خرید کاربری تجاری در ولیعصر(پارک وی تا تجریش)

خرید مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر جنب پمپ بنزین ب...

قیمت روز

امکانات: گاز

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۸۶ متر طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش نب...

قیمت کل: ۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج فلت مبله

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۶۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۸ متر

ولیعصر بالاتر از ...

قیمت کل: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز لواز خانگی

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری دارای مغازه ۶۰ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش روبروی ق...

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کافی شاپ

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۳۸ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر ایستگاه محمودیه نبش...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

۳ نبش

خرید مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولیعصر نرسیده ب...

قیمت کل: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۴۰ متر طبقه: اول

ولیعصر بالاتراز پارک وی...

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده تابلو خور

۱۰ مترتابلوخور

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش جن...

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۹ متر ویترین خور -جواز پوشاک- سرقفلی - ۲ بر

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۰۰ متر بر: ۴ متر

ولیعصر بین زعفرانیه و فرش...

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پمپ بنز...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری دارای مغازه ۸۵ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به تج...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اسپیلت-مناسب املاک با جواز-با تجهیزات

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۲۵ متر بر: ۷ متر

ولیعصر روبروی خ فرش...

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش جنب ...

قیمت روز

امکانات: کولر

دارای برق-بورس صنایع دستی

خرید مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۲۲ متر طبقه: همکف

ولیعصر بالاترازمحمو...

قیمت کل: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند-ملک و سرقفلی

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) دارای مغازه ۶۵ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش روبروی ق...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

کافی شاپ

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۶۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

ولیعصر نرسیده به تجری...

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت دوربین مداربسته آب و برق

۱۰ متر انبار تجاری

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش جن...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۹ متر ویترین خور -جواز پوشاک- ۲ بر

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۳۲ متر بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پمپ ب...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۴ م بالکن که در قیمت نصف محاسبه شده کلا ۳۹ متر.

فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری دارای مغازه ۸۵ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به تج...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

اسپیلت-مناسب املاک با جواز-با تجهیزات

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۳۲ متر بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پمپ ب...

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه شده کلا ۳۹ متر.

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۰۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۲ متر

ولیعصر بالاتر از پارک...

قیمت کل: ۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از چهارراه پا...

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری دارای مغازه ۸۵ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به تج...

قیمت کل: ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت-مناسب املاک با جواز-با تجهیزات

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۸۶ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش...

قیمت کل: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت پکیج باز سازی شده فلت آب و برق

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۲۰ متر بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از چهار...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

دارای ۱۸ متر بالکن کاذب

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر جنب پمپ بنزین ب...

متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

کمیسیون ۲ برابر-جواز مجتمع نان گندم -مناسب کلیه مشاغل

معاوضه / فروش مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر جنب پمپ بنزین ب...

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

کمیسیون ۲ برابر-جواز مجتمع نان گندم -مناسب کلیه مشاغل

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) دارای مغازه ۸۵ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به تج...

قیمت کل: ۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت

مناسب املاک با جواز-با تجهیزات

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(پارک وی تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(پارک وی تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مالک سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۱

  باسلام، یک باب مغازه یر دونبش خیابان خیام روبری پارک شهر دارم، 33 زیرزمین، 33 کف، 16 بالکن ، سرقفلی هستش، نمیخوام آگهیش درج بشه، آیا امکان پیدا کردن مشتری وجود داره از طرف شما؟ هم نقد میفروشم و هم تهاتر با آپارتمان

 • کاوه دو شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳

  با درود، سوالی که دارم این هست که آیا اطلاعی (ولو تقریبی) از قیمت تراکم ساختمان در منطقه 2 تهران (سعادت آباد) دارین؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.

 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.