خرید کاربری تجاری در ولنجک

خرید مغازه ولنجک ۱۶۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

ولنجک خ ۱۴ مجتمع تج..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ولنجک ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

ولنجک مرکزتجار..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه ولنجک ۳۷ متر طبقه: اول

ولنجک بلوار دانشجو مرکز تجاری ..

قیمت کل: ۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۲ متر انباری - ملکیت و سرقفلی

مغازه ولنجک ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

ولنجک مرکز تجاری ولن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک وسرقفلی

مغازه ولنجک ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولنجک بلوار دانشجو نبش خ گلستان ۲ مرکز ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

۶ متر انباری

خرید مغازه ولنجک ۵۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

ولنجک بلواردانشجو مرکزتجاری ..

قیمت کل: ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۱۳ مترانباری

مغازه ولنجک ۸۴ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

ولنجک بلوار دانشجو گلستان دوم م..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۲,۹۴۱,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز اسپلیت برق 3 فاز آب و برق

۴۰ متر انباری تجاری

مغازه ولنجک ۱۷ متر طبقه: همکف

ولنجک بلوار شهید بهشتی گلستان د..

قیمت روز

امکانات: فن کوئل آب و برق

جواز عطر و ادکلن-بالکن محاسبه نمیشود

مغازه ولنجک ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

ولنجک ضلع جنوب غربی میدان دانشگاه ابتد..

قیمت روز

امکانات: برق 3 فاز

۶ پارکینگ-ملک و سرقفلی

مغازه ولنجک ۶,۲۱۱ متر طبقه: درکل بر: ۱۳۷ متر

ولنجک بلوار دانشجو پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ باب مغازه متراژ ۲۸ متر- ۶۲۱۱ متر تجاری-متراژ انباری هنگام بازدید مشخص-قیمت زمین و تجاری باهم -مل

فروش مغازه ولنجک ۱۶۸ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

ولنجک خ ۱۴ مرکزخر..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۲ متر سردخانه

مغازه ولنجک ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولنجک بلوار دانشجو بلوار گلریزان روبروی پارک گلریزان نبش گلس..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مغازه ولنجک ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

ولنجک بلوار دانشجو بلوار گلریزان روبروی پارک گلریزان نبش گلس..

قیمت کل: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مغازه ولنجک ۶,۲۱۱ متر طبقه: درکل بر: ۱۳۷ متر

ولنجک بلوار دانشجو پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ باب مغازه در متراژ ۲۸ متری-کلا ۶۲۱۱ متر تجاری-متراژ انباری هنگام بازدید مشخص میشود-قیمت زمین و تجاری باهم -مل

مغازه ولنجک ۳۰ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

ولنجک بلوار دانشجو نبش خ گلستان ۲ مرکز ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید مغازه ولنجک ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

ولنجک مرکز تجاری ولن..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ولنجک

مغازه ولنجک ۲۵ متر طبقه: همکف

ولنجک بلوار بهشتی گلستان پاساژ ولن..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

عرصه و اعیان

مغازه ولنجک ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

ولنجک خ ۱۹ پاساژولن..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه ولنجک ۱۷ متر طبقه: همکف

ولنجک بلوار شهید بهشتی گلستان د..

قیمت کل: ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل آب و برق

جواز عطر و ادکلن-بالکن محاسبه نمیشود

مغازه ولنجک ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولنجک آصف نبش کوی مس..

قیمت کل: ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه ولنجک ۲۸ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

ولنجک خ ۱۴ پاس..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه ولنجک بر: ۶ متر

ولنجک خ ۱۴ مرکز خ..

طبقه: اول زیربنا: ۸۳

طبقه: اول زیربنا: ۸۵

قیمت کل: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

کاربری رستوران - سیستم تهویه- ۱۲ مترسردخانه

مغازه ولنجک ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ولنجک بلوار دانشجو نبش خ گلستان ۲ مرکز ..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۲۷ متر بالکن

مغازه ولنجک ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

ولنجک ضلع جنوب غربی میدان دانشگاه ابتد..

قیمت کل: ۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: برق 3 فاز

۶ پارکینگ

مغازه ولنجک ۲۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

ولنجک مرکزتجار..

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

خرید مغازه ولنجک ۸۶ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

ولنجک خ ۱۴ پاساژ توچ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه -ملک و سرقفلی

مغازه ولنجک ۲۷ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

ولنجک مرکز تجاری ولن..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار ولنجک سند تجاری ۱۵۰ متر طبقه: همکف نوساز

ولنجک ضلع جنوبی میدان دانشگاه ابتدای..

قیمت کل: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد- ۶ پارکینگ سندی -یک طبقه پارکینگ

مغازه ولنجک ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

ولنجک آصف نبش کوی مس..

قیمت کل: ۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز رستوران - ۷۲ متر بالکن - ملک و سرقفلی- ۲ نبش

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ولنجک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ولنجک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.