خرید کلنگی در حسین آباد

بدون جواز - زمین: ۲۲۵ متر

۱۳۹۸/۰۳/۲۰

قدیمی ; حسین آباد روبروی مخابرات کو..

بدون جواز - زمین: ۲۶۶ متر

۱۳۹۸/۰۳/۱۱

قدیمی ; پاسداران حسین آباد روبروی ..

بدون جواز - زمین: ۳۳ متر

۱۳۹۸/۰۳/۰۲

قدیمی ; حسین آباد مژده فرعی چ..

بدون جواز - زمین: ۱۳۱ متر

۱۳۹۸/۰۲/۲۶

قدیمی ; حسین آباد خ گلزارشرقی کوی آس..

۳دانگ از ۶دانگ برای فروش میباشد

بدون جواز - زمین: ۱,۱۰۰ متر

۱۳۹۸/۰۲/۲۳

قدیمی ; حسین آباد بزرگراه صیاد م دوم حسین آباد ..

بدون جواز - زمین: ۵۵۷ متر

۱۳۹۸/۰۱/۲۸

قدیمی ; حسین آباد خ جوانش..

مشارکت ومعاوضه نمیشود

بدون جواز - زمین: ۱۲۰ متر

۱۳۹۷/۱۲/۰۵

قدیمی ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر خ گلزار شر..

بردیگر:(۱۵متر)

بدون جواز - زمین: ۱,۸۵۵ متر

۱۳۹۷/۱۰/۲۵

قدیمی ; پاسداران خ مغان میدان حسین آباد خ جوانشیر خ وفامنش خ ا..

بر دیگر ۲۲

زمین: ۹۸ متر

۱۳۹۷/۰۵/۲۴

قدیمی ; حسین آباد لویزان خ شعبان لو..

زمین: ۱,۱۴۰ متر

۱۳۹۷/۰۵/۰۷

قدیمی ; حسین آباد نبش سنبل و جوا..

گاز

بدون جواز - زمین: ۱,۱۴۲ متر

۱۳۹۷/۰۵/۰۴

قدیمی ; پاسداران حسین آباد نبش سنبل و ..

مستغلات دفتر کار ۷۵ متر - زمین: ۹۹ متر

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲۵ ساله ; حسین آباد سه راه لویزان خ جوانشیر..

کولر . گاز

زمین: ۴۵۰ متر

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

قدیمی ; حسین آباد گلزار غر..

زمین: ۱۰۰ متر

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

قدیمی ; حسین آباد سه راه لویزان خ جوانشیر خ شعبانلو روبروی بان..

زمین: ۵۵۷ متر

۱۳۹۷/۰۳/۱۰

قدیمی ; پاسداران حسین آباد خ جوا..

بر دیگر ۱۹

زمین: ۱۰۰ متر

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲۵ ساله ; حسین آباد سه راه لویزان خ جوانشیر خ شعبانلو روبروی بان..

گاز

م تجاری اداری

دارای مغازه - زمین: ۱۸۰ متر

۱۳۹۷/۰۲/۳۰

قدیمی ; پاسداران حسین آباد خ مژده ف..

۹۰ متر تجاری

زمین: ۲۸۴ متر

۱۳۹۷/۰۲/۲۰

قدیمی ; حسین آباد خ جوانشیر نبش خ احمدآباد..

بدون جواز - زمین: ۱۳۱ متر

۱۳۹۷/۰۲/۱۱

قدیمی ; حسین آباد خ گلزار گلزارشرقی کوی آ..

زمین: ۵۵۷ متر

۱۳۹۷/۰۲/۱۱

قدیمی ; حسین آباد خ جوانش..

بردیگر :۱۹متر

زمین: ۲۶۶ متر

۱۳۹۷/۰۲/۰۴

قدیمی ; پاسداران حسین آباد ابتدای خ مژد..

زمین: ۱,۱۰۰ متر

۱۳۹۷/۰۲/۰۳

قدیمی ; حسین آباد بزرگراه صیاد میدان دوم حسین آباد..

