ایران فایل اسکان

فروش کلنگی لویزان

فروش کلنگی لویزان دیروز

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

۲باب مغازه

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

فروش مشارکت کلنگی لویزان ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

تودلی

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان نبش کوی اسلامی پل..

۹۰متر تجاری- موقعیت اداری

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی پلاک ه..

امکانات: برق ۳ فاز

۲باب مغازه-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰ متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان بن بس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان شهید فرشادی پلاک ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

۴۲مترتجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر کوی احدی پلا..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اسلامی نبش بن بست ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه ر..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان شهید فرشادی پ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشاد..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۶۰متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

باکمیسیون کامل-۵۷مترتجاری(ملکیت)

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۲۵۰ متر ۲۵ ساله ; لویزان فرشادی خ شاه رضا..

۴۲ متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی اسلامی پلا..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ جعفریان کوی ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۶۰متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; لویزان خ شهید فرشاد..

پهنه R۲۲

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشاد..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی جع..

ورودی ۱/۳۰متر

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

امکانات: گاز

۶۰متر تجاری

فروش مشارکت کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۹۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی خ ابراهیمی پلا..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی جعفری..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; لویزان خ مخابرات خ شهید لطیفی خ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

امکانات: گاز

۶۰متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اسل..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۹۱۵ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی خ ابراهیمی پلا..

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۶۰مترتجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان بن بست..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; لویزان خ شعبانلو بعد از پل ام..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ مبارکی کوی عین آ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضائی کوی سخن..

تجمیع شده با ملک مجاور

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

زمین: ۱۷۴ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان کوی اس..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

زمین: ۱۵۴ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضائی خ سخن..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

امکانات: گاز

۱۰۰متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان خ شهید جعفریان کوی ..

گذر۶متری

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی..

۹۰مترتجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضایی ک سخن ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ رحیمی پور کوی لواسا..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضایی ک سخن ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

امکانات: گاز

۱۰۰متر تجاری

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر خ شهید حسین مبارکی ..

یک دانگ از ۶دانگ بصورت وکالتی

فروش مستغلات/کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

۱۳۰ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضایی کوی سخن کو..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; لویزان خ شهید فرشادی کوی ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; لویزان جعفریان کوی اسل..

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی روبروی خ شاهرخی پل..

۱۰۰مترتجاری-قابل تجمیع با ۵قواره ملک همجوار

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

زمین: ۱۲۰ متر ۲۵ ساله ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی ک شه..

امکانات: گاز

ت.ت/

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر خ ۱۵متری طالقانی خ مبارکی خ فر..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ تجرلو کوی ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

زمین: ۱۲۲ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان خ مبارکی بن بست شق..

امکانات: گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ جعفریان خ مبارکی پلا..

دارای یک طبقه تراکم-به دلیل داخل طرح بودن ۱۲۲متر قابل ساخت میباشد

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰مترتجاری-قابلیت تجمیع دارد

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی ک شه..

امکانات: گاز

فروش زمین لویزان ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی پلاک ه..

۶۰مترتجاری-دارای دستورنقشه

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی ..

۱۰۰مترتجاری-اقدام به جواز شده

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی ک شه..

امکانات: گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی تقاطع جعفر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

زمین: ۶۳ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی سا..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۲۶۰ متر - زمین: ۲۴۲ متر قدیمی ; لویزان شهید جعفریان ک ع..

امکانات: گاز

۲ طبقه ۱۳۰متری ۴ خواب - قابل سکونت - دارای جواز ۵ طبقه مسکونی هر طبقه ۱۵۵ متر + پارکینگ -

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

زمین: ۶۷۰ متر ۲۶ ساله ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

زمین: ۶۳ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی سا..

۲بر -بردیگر:(۵متر)-جواز ۳طبقه مسکونی

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; لویزان خ شهید شاه رضائی پلاک..

۱۵مترتجاری-معاوضه با آپارتمان نوساز یا زمین

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

زمین: ۴۵ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی شاه رضایی حسن..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۱۵ متری طالقانی کوی ش..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

زمین: ۶۷۰ متر ۲۶ ساله ; لویزان فرشادی تقاطع فرشادی ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه رضایی خ شهید سلیم..

امکانات: دو کله

گذر ۸ متری و ۱۲ متری- پهنه R۱۲۲

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی س..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

زمین: ۱۱۱ متر قدیمی ; لویزان خ شاه رضائ..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

زمین: ۴۸ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی خ شاه رضایی کوی شهید..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; لویزان شهرک ولیعصر ۸ متری..

فروش مستغلات/کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

۱۰۰ متر - زمین: ۱۳۷ متر ۳۰ ساله ; لویزان خ جعفریان کوی عظ..

امکانات: کولر . گاز

جواز ساخت ۴طبقه

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی شاه رضایی شهید سلیمی..

پهنه -R۱۲۲- ملک ۲کله -

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; لویزان خ طالقان..

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

زمین: ۴۰ متر ۲۵ ساله ; لویزان جنب اتوبان امام علی رح..

۲۵متر تجاری با ملکیت

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۰۵/۱۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; لویزان شیان دوم جنوبی پلاک..

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; لویزان خ فرشادی کوی س..

فروش معاوضه کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

زمین: ۱۳۷ متر قدیمی ; لویزان جعفریان عظی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه لویزان ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

زمین: ۹۸ متر قدیمی ; لویزان خ طالقانی پل..

دارای ۲۰متر مغازه

فروش کلنگی لویزان ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; لویزان فرشادی کوی سوه..

گذر ۶ متری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات