خرید کاربری تجاری در بلوار مرزداران

خرید مغازه بلوار مرزداران ۱۷ متر طبقه: اول

بلوار مرزداران شهرک ژاندارمری زیرپل یادگار امام پاساژ روبروی ..

قیمت کل: ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۵۰ متر کاربری سرقفلی دارد

مغازه بلوار مرزداران ۲۸ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ اطاعتی خ مهدی سوم پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

مرزداران خ سازمان آب روبروی شیرینی فروشی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملکیت سرقفلی

مغازه بلوار مرزداران ۳۸ متر

مرزداران روبروی خ مخابرات برج الو..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۲۱ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران بزرگراه جلال زیرپل یادگارامام مرکز خر..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

فست فود فعال

خرید مغازه بلوار مرزداران ۱۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

بلوارمرزداران خ ابوال..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی - ۱۵۰ متر انباری که در قیمت کلی محاسبه شده

دفتر کار بلوار مرزداران سند تجاری ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

مرزداران خ البرز سه راه دانش پل..

قیمت روز

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۲۸ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ ابوالفضل پلا..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۳۴ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ ابوالفضل پلا..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

مرزداران روبروی بانک سامان پلا..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه بلوار مرزداران ۱۸۳ متر بر: ۱۵ متر

مرزداران نرسیده به اشرفی اصفهانی ضلع شمال..

قیمت کل: ۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار مرزداران ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مرزداران خ اطاعتی شمالی پو..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۵۱ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ ابوالفضل خ انتظاری نبش عباس..

قیمت کل: ۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

ملکیت

مغازه بلوار مرزداران ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران خ ابراهیمی روبروی مخا..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه بلوار مرزداران ۱۹۰ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار مرزداران بین سپهر و نارون پل..

قیمت کل: ۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه بلوار مرزداران ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران ابراهیمی الوندی..

قیمت کل: ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دارای جوازتاکسی سرویس

معاوضه / فروش مغازه بلوار مرزداران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

بلوارمرزداران شهرک پارس کوی یاس پل..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه بلوار مرزداران ۲۸ متر بر: ۶ متر

مرزداران ابراهیمی پ..

قیمت کل: ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

مرزداران خ ابراهیمی پ..

قیمت کل: ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه بلوار مرزداران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مرزداران اطاعتی جنوبی مهدی سوم جنب جایگاه سو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

ملک و سرقفلی

فروش مغازه بلوار مرزداران ۱۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوار مرزداران روبروی قن..

قیمت کل: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۰ مترانباری

مغازه بلوار مرزداران ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مرزداران خ شهید ابراهیم..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۵۶۷,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار بلوار مرزداران سند تجاری نوساز

مرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابرات بر..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۰ قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۳۰ قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

مغازه بلوار مرزداران ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار مرزداران خ شهید ابراه..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار مرزداران خ ابراهیمی مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: تهویه مطبوع آب و برق

خرید مغازه بلوار مرزداران ۲۳ متر طبقه: همکف

بلوار مرزداران خ لا..

قیمت کل: ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار مرزداران ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوارمرزداران خ شهید ابراهیمی ک الوند سوم..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه بلوار مرزداران بر: ۶ متر

مرزدارن خ ابراهیمی خ الوند روبروی خ مخابرا..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بلوار مرزداران ۱۲ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار مرزداران خ ابراهیمی مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: تهویه مطبوع آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار مرزداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار مرزداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.