خرید کاربری تجاری در نیروی هوایی

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

نیروی هوائی فلکه اول پاساژ و..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه با آپارتمان

مغازه نیروی هوایی ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

نیروی هوایی فلکه دوم نیروی هوای..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه نیروی هوایی ۱۵ متر طبقه: همکف

نیروی هوائی خ دوم ضلع شمالی فلکه مادر ..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۸۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نیروی هوایی خ ۳۰ متری بین فرعی ۷ / ۳۵ و ۷۳۶ ..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۲۵ متر

نیروی هوائی نبش خ د..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه نیروی هوایی ۱۷ متر بر: ۳ متر

نیروی هوائی خ سو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه نیروی هوایی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیروی هوائی خ پنجم فلکه دوم نبش فرعی ۵ / ۳۰ ..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

تابلوخور

مغازه نیروی هوایی ۳۲ متر بر: ۷ متر

نیروهوایی خ چهارم نیروهوایی نبش فر..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیروی هوایی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیروی هوایی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۱۱ متر بر: ۴ متر

نیروی هوایی خ دوم فلکه مادر مقابل نانو..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

دیوار سنگ-سرقفلی:-- ۱ / ۴۵۰ میلیارد.

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی

فروش مغازه نیروی هوایی ۳۲ متر بر: ۷ متر

نیروهوایی خ چهارم نیروهوایی نبش فر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۳۵ متر بر: ۳ متر

نیروی هوایی بین فرعی ۳ / ۲۷ و ۳ ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

معاوضه با آپارتمان

مغازه نیروی هوایی ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیروی هوائی خ چهار..

قیمت روز

زیرزمین غیرسندی میباشد

مغازه نیروی هوایی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نیروی هوائی خ پنجم فلکه دوم نبش فرعی ۵ / ۳۰ ..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز برق 3 فاز تابلو خور آب و برق

برق ۳ فاز

مغازه نیروی هوایی ۱۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

نیروی هوایی خ پنجم جنب گل فروشی پل..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده آب و برق

خرید مغازه نیروی هوایی ۱۰۰ متر بر: ۵ متر

نیروی هوایی خ اول بین فرعی ۱ / ۳۳ ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

کرکره برقی

مغازه نیروی هوایی ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیروی هوایی خ دوم روبروی نا..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز

مغازه نیروی هوایی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیروی هوایی خ ششم بین فرعی ۶ / ۳۸ ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

کمیسیون کامل

مغازه نیروی هوایی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیروی هوایی خ پنجم بین فلکه اول و دوم بین فرعی ۵ / ۲۷ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه نیروی هوایی ۵۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیروی هوائی خ ششم بین فرعی ۵ / ۲ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه نیروی هوایی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

نیروی هوائی خ پنجم بین فلکه اول و دوم بین فرعی ۵ / ۲۷ ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه نیروی هوایی ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

نیروی هوائی ۳۰ متری بالاتر از ایستگ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیروی هوائی خ ۵ / ۳۷ پلاک ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نیروی هوایی ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

نیرو هوایی خ چهارم نبش ۳ / ۲۳ پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

مغازه نیروی هوایی ۲۳ متر بر: ۳ متر

نیروی هوایی خ چهارم بین فرعی ۳ / ۲۲ و ۳ / ۲۳ ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

کمیسیون کامل

خرید مغازه نیروی هوایی ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نیروی هوائی خ ۳۰ متری خ حافظیه خ گلپایگانی..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

در ۲ باب

مغازه نیروی هوایی ۵۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نیروی هوائی خ ششم بین فرعی ۵ / ۲ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی ۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیروی هوائی خ پنج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه نیروی هوایی

مغازه نیروی هوایی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نیروی هوائی ۲۱ متری دهقان کوی مهاجرانی قواره د..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

انشعابات مستقل

مغازه نیروی هوایی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

نیروی هوائی فلکه اول پلاک ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در نیروی هوایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در نیروی هوایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.