ایران فایل اسکان

فروش کلنگی دهکده المپیک

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت خ ۱۶متری شهید..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا گلستان ..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت خ ۱۶متری شهید..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالا نبش گلست..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

۱۸متر مغازه

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت خ ۱۶متری شهید..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

جواز در دست اقدام- جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۳..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

۱۷ متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت خ۱۶متری شهید علیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید حتما باهماهنگی-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ابتدای پل هم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالا ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

۱۸متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۰همکف تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

بازدیدحتماباهماهنگی

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ابتدای پل همت ک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; دهکده المپیک زیبادشت ۱۶ متری ..

۳دانگ از شش دانگ فروخته میشود

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

همکف۲۰متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم پلاک..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ زیبادشت گلس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گل..

امکانات: گاز

کمیسیون یکطرفه

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ابتدای پل هم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: گاز

۱۱متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ۲..

۲۰ متری تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت ۱۶متری ..

امکانات: گاز

۲۰ متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالا گلستان ۴ شرقی..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت ۱۶ متری..

امکانات: گاز

۲۰ متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: گاز

۱۱متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک گلستان ..

فروش زمین دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر ; دهکده المپیک شهرک گلستان بلوار اقاقیا ..

امکانات: محصور شده

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

۱۷متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک کوی دواز..

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ۳..

دارای ۱۱متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت م لاله ..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

امکانات: گاز

۱۷متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک مرودشت خ ۵ یا شهی..

فروش ۳ دانگ از ۶ دانگ

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت م لاله ..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا گلستان ۴ شرقی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت م لاله ..

امکانات: گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت گلس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک روبروی پاساژگل..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل بین ۵..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت گلس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۲۰..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک روبروی پاساژگل..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; دهکده المپیک خ ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۰ متر همکف تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; دهکده المپیک هوانیروز گل افروز گلشن ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا گلستان ۴ شرقی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۴/۲۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک روبروی پاساژگل..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش مستغلات/کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

۲۵۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک گلستان خ امیرکبیر بنفشه کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ۴۹ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ۱۶متری علیزاده گ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; دهکده المپیک هوانیروز گل افروز گلشن ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا گلستان ۴ شرقی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالا بلوک۳ گلستان۲ غرب..

اسکلت فلز-دوکله-دستور نقشه ۲۵ تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ت.ت/بازسازی شده-دارای واحدهای ۱۱۰ متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ۴۹ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک کش..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; دهکده المپیک هوانیروز گل افروز گلشن ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا بلو..

اسکلت فلز-دوکله-دستور نقشه ۲۵ تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش معاوضه کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک نرسیده به میدان ..

جواز ۳طبقه آماده ساخت-معاوضه با آپارتمان در غرب تهران

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا گلستان ۴ شرقی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش مستغلات/کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

گذر۱۲متری-دارای یک سوئیت ۴۵ متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

گذر۲۰

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ۴۹ ..

امکانات: گاز

فروش زمین دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

زمین: ۲۵۰۰ متر ; دهکده المپیک اندیشه شمالی نبش بلوارآیت الله جعفری من..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; دهکده المپیک هوانیروز گل افروز گلشن ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک کش..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک کش..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا بلو..

۲۵ تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ک ۱..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

گذر۲۰

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ک ۱..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ک..

امکانات: گاز

۶۰متر مغازه

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

گذر۲۰

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک کش..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; دهکده المپیک ک د..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا بلو..

۲۵ تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا گلستان ۴ شرقی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ۴۹ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ک..

امکانات: گاز

۶۰متر مغازه

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ بادشت بالا گلس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

گذر۲۰

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک کش..

فروش کلنگی/ویلا دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

۱۷۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرزیبا بلوار دهکده المپیک خ ساحل کوی ۵۵ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط-بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ-

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ۴۹ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

کمیسیون یکطرفه

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلست..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ک ۱..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ۱۲متری ساحل..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ک..

امکانات: گاز

۶۰متر مغازه

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک کش..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیباد دشت بالا ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا بلوک۳ گلستان۲ غر..

دوکله-دستور نقشه+۲۵ تجاری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالاخ۱۶متری شهیدعلیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدیدحتماباهماهنگی-۶۰مترزیرزمین مشا-فروش ۳دانگ از ۶دانگ

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلست..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ک ۱..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک گلستان خ س..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک ۱۲متری ساحل..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ک..

امکانات: گاز

۶۰متر مغازه

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; بلوار دهکده المپیک خ ساح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ بادشت بالا گلس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ۴۹ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک جنب حکیم ..

امکانات: گاز

گذر۲۰متری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل پ ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ک ک..

امکانات: گاز

۶۰متر مغازه

فروش معاوضه کلنگی/ویلا دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

۱۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; بلواردهکده المپیک خ ساحل پلاک..

امکانات: کولر . گاز

قابل معاوضه

فروش مستغلات/کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; میدان المپیک خ ۳۹ پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا تنگست..

امکانات: کولر . گاز

-بازسازی-۱۰۰متر قدرالسهم

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک بلوار گلها م اتری..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک بین ک ۷و ۵ ..

امکانات: گاز

۳۱متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه دهکده المپیک ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا بلو..

ت.ت/۲۵ تجاری

فروش زمین دهکده المپیک ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

زمین: ۱۳۷۸۵ متر ; دهکده المپیک بلوار پژوهش بعد از میدان دانش ..

بایر-۱۰۲هزار متر تراکم-جواز ۲۶طبقه مسکونی تسویه شده-۶۴۷۸۴هزار متر تراکم مفید

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; دهکده المپیک ک..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۰۷/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالا گلستان۴ش..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالا گل..

امکانات: گاز

فروش معاوضه کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۰۵/۲۹

زمین: ۳۶۰ متر ۲۴ ساله ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۰۵/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ۳..

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۰۵/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک بلوار دهکده خ سا..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۰۴/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک پایین م المپیک خ س..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش کلنگی دهکده المپیک ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; دهکده المپیک هوانیروز امیر کبیر خ گل افروز..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات