فوت و فن اجاره اماکن تجاری

تاریخ: 1397/06/06


 • قرارداد عادی تنظیم نکنید.

 •  اجازه تعمیرات و تغییرات فیزیکی از هر نوع که باشد اعم از جزئی یا اساسی از مستأجر سلب شود.
 •  امکان واگذاری و اداره مغازه به صورت مباشرت از مستأجر سلب شود.
 •  قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
 •  اصل و حتی کپی مدارک مستأجره در اختیار مستأجر قرار نگیرد.
 •  اجازه انتقال به غیر بهر شکلی اعم از نمایندگی، مباشرت، وکالت، مشارکت، پیمان، هایپر مارکت و... در قرارداد از مستأجر سلب شود.
 •  قرارداد اجاره فقط به اسم یک نفر تنظیم شود و از تنظیم قرارداد اجاره به نام دو نفر و یا بیشتر اجتناب شود اگر چه چند نفر بصورت مشارکتی مغازه را اجاره نمایند.
 •  اجازه بازدید و سرکشی از عین مستأجره برای مؤجر، درمتن قرارداد تصریح شود.
 •  از پول پیش پرداختی توسط مستأجر، بعنوان قرض الحسنه ذکر و یاد شود و از بکارگیری عباراتی هم چون پول پیش، ودیعه و.... اجتناب شود.
 •  قرارداد اجاره با وکالت تنظیم نشود: چه به بهانه اینکه یکی از مستأجرین در مسافرت است و چه دارای وکالتی از دیگری بعنوان شریک داشته باشد که بخواهد قرارداد اجاره را به نام دو نفرشان تنظیم شود.
 •  اماکن تجاری، فاقد سند و مشکل دار را اجاره ندهید.
 •  قرارداد اجاره را حتما دو نفر معتمد بعنوان شاهد امضاء نمایند.
 •  قبل از انجام قرارداد اجاره، درخصوص جایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مستاجر تحقیق لازم صورت پذیرد.
 •  درخصوص اخذ مفاصا حساب های مالیات مشاغل و درآمد، تأمین اجتماعی، صنفی و... در پایان موعد اجاره توافق شود.
 •  حضور شریک مؤجر برای تنظیم قرارداد الزامی است.
 •  نوع کاربری و شغل مستأجر را در متن قرارداد قید کنید.