خرید کاربری تجاری در ولیعصر(پارک وی تا تجریش)

خرید مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۲۲ متر طبقه: همکف

ولیعصر بالاترازمحمودیه پلاک..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختمان ..

قیمت کل: ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۱ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

ولیعصر روبروی شیرینی لادن پلا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش جنب قنادی لادن نبش بازار..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۲۰ متر بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتر از چهار راه پار..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش جنب قنادی بازار ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر

دارای برق

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

ولیعصر روبروی پمپ بنزین باغ ف..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۶۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۸ متر

ولیعصر بالاتر از پارک وی..

قیمت کل: ۱۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز لواز خانگی-

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختمان..

قیمت کل: ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای پایان کار تجاری -سرقفلی

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) دارای مغازه ۸۵ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش نبش..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت-مناسب املاک با جواز-با تجهیزات

فروش مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۴۷ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصر بالاتر از ون..

قیمت کل: ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) بر: ۱۲ متر

ولیعصر بالاتر از پارک وی..

زیربنا: ۲۲۰ قیمت کل: ۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۸۵ قیمت کل: ۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

بازدید با هماهنگی

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش فاز ۲ باز..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۶۵ متر طبقه: زیر همکف بر: ۸ متر

ولیعصر بالاتر از پارک وی..

قیمت کل: ۱۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز لواز خانگی-

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) بر: ۱۰ متر

ولیعصر بالاترازپارک وی روبروی پارک بهروز..

زیربنا: ۶۵ قیمت کل: ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۲۲ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۲ متری بر: ۳ متر

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۸۶ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش نبش کوی ..

قیمت کل: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت پکیج باز سازی شده فلت آب و برق

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۸۵ متر طبقه: اول

ولیعصر نرسیده به تجریش نبش..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت-مناسب املاک با جواز-با تجهیزات

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۳۲ متر بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پمپ بنزین باغ..

قیمت کل: ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۴ م بالکن که در قیمت نصف محاسبه شده کلا ۳۹ متر.

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۸۵ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش نبش ک..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت فلت

مناسب املاک باجواز تجهیزات

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۳۲ متر بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پمپ بنزین باغ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۴ م بالکن که در قیمت نصف محاسبه شده کلا ۳۹ متر.

فروش مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر بالاتراز چهارراه پارک وی ایستگاه..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

جوازلوازم بهداشتی فعال

دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختمان ..

قیمت کل: ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ولیعصر روبروی پمپ بنزین باغ ف..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش جنب قنادی فاز ۲ ..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

بورس صنایع دستی

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر نرسیده به تجریش جنب قنادی لادن..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولیعصرنرسیده به تجریش جنب قنادی لادن..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه ولیعصر(پارک وی تا تجریش) بر: ۱ متر

ولیعصر روبروی قنادی لادن کوی سعدی..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

در سند ۵۵ متر قید شده-مبله

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به م تجریش روبروی قنادی لاد..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت برق 3 فاز فروش با مستاجر

۵۰ درصد معاوضه با آّپارتمان-در حال حاضر باشگاه بدنسازی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولیعصر(پارک وی تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولیعصر(پارک وی تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.