ایران فایل اسکان

فروش کلنگی دروس

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۳۵۹۸ متر قدیمی ; دروس خ صالح حسینی کوی ا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۶۶۵ متر قدیمی ; دروس هدایت خ سور..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس خ امیر پابرجا نبش بلوا..

۲نبش -بر دیگر ۵۶متر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی بن بست ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۸۵۲ متر قدیمی ; دروس فکوریان بن بست ح..

۲کله

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش هد..

۲بر

فروش مستغلات/کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۲۹۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی تقاطع چی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

انباری داخل واحد

فروش معاوضه کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس بلوار آینه خ امیرپ..

بردیگر۱۶متر-۵۰%معاوضه در منطقه

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته خ شید..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش هد..

۲بر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس خ امیرپابرجا بلوار ..

فروش مستغلات/کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۲۱۶۰ متر - زمین: ۳۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ صالح حسینی کوی افسون پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی تقاطع چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

زمین: ۵۸۰ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی کوی سلیمی پلاک..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ رحمانی کوی جعفری نج..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۵۵۰ متر - زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; وارسته ک بهرنگ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی بن بست ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی کوی نست..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; دروس خ بهرنگ ..

۲کله-فروش۲دانگ متری:---/۱۹م-۴دانگ بقیه مشارکت ۶۰+۴۰

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش زمین دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۶۰۰ متر ; دروس یارمحمدی کوی فرد..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۴۹۴ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بس..

امکانات: تودلی

فروش معاوضه کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی بن بست ف..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

فروش معاوضه کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ..

امکانات: گاز

معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۳۲۰ متر ۲۵ ساله ; دروس بلوار شهرزاد انتهای ک م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲کله

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۷۸۰ متر ۳۰ ساله ; دروس خ امیر پابرجا بلوار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بردیگر ۱۳/۵متر

فروش مشارکت کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; دروس خ بهرنگ ..

۲بر-بردیگر۱۵/۷۰متر-۲کله-فروش۲دانگ متری:---/۱۹م-۴دانگ بقیه مشارکت ۶۰+۴۰ -متری -/۲م بلاعوض

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی ک نست..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۲۵۶۰ متر - زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی مخ..

۲بر-بردیگر:(۷متر)- گذر ۸ و ۱۲متری

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته کوی جعفری نج..

گذر۱۲متری

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس وارسته ک بهر..

امکانات: گاز

فروش معاوضه کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس بلوار آینه خ امیرپا..

۲بر-۱۶- ۵۰% قابل معاوضه با آپارتمان

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یار محمدی ک نست..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; دروس خ فکوریان بن بست ..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۴۴ متر قدیمی ; دروس بلوارشهرزاد شهیدشیدائی بن ب..

اوقافی خاص هدایت

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس بلوارشهرزاد نبش بلوارآئینه ..

۲بر-گذر۲۴ متری-پهنه R۱۲۲

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته کوی جعفری نج..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس خ وارسته ک بهر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یار محمدی ک نست..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس چهارراه قنات خ حاج میری خ چیذری ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; دروس خ حمید چیذ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس خ وارسته ک بهر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته خ شیدا..

گذر ۱۲متری- R۱۲۲

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: گاز . تودلی

تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; دروس خ رحمانی کوی جعفری نجف..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش هد..

۲بر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوچه نا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد روبروی گرمابه نقش جها..

گذر ۱۲متری

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی ک نست..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک ن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس خ وارسته ک بهر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوچه نا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد روبروی خ ر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی بن بست ف..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یار محمدی کوی نس..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک ن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۴۸۵ متر قدیمی ; دروس بلوارشهرزاد نبش مخ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس خ وارسته ک بهر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس خ شهرزاد خ نارو..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد روبروی خ راستو..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی بن بست فردوس پلا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۹۳۰ متر قدیمی ; دروس میدان هدایت خ کماسائی نب..

۲بر-بردیگر:(۲۰متر)

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۱۷۲ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی ک نستر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش ه..

۲بر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک ن..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس وارسته کوی بهر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس بلوار آیینه خ امیرپابرجا پل..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۶۹ متر قدیمی ; دروس فکوریان..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

زمین: ۱۰۳۰ متر قدیمی ; دروس بلوارشهرزاد نبش هدا..

۲بر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; دروس خ هدایت خ باقری شبستری کوی..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری و یارمحمدی پلا..

۲بر-بردیگر:(۳۲متر)

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; دروس بالاتر از میدان هدایت نبش خ فریار ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/ویلا دروس ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; دروس میدان احتشامیه خ راستوان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۲مترانباری

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; دروس خ هدایت پلاک هن..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: گاز . تودلی

ملک تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد پا..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی - سند شاهنشاهی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; دروس خ حمید چیذر..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: گاز . تودلی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۹۶۰ متر قدیمی ; دروس فرعی یارمحمدی پلاک ..

جواز ۶طبقه

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

امکانات: گاز . تودلی

دارای واحدهای ۱۲۰ و ۲۷۰ متری - ملک میباشد

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی

فروش مستغلات/کلنگی/مغازه دروس ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۱۰۰ متر - زمین: ۶۳ متر ۳۰ ساله ; دروس خ شیدایی کوی دوم غ..

