خرید کاربری تجاری در اختیاریه

خرید مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اختیاریه شمالی نبش کوچه مسعود پل..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۳ بر

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه ضلع شمالی میدان سوپر..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۱۹۰ متر بر: ۵ متر

اختیاریه خ تسلیمی گ..

قیمت کل: ۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

۲ دهنه

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اختیاریه نبش کوی مس..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

سند تک برگی

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ تسلیمی جنب پ..

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

قنادی فعال- برق تک فاز-از سن بنا اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اختیاریه شمالی بالاتر از میدان خ شهی..

قیمت روز

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اختیاریه نبش کوی مس..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

سند تک برگی

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ داور خ تسلیمی جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

مغازه اختیاریه ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی اتوگال..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مقا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

فروش مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه جنوبی نبش کوی مسعود پل..

قیمت کل: ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۳ بر

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

مغازه اختیاریه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

اختیاریه بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ عابدینی نبش جها..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سوپرمارکت فعال

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۲۷ متر

اختیاریه نبش کوی مس..

قیمت کل: ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور ج..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه اختیاریه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

اختیاریه بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ عابدینی نبش جه..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۲۷۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

جواز لبنیات

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی پلاک..

قیمت کل: ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

برق تک فاز

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی قنادی آنی پلاک..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اختیاریه نبش کوی مس..

قیمت کل: ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سند تک برگی

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۵۲ متر طبقه: همکف

پاسداران میدان اختیا..

قیمت روز

امکانات: کولر

بازسازی شده-ارتفاع از کف ۶ متر-از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه اختیاریه ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه جنوبی کوی رازقی شم..

قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه اختیاریه ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

خرید مغازه اختیاریه ۲۰۰ متر بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی اتوگالر..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه بر: ۴ متر

اختیاریه خ تسلیم..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۲۰ قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۸۰ قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه اختیاریه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

اختیاریه بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر برق 3 فاز

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مق..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فروش با مستاجر

جواز فست فود /یک دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اختیاریه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اختیاریه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.