولیعصر پاساژ نگین فروشگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان ولیعصر ۴۷ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میدان ولیعصر مرکز کامپیوتر..

قیمت کل: ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه میدان ولیعصر

مغازه میدان ولیعصر ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

میدان ولیعصر مرکز..

قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جواز پوشاک

مغازه میدان ولیعصر ۴۷ متر طبقه: دوم

میدان ولیعصر مرکزکامپیوتر ..

قیمت کل: ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل

مغازه میدان ولیعصر بر: ۴ متر

میدان ولیعصر نرسیده به زرتشت روبروی فرو..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه میدان ولیعصر بر: ۱۸ متر

ولیعصر پایین تراز میدان نبش خ دمشق..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۰۰ متر زیر زمین داردکه درقیمت نصف محاسبه میشودکلا ۱۳۰ متر ارتفاع ۵ متر سرقفلی

مغازه میدان ولیعصر بر: ۳ متر

میدان ولیعصر ضلع شمالی غربی میدان پاساژ نگین جنب فروشگاه..

قیمت روز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میدان ولیعصر ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

میدان ولیعصر پاساژنگین فروشگ..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

دفتر کار میدان ولیعصر سند تجاری دارای مغازه ۱۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر روبروی سینما آفر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مناسب کارگاه

مغازه میدان ولیعصر ۱۳ متر بر: ۲ متر

میدان ولیعصر جنب پاساژ اهد..

قیمت کل: ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میدان ولیعصر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میدان ولیعصر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.