خرید کاربری تجاری در زرتشت

خرید مغازه زرتشت ۲۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

زرتشت مرکز تجا..

قیمت روز

امکانات: گاز فن کوئل

ملک و سرقفلی

مغازه زرتشت ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر زرتشت غربی م..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

زرتشت غربی جنب بانک مهر ا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

کمیسیون ۲ برابر

مغازه زرتشت ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

زرتشت بالاترازبیمارستان مهر پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه- ۲۰ متر زیرزمین تجاری

باشگاه زرتشت دارای مغازه ۲۷۱ متر طبقه: زیرهمکف

ولیعصر زرتشت غربی بعد از بیمار..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

باشگاه ورزشی- ۷۰ درصد سند تجاری دارد مابقی سند تویدی است

خرید مغازه زرتشت ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولیعصر زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکس..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

شغل پارچه فروشی

مغازه زرتشت ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

زرتشت نرسیده به فاطمی نبش ..

قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز بلور کریستال

مغازه زرتشت ۲۷۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

ولیعصر زرتشت غربی بعد از بیمار..

قیمت کل: ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

باشگاه ورزشی- ۷۰ درصد سند تجاری دارد مابقی سند تویدی است-بازسازی شده

مغازه زرتشت ۴۰ متر بر: ۴ متر

ولیعصر چهارراه زرتشت ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه زرتشت ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکسان..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

شغل پارچه فروشی-ملک و سرقفلی

فروش دفتر کار زرتشت سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: همکف قدیمی

ولیعصر زرتشت غربی خ کبکا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه زرتشت ۲۷۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

ولیعصر زرتشت غربی بعد از بیمار..

قیمت کل: ۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

باشگاه ورزشی- ۷۰ درصد سند تجاری دارد -بازسازی شده

دفتر کار زرتشت سند تجاری ۲۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار زرتشت سند تجاری ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه زرتشت ۱۴ متر طبقه: اول

زرتشت غربی مجتمع ت..

قیمت کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

ولیعصر خ زرتشت غربی جنب بانک مه..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار زرتشت سند تجاری ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۳۵

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۲۵

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

مغازه زرتشت ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر زرتشت غربی..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

بالکن در سند قید نشده است-ملک و سرقفلی

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

زرتشت غربی جنب بانک مهر ا..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۸ باب مغازه-ملکیت تجاری

مغازه زرتشت ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف

زرتشت غربی پاساژ کیا..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه زرتشت ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولیعصر زرتشت تقاطع فلسطین پاساژ تکس..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۲ . ۵ متر-شغل پارچه فروشی-ملک و سرقفلی

دفتر کار زرتشت سند تجاری دارای مغازه ۲۷۱ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

ولیعصر زرتشت غربی بعد از بیمارس..

قیمت کل: ۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

در حال حاضر باشگاه بدنسازی

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

زرتشت غربی جنب بانک مهر ا..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۸ باب مغازه-ملکیت تجاری

مغازه زرتشت ۳۵ متر بر: ۷ متر

زرتشت غربی خ شهید دائمی نبش کوی ملکی ..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

زرتشت غربی جنب بانک مهر ا..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۸ باب مغازه-ملکیت تجاری

خرید مغازه زرتشت ۴۶ متر بر: ۹ متر

زرتشت غربی خ یزد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه زرتشت ۲۰۲ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

زرتشت غربی جنب بانک مهر ا..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۸ باب مغازه-ملکیت تجاری

باشگاه زرتشت

ولیعصر خ زرتشت بالاترازبیمارست..

قیمت کل: ۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

درحال حاضر باشگاه بدنسازی

مغازه زرتشت بر: ۳۰ متر

زرتشت غربی جنب بانک مهر ا..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۸ باب مغازه-ملکیت تجاری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در زرتشت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در زرتشت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.