خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه مترو..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

یک دهنه

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه مترو..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

یک دهنه

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه متر..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

یک دهنه

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد پاسا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد برج مین..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

دارای جواز پوشاک - یک دهنه

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شریعتی بین میرداماد وظفر بر..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر آب و برق

۱ / ۸۰ متر ویترین خور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

گرمایش مرکزی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۸۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد پل..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۵۰ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

شریعتی بالاتر از پل سید خندان نرسیده به خواجه عب..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر بر: ۳ متر

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوی کامیار اولین قو..

قیمت کل: ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد بن بس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بر: ۳ متر

شریعتی روبروی مترو مرکزخری..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۷ قیمت کل: ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۰ قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتراز سه راه میرداماد نبش کو..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۲ نبش

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از میردام..

قیمت کل: ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد روبروی مترو شریعتی ..

قیمت کل: ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

جوازشیشه بری - یک دهنه - سرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد روبروی مترو شری..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

شریعتی بالاترازمیرداماد نبش کوچه یاسرآهور..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد پاسا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاترازسه راه میردامادنبش ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد پاسا..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۴ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد مرکز خر..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک دهنه-جوازآزاد

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی جنب حسینیه ارشاد ..

قیمت کل: ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۱۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۳۷ متر-

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی بالاترازسیدخندان روبروی خواجه عبدالل..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملک وسرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی بین میرداماد و ظ..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک دهنه جواز آزاد

خرید مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۷ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر ازمیرداماد مجت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک سرقفلی

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۰۲ متر بر: ۶ متر

شریعتی بالاتر از حسینیه ار..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی روبروی مترو شریعتی مرکز خ..

قیمت کل: ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل برق 3 فاز تابلو خور

جواز وشغل فست فود/مبایعه نامه دارد

مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد پاساژ نگین ظ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.