ایران فایل اسکان

فروش کلنگی نوبنیاد

فروش کلنگی نوبنیاد شش روز قبل

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

فروش زمین نوبنیاد ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

زمین: ۱۹۰۱ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری پلاک ه..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; پاسداران نوبنیاد کوهس..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع بالاتراز بیما..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۱۱۵۳ متر قدیمی ; نوبنیاد کوهستان ششم پلاک ..

۲۱ متر قدرالسهم

فروش مستغلات/کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۷۹ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری کوی شهید تیموری پل..

۳دانگ از ۶دانگ

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۶۳۷ متر قدیمی ; نوبنیاد بش کوهستان چه..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع بعد از بیمارستان چمر..

فروش کلنگی/مغازه نوبنیاد ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۹۹ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری کوی شهید تیموری پل..

۳۰مترتجاری

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۹۳۰ متر قدیمی ; پاسداران نوبنیاد کوهستان..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; پاسداران نوبنیاد کوهستان..

ازتجمیع ۲ملک

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار جنوبی کوی گلبا..

فروش زمین نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۱۹۰۱ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری پلاک ه..

فروش مستغلات/کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۵۰ متر - زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; پاسداران میدان نوبنیاد خ کوهستان ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

زمین: ۶۳۶ متر قدیمی ; نوبنیاد نبش کوهستان چه..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار جنوبی کوی گلبا..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۶۳۷ متر قدیمی ; نوبنیاد نبش کوهستان چه..

پهنه M۱۱۱

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

م اداری

فروش زمین نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۱۹۰۱ متر ; نوبنیاد خ لنگری ..

امکانات: محصور شده

فاقد جواز

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار ..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; نوبنیاد گلزار جنوبی ک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلزار نادر زندی غربی خ قا..

امکانات: گاز

۱۱۰ متر تجاری

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; خ لنگری خ صنایع خ گلزار جن..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلزار نادر زندی غربی خ قا..

امکانات: گاز

۱۱۰ متر تجاری بدون سند تجاری

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

م اداری

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۹۳۰ متر قدیمی ; نوبنیاد کوهستان..

بازدید با هماهنگی

فروش مستغلات/کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱۲۴ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر ۲۲ ساله ; نوبنیاد خ گلزار نبش کوی ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

زمین: ۲۸۴ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار جنوبی کوی گلب..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع بعدازبیمار..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش کوی ..

موقیعت اداری و تجاری دو نبش

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; گلزار خ رنجبر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; گلزار خ رنجبر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه نوبنیاد ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; گلزار خ نادر زندی غربی خ ..

امکانات: گاز

۱۴۰متر زیرزمین تجاری و۱۱۷متر تجاری همکف

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; گلزار خ رنجبر ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; گلزار خ نادر زندی غربی خ ..

امکانات: گاز

۱۴۰متر زیرزمین تجاری و۱۱۷متر تجاری همکف

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

زمین: ۵۱۳ متر قدیمی ; میدان نوبنیاد کوهستان س..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; گلزار خ هفتم..

گذر ۱۶ متری

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ..

امکانات: گاز

بر ۴۲در ۲۸/۵۰

فروش اجاره رهن کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

۵۸۰ متر - زمین: ۵۱۳ متر قدیمی ; میدان نوبنیاد کوهستان س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲ واحد ۲۲۰ متری دوبلکس + ۱۴۰ متر زیرزمین ، نیاز به بازسازی دارد ، قیمت زمین

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ..

امکانات: گاز

بر ۴۲در ۲۸/۵۰

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

زمین: ۵۱۳ متر قدیمی ; نوبنیاد م نوبنیاد ک کوهستان..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد کوهستا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار نبش کو..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۱۶۰۰ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; نوبنیاد خ گلزار نبش ک ش..

امکانات: گاز

۱۶ واحد ۱۰۰ متری ، قابل سکونت ، قیمت زمین

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلزار خ امیر نیا ک صاحب الزمان بن ..

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; گلزار خ۱۲ ک سح..

امکانات: گاز

۲۷متر سند دارد ۶۳متر سند قولنامه ای

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۴/۰۱/۰۵

زمین: ۵۰۷ متر قدیمی ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار کوی ا..

جواز ۵ طبقه ۲ واحدی

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; نوبنیاد بالاترازمیدان کوهستان هفتم..

باکمیسیون کامل-دارای پهنهR۱۲۲ -اطلاع دقیق نداشتند

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; گلزار ک ۹ ..

امکانات: گاز

با جواز ساخت

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; پاسداران نرسیده به نوبنیاد کوهس..

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ صنایع کوی مهرداد کوی ..

دستورنقشه

فروش مستغلات/کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۳۱۷ متر - زمین: ۷۸۲ متر ۳۰ ساله ; نوبنیاد کوهستان ۴ خ کبکان - کوه..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; نوبنیاد خ شهید لنگری خ صنایع کوی مهرداد ..

فیش جواز اخذ شده برای ۵طبقه مسکونی و ۲طبقه پارکینگ و ۱۵۶۵متربنای مفید

فروش کلنگی نوبنیاد ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

زمین: ۷۸۲ متر قدیمی ; نوبنیاد کوهستان ۴ خ کبکان کوهستا..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات