خرید کاربری تجاری در بلوار کشاورز

خرید مغازه بلوار کشاورز ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوارکشاورز روبروی بیمارستان ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر بر: ۵ متر

بلوارکشاورز پاساژ ن..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز خرازی/برق ۳ فاز/ دیوار سرامیک/سرویس مشاع

مغازه بلوار کشاورز ۵۰ متر بر: ۵ متر

بلوار کشاورز روبروی پارک لاله بین قدس..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار کشاورز ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار کشاورز روبروی پارک لاله جنب هت..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه بلوار کشاورز ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار کشاورز روبروی سینما فلسطین پاساژ کامپیوتر خوا..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

خرید مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جمال..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل عکاسی ۱۲ متر بالکن که درقیمت نصف محاسبه میشود

مغازه بلوار کشاورز ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار کشاورز خ فلسطین شمالی نبش ک فرشید پلاک هنگام ب..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار کشاورز ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوار کشاورز خ وصال شیرازی تقاطع..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه بلوار کشاورز ۱۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار کشاورز جنب بیمارستان پارس مج..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

۶۰ مترانباری- کافی شاپ فعال

خرید مغازه بلوار کشاورز

مغازه بلوار کشاورز ۱۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار کشاورز بین قریب و اسکندری ش..

قیمت کل: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه بلوار کشاورز ۱۵ متر طبقه: همکف

بلوارکشاورز خ دکترقریب بالاترازچهارراه نصرت کف..

قیمت کل: ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه بلوار کشاورز ۴۸ متر بر: ۴ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده روبروی آزم..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر - سرقفلی - ۲۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود- کلا ۵۸ متر

مغازه بلوار کشاورز ۸۹ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار کشاورز خ کبکانی..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۲۶۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده ..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل عکاسی ۱۲ متر بالکن که درقیمت نصف محاسبه میشود کلا ۳۳ متر-سرقفلی

مغازه بلوار کشاورز ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار کشاورز روبروی بیمارستان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه بلوار کشاورز ۲۳۶ متر بر: ۳ متر

بلوار کشاورزنبش جمالزاده شمالی ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مناسب باشگاه و داروخانه و تصویربرداری

مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل عکاسی ۱۲ متر بالکن که درقیمت نصف محاسبه میشود کلا ۳۳ متر-سرقفلی

مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل عکاسی ۱۲ متر بالکن که درقیمت نصف محاسبه میشود کلا ۳۳ متر-سرقفلی

مغازه بلوار کشاورز ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار کشاورز چهارراه زرتشت ابتدای فلسطین کوی مو..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۷,۲۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

جواز پارچه فروشی-آب و گاز اختصاصی

مغازه بلوار کشاورز ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جما..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

جوازاغذیه فروشی/مناسب هر شغلی

معاوضه / فروش مغازه بلوار کشاورز بر: ۵ متر

بلوار کشاورز روبروی بیمارستان..

طبقه: همکف زیربنا: ۶۰

طبقه: همکف زیربنا: ۵۵

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه بلوار کشاورز ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار کشاورز روبروی بیمارستان..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار کشاورز ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده ..

قیمت کل: ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل عکاسی ۱۲ متر بالکن که درقیمت نصف محاسبه میشود کلا ۳۳ متر-سرقفلی

مغازه بلوار کشاورز ۱۱۵ متر بر: ۵ متر

بلوار کشاورز م ولیعصرروبروی بیمارستان ساسان جنب بانک ملت لو..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه بلوار کشاورز ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده روبروی آزمایشگاه..

قیمت کل: ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز برق 3 فاز

جواز دائمی

خرید مغازه بلوار کشاورز بر: ۳ متر

بلوارکشاورز خ کبکانیان کوی..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مناسب کافی شاپ

مغازه بلوار کشاورز بر: ۴ متر

بلوار کشاورز خ فلسطین خ ای..

قیمت کل: ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد زیربنای کل: ۰م قدیمی

بلوار کشاورز اول خ ۱۶ آذر پلا..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه بلوار کشاورز ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار کشاورز جنب بیمارستان پا..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار کشاورز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار کشاورز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.