زمین: ۱۰۵ متر

۱۳۹۷/۰۱/۱۶

قدیمی ; هروی میدان حسین آباد خ جوانشیر روبروی خ گلزا..

بدون جواز - زمین: ۲۲۰ متر

۱۳۹۷/۰۱/۱۵

قدیمی ; حسین آباد سه راه لویزان خ مخابرات ک..

زمین: ۲۶۶ متر

۱۳۹۷/۰۱/۰۷

قدیمی ; پاسداران میدان حسین آباد روبروی..

گاز

زمین: ۷۵۰ متر

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

قدیمی ; حسین آباد خ شعبان لو کوی ..

زمین: ۳۲۰ متر

۱۳۹۶/۱۲/۲۱

قدیمی ; هروی حسین آباد خ مژده فر..

زمین: ۲۸۴ متر

۱۳۹۶/۱۲/۲۱

قدیمی ; حسین آباد جوانشیر نبش خ احمدآباد..

زمین: ۳۱۲ متر

۱۳۹۶/۱۲/۲۰

قدیمی ; حسین آباد خ وفامنش خ جمالی..

زمین: ۶۴۳ متر

۱۳۹۶/۱۲/۱۷

قدیمی ; حسین اباد سه راه مژده پلاک..

زمین: ۱۰۰ متر

۱۳۹۶/۱۲/۰۷

قدیمی ; پاسداران حسین آباد سه راه لویزان خ جوانشیر خ شعبانلو روبروی ب..

کولر . گاز

زمین: ۲۲۵ متر

۱۳۹۶/۱۲/۰۵

قدیمی ; حسین آباد روبروی مخابرات کو..

دارای مغازه - زمین: ۲۸۴ متر

۱۳۹۶/۱۱/۱۹

قدیمی ; حسین آباد خ جوانشیر نبش خ احمدآباد..

۲۲۰متر تجاری

زمین: ۷۵۰ متر

۱۳۹۶/۱۱/۱۹

قدیمی ; حسین آباد خ شعبان لو کوی ..

زمین: ۱۸۰ متر

۱۳۹۶/۱۱/۱۰

قدیمی ; حسین آباد خ مژده فرعی..

گاز

۹۰ متر تجاری

زمین: ۹۰ متر

۱۳۹۶/۱۱/۰۱

قدیمی ; حسین آباد خ مژده پلاک ه..

زمین: ۲۲۰ متر

۱۳۹۶/۱۰/۲۴

قدیمی ; حسین آباد سه راه لویزان خ مخابرات ..

زمین: ۱,۲۶۰ متر

۱۳۹۶/۱۰/۱۹

قدیمی ; پاسداران حسین آباد نبش سنبل و ..

گاز

زمین: ۲۸۴ متر

۱۳۹۶/۱۰/۱۸

قدیمی ; حسین آباد خ جوانشیر نبش خ احمدآباد..

تجاری و مسکونی -۳بر

زمین: ۳۱۲ متر

۱۳۹۶/۱۰/۱۴

قدیمی ; حسین آباد خ وفامنش خ جمالی..

دارای مغازه - زمین: ۱۸۰ متر

۱۳۹۶/۱۰/۱۰

قدیمی ; پاسداران حسین آباد خ مژده فرعی چهارم ..

۹۰مترتجاری-از جهت ملک اطلاع نداشتند

زمین: ۲۲۵ متر

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

قدیمی ; حسین آباد روبروی مخابرات کو..

-بازدید با هماهنگی

دارای مغازه - زمین: ۶۴۳ متر

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

قدیمی ; پاسداران م حسین آباد سه را..

۲۰۰ متر تجاری

زمین: ۱,۲۶۰ متر

۱۳۹۶/۰۹/۱۸

قدیمی ; پاسداران خ حسین آباد نبش سنبل و..

زمین: ۲۸۴ متر

۱۳۹۶/۰۹/۱۸

قدیمی ; حسین آباد خ جوانشیر نبش خ احمد آباد..

بدون جواز - زمین: ۳۱۲ متر

۱۳۹۶/۰۹/۱۶

قدیمی ; حسین آباد خ وفامنش خ جمالی..

بدون جواز - زمین: ۳۳ متر

۱۳۹۶/۰۹/۰۹

قدیمی ; حسین آباد مژده فرعی چ..

زمین: ۱۷۸ متر

۱۳۹۶/۰۹/۰۸

قدیمی ; حسین آبادخ مژده فرعی..

دارای مغازه - زمین: ۶۴۳ متر

۱۳۹۶/۰۸/۲۲

قدیمی ; پاسداران حسین آباد سه راه مژده پل..

۲۰۰مترتجاری

زمین: ۳۲۰ متر

۱۳۹۶/۰۸/۱۱

قدیمی ; حسین آباد خ مژده فرع..

معاوضه / فروش - زمین: ۲۶۶ متر

۱۳۹۶/۰۸/۱۰

قدیمی ; هروی حسین آباد ابتدای خ مژده غربی روبروی متر..

زمین: ۲۰۰ متر

۱۳۹۶/۰۸/۰۸

قدیمی ; حسین آباد افتخاریان کوی..

زمین: ۹۰ متر

۱۳۹۶/۰۷/۲۵

قدیمی ; حسین آباد خ مژده پلاک ه..

زمین: ۴۵۰ متر

۱۳۹۶/۰۷/۲۰

قدیمی ; حسین آباد گلزار غر..

زمین: ۷۵۰ متر

۱۳۹۶/۰۷/۱۵

قدیمی ; هروی حسین آباد خ شعبان لو کوی..

زمین: ۱,۲۶۰ متر

۱۳۹۶/۰۷/۱۳

قدیمی ; حسین آباد نبش سنبل و جوا..

گاز

زمین: ۳۲۰ متر

۱۳۹۶/۰۷/۱۱

قدیمی ; حسین آباد خ مژده فرعی ..

بدون جواز - زمین: ۱,۱۰۰ متر

۱۳۹۶/۰۷/۰۴

قدیمی ; حسین آباد بزرگراه صیاد میدان دوم حسین آباد ..

زمین: ۱,۲۶۰ متر

۱۳۹۶/۰۶/۱۳

قدیمی ; خ حسین آباد نبش سنبل و جو..

زمین: ۲۶۶ متر

۱۳۹۶/۰۶/۱۳

قدیمی ; حسین آباد م حسین آباد اول مژد..

گاز

زمین: ۲۰۰ متر

۱۳۹۶/۰۶/۰۸

قدیمی ; پاسداران حسین آباد افتخاریان ..

دارای مغازه - زمین: ۶۴۳ متر

۱۳۹۶/۰۶/۰۸

قدیمی ; پاسداران حسین آباد سه راه..

۲۰۰مترتجاری

زمین: ۲۰۰ متر

۱۳۹۶/۰۵/۲۹

قدیمی ; پاسداران میدان حسین آ..

دارای ۴۳ متر تجاری

زمین: ۲۶۶ متر

۱۳۹۶/۰۵/۲۶

قدیمی ; حسین آباد اول مژده غر..

گاز

زمین: ۴۵۰ متر

۱۳۹۶/۰۵/۱۲

قدیمی ; حسین آباد گلزار غر..

گاز

زمین: ۲۰۰ متر

۱۳۹۶/۰۵/۰۸

قدیمی ; حسین آباد افتخاریان کوی..

زمین: ۶۴۳ متر

۱۳۹۶/۰۵/۰۸

قدیمی ; حسین آباد سه راه مژ..

تجاری

زمین: ۲۶۶ متر

۱۳۹۶/۰۴/۲۶

قدیمی ; حسین آباد م حسین آباد اول مژد..

گاز

بدون جواز دارای مغازه - زمین: ۶۴۳ متر

۱۳۹۶/۰۴/۱۰

قدیمی ; پاسداران میدان حسین آباد سه را..

۷باب مغازه (ملکیت)بر دیگر ۳۰

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

حسین آباد

منطقه 4

چهار شهرداری تهران

قیمت