خرید کاربری تجاری در فرمانیه

خرید مغازه فرمانیه ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فرمانیه ایستگاه زیبا روبروی و..

قیمت کل: ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه فرمانیه ۱۴ متر طبقه: همکف

فرمانیه نبش بلوارکاوه پلاک..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه فرمانیه ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

فرمانیه چهارراه فرمانیه ابتدای پاسدا..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه فرمانیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ مهدیزا..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه فرمانیه ۱۰ متر بر: ۵ متر

فرمانیه خ لواسانی نبش آریا پا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه فرمانیه ۳۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه غربی خ آری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه فرمانیه ۵۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۴ متر

فرمانیه اندرزگو نبش مهر مح..

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ آریا ورودی پاساژ آریا پل..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه فرمانیه ۱۱۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

فرمانیه خ اندرزگو نبش مهرمحمدی جنوبی ..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه ۱۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فرمانیه اندرزگو جنب رستوران شمشیری پی..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

فروش مغازه فرمانیه ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

فرمانیه اندرزگو خ سلیمی جنوبی روبروی کو..

قیمت کل: ۳۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۴۵ متر مغازه

معاوضه / فروش مغازه فرمانیه ۳۷ متر طبقه: اول

فرمانیه خ عمار پاساژ ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان-ملکیت و سرقفلی

مغازه فرمانیه ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه نبش اشکستان پور روبروی شب زدگان..

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش یک دانگ از شش دانگ-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه فرمانیه ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فرمانیه خ میرزائی خ کیا درب..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای جواز آژانس تاکسی

مغازه فرمانیه ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه خ اندرزگو خ سلیمی ش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز تاسیسات-ملک و سرقفلی

خرید مغازه فرمانیه ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

فرمانیه پایین تر از چهارراه فرمانیه روبروی نارن..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۲۰ متر انباری

مغازه فرمانیه ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ لواسانی نبش آریا پاس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده آب و برق

مغازه فرمانیه ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه اندرزگو خ شهید سلیمی خ مه..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه فرمانیه ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳۷ متر پشت بام- ۹ متر زیرزمین- سند ۶ دانگ وپایان کار جدید- ۲ کله-آماده محضر

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه ۳۸ متر بر: ۴ متر

فرمانیه پائین تراز چهارراه فرمانیه ..

قیمت کل: ۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار فرمانیه سند تجاری ۳۷ متر طبقه: همکف نوساز

فرمانیه اندرزگو خ سلیمی ش..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه- ۴۰ مترپشت بام بصورت انباری دارای سند ۶ دانگ و پایان کار تجاری

مغازه فرمانیه ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

فرمانیه اندرزگو بین بلوار کاوه و قیطریه روبروی فروشگاه قاجاری..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۵,۷۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مشارکت / فروش دفتر کار فرمانیه سند تجاری ۵۶ متر طبقه: همکف قدیمی

فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی خ مهدی زاده کوی ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۱۰ متر پارکینگ سندی

مغازه فرمانیه بر: ۱۲ متر

فرمانیه اندرزگو خ سلیمی جنوبی روبروی کو..

قیمت کل: ۳۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۴۵ متر مغازه

خرید مغازه فرمانیه

مغازه فرمانیه ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه خ اندرزگو خ سلیمی ش..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۶,۶۶۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز تاسیسات

خرید مغازه فرمانیه ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فرمانیه خ آریا پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه فرمانیه ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

فرمانیه بالاتر از شهروند نبش خ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

قدرالسهم

مغازه فرمانیه ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فرمانیه خ لواسانی خ عسگریان مجتمع تچاری ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

هواساز

مغازه فرمانیه ۲۰ متر بر: ۴ متر

پاسداران نرسیده به چهارراه فرمانیه مرک..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار فرمانیه دارای مغازه ۶۴ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

فرمانیه اندرزگو خ سلیمی ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۴۰ متر پشت بام بصورت انباری و ۱۷ متر بالکن و ۹ متر زیرزمین که در قیمت کل محاسبه شده-ملک و سرقفلی -دوکله

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در فرمانیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در فرمانیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>