خرید کاربری تجاری در اختیاریه

خرید مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه ضلع شمالی میدان سوپر..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۷۹۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

اختیاریه جنوبی نبش کوی م..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه اختیاریه ۴۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

اختیاریه نبش تسلیمی پلاک ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۴,۸۹۷,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه ۱۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی پلاک..

قیمت کل: ۳۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه جنوبی نبش کوی مسعود پل..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ عابدینی زاده نبش ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

جواز لبنیات

مغازه اختیاریه ۲۱ متر بر: ۴ متر

اختیاریه ضلع جنوب غربی میدان جن..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی جنب..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی کوی تسلیمی روبروی پارک قیطری..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ داور خ تسلیمی جن..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه اختیاریه بر: ۵ متر

اختیاریه خ تسلیمی گ..

زیربنا: ۶۸ قیمت کل: ۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۲۲ قیمت کل: ۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

۲ دهنه

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه نبش کوی جهانی ن..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سوپرمارکت فعال

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه ضلع شمالی میدان سوپر..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۷۹۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اختیاریه شمالی نبش کوچه مسعود پل..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۳ بر

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی روبر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

جواز فست فود /یک دهنه-سرقفلی

خرید مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ عابدینی نبش جهانی نی..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵ متر زیرزمین که درقیمت محاسبه نمیشود

مغازه اختیاریه ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی کوی تسلیمی روبروی پارک قیطری..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی اتوگال..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اختیاریه جنوبی نبش کوی مسعود پل..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه اختیاریه بر: ۵ متر

اختیاریه خ تسلیمی گ..

زیربنا: ۶۸ قیمت کل: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۲۲ قیمت کل: ۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

۲ دهنه

فروش مغازه اختیاریه ۴۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

اختیاریه نبش تسلیمی پلاک ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۴,۸۹۷,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

معاوضه / فروش مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور ج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

سرقفلی

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ عابدینی زاده نبش جه..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

سوپرمارکت فعال

مغازه اختیاریه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ عابدینی زاده نبش جه..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

سوپرمارکت فعال

خرید مغازه اختیاریه ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۲۷ متر

اختیاریه نبش کوی مس..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

//سه نبش// سند تک برگی

مغازه اختیاریه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مقا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه اختیاریه ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اختیاریه خ تسلیمی جنب پ..

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

قنادی فعال- برق تک فاز-از سن بنا اطلاع نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اختیاریه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اختیاریه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.