امکانات: کولر . گاز

۲۰متر تجاری

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس شهرزاد نارو..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس هدایت ک دوم شر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری یار محمدی بن بست..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس دروس تقاطع چیذری ابتدای..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; دروس دروس بلوار شهرزاد پ..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی - سند شاهنشاهی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; دروس خ هدایت ک ۲غ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۱۰۵۰ متر - زمین: ۴۹۳ متر قدیمی ; دروس خ یار محمدی بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳ واحد ۱۴۰ متری ۳ واحد ۱۲۰ متری ۱ واحد ۲۷۰ متری بازسازی شده قیمت زمین ملک پشت قواره ای میباشد

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; دروس دروس بلوار شهرزاد پ..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی - سند شاهنشاهی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۳۶۰۰ متر قدیمی ; پاسداران خ دروس خ افسون شرقی پل..

فروش کلنگی/دفتر کار دروس ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش خ پور م..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

زمین: ۱۶۱۳ متر قدیمی ; دروس احتشامیه ۳ راه سلیمانیه پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد پاب..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی - سند شاهنشاهی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد خ شیدایی روبروی خ هد..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; دروس دروس بلوار شهرزاد پ..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی - سند شاهنشاهی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد بالاتر از زمین فوتبال نبش خ شیدایی ..

امکانات: کولر . گاز

جواز ۱۶۲۰متر در ۵طبقه ۲واحدی- در مرحله سقف دوم -کمیسیون کامل

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

زمین: ۷۳۹ متر قدیمی ; دروس سلیمانیه بین خ محسنیان و احتشامیه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ف..

بازدید با هماهنکی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس شهرزاد نارو..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی کوی مصباح ..

جواز ساخت ۴طبقه مسکونی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد پاب..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی - سند شاهنشاهی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس ابتدای علی شاپ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

زمین: ۳۵۶۷ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی خ افسون شرقی پل..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس شهرزاد نارو..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد خ پا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس ابتدای خ علی شاپوری..

امکانات: گاز

ت.ت/

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; دروس خ هدایت کوی جهانب..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; دروس خ هدایت ک ۲غ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری ابتدای ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

زمین: ۵۸۹ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش شیدایی پ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

زمین: ۵۹۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش شیدائی و ..

دارای جواز ۵ طبقه-بر دیگر۳۰متر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس ابتدای علی شاپ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

زمین: ۶۹ متر قدیمی ; دروس خ وارسته کوی بوربور خ فک..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; دروس م هدایت خ کماسائی کوی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ف..

بازدید با هماهنکی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع چیذری و سلیمانیه علی..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۵۹۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش خ شی..

جواز ۵طبقه- برگه شروع به کار- آماده تخریب-با کمیسیون کامل

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد نبش پور ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته خ خروش کوی د..

دستور نقشه ۴طبقه

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک تر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس شهرزاد نارو..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۵/۱۵

زمین: ۵۹۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد بالاتر از زمین..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس ابتدای علی شاپ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یار محمدی بن بست ف..

بازدید با هماهنکی

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; دروس خ هدایت ک ۲غ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; دروس م هدایت خ کماسائی کوی ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

زمین: ۴۱۰ متر قدیمی ; دروس خ وارسته کوی مخ..

فروش کلنگی/مغازه دروس ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; دروس پایین تر از بیمارستان..

امکانات: گاز

-۱۳۵متر تجاری و ۶۰متر مجاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; دروس شهرزاد نارو..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس ابتدای علی شاپ..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس خ علی شاپو..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

زمین: ۶۹ متر قدیمی ; دروس خ فکوریان..

دارای دستورنقشه

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۴/۰۱/۱۱

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; دروس خ هدایت خ شهید ث..

بازدید با هماهنگی

فروش کلنگی/ویلا دروس ۱۳۹۴/۰۱/۰۹

۳۵۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد پاب..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; دروس بر بلوار شهرزاد و صالح..

امکانات: گاز

جواز ندارد

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; دروس پایین تر از بیمارستان..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

زمین: ۴۸۷ متر قدیمی ; دروس وارسته ک بهر..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دروس محسنیان خ گلنارنبش شاپو..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد ک عباسی..

امکانات: گاز

فروش کلنگی/مغازه دروس ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; دروس پایین تر از بیمارستان..

۵۸مترتجاری

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; دروس محسنیان ۴راه سلیم..

امکانات: گاز

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

زمین: ۱۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع خ چیذری و ش..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; دروس پایین تر از بیمارستان..

۱۳۵متر تجاری

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

زمین: ۱۶۱۲ متر ۲۵ ساله ; دروس احتشامیه ۳راه..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۸/۰۶

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; دروس هدایت کوی غفا..

پهنه r۱۲۲

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; شهرزاد جنوبی ک حی..

جواز ساخت ۴ طبقه با پیلوت و پارکینگ

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد خ شیدایی ک شه..

فروش مستغلات/کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

۳۵ متر - زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی خ مصباح کریمی خ زیارت طلب ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

ازطول براطلاع نداشتند

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۵/۳۰

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; دروس چیذری جنب ستاد ا..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۵/۱۲

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; دروس یارمحمدی بن بست ..

فروش کلنگی دروس ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; دروس خ محسنیان خ نیلوفرش..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات