تعاریف و اصطلاحات ثبتی سند

قبل از شروع هرگونه معامله خرید و فروش، بهتر است با انواع سند و اعتبار قانونی آن‌ها آشنا شوید.
تعاریف و اصطلاحات ثبتی سند

سند لازم الاجراء:

سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول ‌ سند باشد مانند سند رسمی طلب مهریه و چک در حکم سند لازم الاجراست.


سند ذمه‌ای:

سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود.


سند وثیقه:

سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم ازینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد خواه عمل دیگر.


فک رهن:

آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.


اعراض از رهن:

یعنی اینکه مرتهن از وثیقه اش بگذرد زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجرای اسناد ذمه ای بر آن مرتبط می شوند.


در صورتی که در مورد  تعاریف و اصطلاحات ثبتی سند نظری دارید در زیر آن را عنوان کنید تا دیگران از آن استفاده کنند بلکه گره گشا باشد . با تشکر 


   نظر یا پیشنهاد شما در مورد تعاریف و اصطلاحات ثبتی سند

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.